Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Prezydenta Miasta Ruda Śląska

z dnia 31 marca 2015r.

z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014

Tekst pierwotny

Na podstawie art.30 ust.1 oraz ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art.32 ust.1, ust.2 pkt 4 i art.92 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 595
z późniejszymi zmianami) oraz art. 267, art. 269 i art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), art.13 pkt.7 ustawy z dnia 30 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz. 1172 z późniejszymi zmianami)

przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014 zgodnie z załącznikiem.

z up. Prezydenta Miasta
Zastępca Prezydenta


Anna Krzysteczko


Załącznik do Sprawozdania
Prezydenta Miasta Ruda Śląska
z dnia 31 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

sprawozdanie z wykonania budżetu miasta na prawach powiatu Ruda Śląska za rok 2014

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe