Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 31(VII)15 Rady Gminy Poraj

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zmianami), art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.)

Rada Gminy Poraj
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Deklaracje o, których mowa § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Gminy w Poraju w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca dla nowych posesji;

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawa ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji.

§ 3. 1. Deklaracje, o których mowa w § 1 ust. 1 i ust. 2 właściciele nieruchomości mogą składać w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą Urzędu Gminy Poraj na Platformie Elektronicznych Usług Asministracji Publicznej ePUAP (skrzynka podawcza ePUAP /ugporaj/skrytka).

2. Deklaracja złożona za pośrednictwem ePUAP musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 z późn. zmianami) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, zgodnie z art 20a i 20b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 65, poz. 565 z późn. zmianami).

3. Eektroniczan wersja deklaracji, o których mowa w § 3 ust. 1 i ust. 2 znajduje się w centralnym repozytorium wzorów na ePUAP.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poraj

§ 5. Traci moc Uchwała Nr 287(XXXVII)2013 z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy


Katarzyna Kaźmierczak


Załącznik nr 1
do Uchwały Nr 31(VII)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr 31(VII)15
Rady Gminy Poraj
z dnia 27 marca 2015 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


infoRgrafika


Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwał Rady Gminy Poraj

w sprawie:

1. Wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

2. Odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;

3. Ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4. Wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości;

5. W sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Podjęcie w/w. uchwał wynika ze znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zmianami )- Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 87 ).

W związku z opinią Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 4.02.2015 r. ,,(…) gminy powinny jednak niezwłocznie przystąpić do podejmowania uchwał w oparciu o znowelizowaną treść art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (…)" oraz komunikatem Ministerstwa Środowiska z dnia 30.01.2015 r., w którym MŚ rekomenduje gminom podjęcie uchwał w sprawie wyboru metody i stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zasadnym jest podjęcie Uchwał wymienionych w powyższych pkt.: 1, 3.

Ponadto, nowelizacja przedmiotowej ustawy wprowadza obowiązek określenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe, wykorzystywanej przez część roku- zgodnie z art. 6j ust. 3b oraz 3 c ustawy- projekty uchwał wymienione w pkt. 2, 3. 4, 5.

Nowelizacja w/w. ustawy wprowadziła w art. 1a obowiązek selektywnej zbiórki odpadów ( odesłanie do art. 23 ust 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zmianami ) stąd konieczność zmian uchwał wymienionych w pkt. 3, 4.

Art 6n ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadza możliwość składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie elektronicznej. Warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej zostały wprowadzone do Uchwały, o której mowa w w/w pkt. 4.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe