Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/66/15 Rady Miejskiej w Świętochłowicach

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie utworzenia na obszarze miasta Świętochłowice odrębnych obwodów głosowania w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień", Szpitalu Powiatowym i Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) działając na wniosek Prezydenta Miasta Świętochłowice

Rada Miejska w Świętochłowicach
uchwala, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r, tworzy się na obszarze miasta Świętochłowice następujące odrębne obwody głosowania:

1) obwód głosowania nr 24, obejmujący Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Świętochłowicach przy ul. Imieli 12,

2) obwód głosowania nr 25, obejmujący Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Szpitalu Powiatowym w Świętochłowicach przy ul. Chorzowskiej 36,

3) obwód głosowania nr 26, obejmujący Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym w Świętochłowicach przy ul. Szpitalnej 2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świętochłowice.

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Śląskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Katowicach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Świętochłowicach


Marek Palka


Uzasadnienie

Przepis art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn zm.) przewiduje obowiązek utworzenie przez właściwą radę gminy, na wniosek wójta odrębnych obwodów głosowania m.in. w szpitalach i domach pomocy społecznej, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 15 wyborców.

Zgodnie z art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego - rada gminy tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych.

Z informacji uzyskanych od dyrektorów placówek funkcjonujących na terenie miasta Świętochłowice a wymienionych w art. 12 § 4 ustawy, na dzień wyborów przewiduje się obecność:

- 63 wyborców - w Miejskim Domu Pomocy Społecznej "Złota Jesień" przy ul. Imieli 12,

- 170 wyborców - w Szpitalu Powiatowym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. przy ul. Chorzowskiej 36,

- 71 wyborców - w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. przy ul. Szpitalnej 2.

Uwzględniając powyższe, Prezydent Miasta Świętochłowice wnioskuje o utworzenie przez Radę Miejską w Świętochłowicach trzech odrębnych obwodów głosowania tj:

1) obwodu głosowania nr 24, obejmującego Miejski Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień" z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Imieli 12,

2) obwodu głosowania nr 25, obejmującego Szpital Powiatowy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Chorzowskiej 36.

3) obwód głosowania nr 26, obejmującego Zakład Opiekuńczo-Leczniczy Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach Sp. z o.o. z siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej przy ul. Szpitalnej 2.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe