Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Obwieszczenie Rady Miejskiej w Gliwicach

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz.1172 z późń. zm.) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr XVI/345/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z 16 lutego 2012 r. w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2012 r. poz. 1734), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) uchwałą Nr XLII/869/2014 Rady Miasta Gliwice z 20 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XVI/345/2012 w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach.

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały nie obejmuje:

1) § 2 uchwały Nr XLII/869/2014 Rady Miasta Gliwice z 20 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XVI/345/2012 w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śląs. z 2014 r. poz. 1872), który stanowi:

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia.".

3. Obwieszczenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miasta Gliwice


Marek Pszonak


Załącznik do Obwieszczenia
Rady Miasta Gliwice
z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR XVI/345/2012
RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH


z dnia 16 lutego 2012 r.


w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach

(tekst jednolity)

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 11, art. 40 ust. 1, ust.2 pkt 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r. poz.594 z późniejszymi zmianami), na wniosek Prezydenta Miasta

Rada Miejska w Gliwicach
uchwala:

§ 1. [1]) Ustala regulamin targowiska na terenie przy ul. Lipowej i ul. Czajki w Gliwicach, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/275/1999r. Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 4 listopada 1999r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminów Targowisk i Giełdy Samochodowej w Gliwicach

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVI/345/2012
Rady Miejskiej w Gliwicach
z dnia 16 lutego 2012 r.

REGULAMIN TARGOWISKA W GLIWICACH

§ 1. 1. Targowisko prowadzi na podstawie aktu własności lub umowy dzierżawy administrator, który odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie.

2. Targowisko jest czynne w dni i godziny ustalone przez administratora targowiska. Informacja o obowiązujących dniach i godzinach otwarcia oraz o administratorze terenu powinna być w sposób czytelny uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.

3. Do obowiązków administratora należy utrzymanie targowiska i terenu wokół placu w należytym porządku oraz dbałość o ograniczenie uciążliwości dla otoczenia.

§ 2. 1. Na targowisku może być prowadzona detaliczna i hurtowa sprzedaż towarów oraz działalność usługowa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Towary i usługi, których sprzedaż wymaga koncesji lub zezwolenia mogą być sprzedawane po uzyskaniu koncesji lub zezwolenia, na warunkach w nich zawartych.

2. W obrocie artykułami spożywczymi na targowiskach obowiązują wymagania higieniczno- sanitarne określone, w szczególności:

1) ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (t.j. Dz. U. z 2010r.Nr 136 poz.914 z późn. zm.) i przepisami do niej wykonawczymi,

2) ustawą z dnia 16 grudnia 2005r o produktach pochodzenia zwierzęcego (t.j.Dz. U z 2006r. Nr 17, poz.127 z póź. zm.)[2]) i przepisami do niej wykonawczymi,

3) ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (t.j. Dz. U. z 2005r Nr 187, poz. 1577, z póź. zm.)[3]) i przepisami do niej wykonawczymi.

3. Sprzedaż żywych zwierząt może odbywać się na zasadach określonych przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz. U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm)[4]).

4. Prowadzący targowisko udostępnia sprzedającym i ich klientom, na ich żądanie, tekst przepisów, o których mowa w pkt 2 i 3.

5. Sprzedaż towaru, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest on szkodliwy dla zdrowia, pochodzi z kradzieży lub innego nielegalnego źródła nabycia - będzie wstrzymana przez administratora targowiska, który obowiązany jest jednocześnie powiadomić właściwy organ: Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Straż Miejską lub Komendę Miejską Policji.

§ 3. 1. Miejsce sprzedaży wyznacza administrator targowiska.

2. Zabrania się odstępowania miejsca sprzedaży przez osobę, której miejsce to wyznaczono.

3. Zabrania się parkowania samochodów w sposób zakłócający ruch na targowisku lub w jego najbliższym sąsiedztwie.

4. Zabrania się sprzedaży oraz składowania towarów na przejściach, jezdniach i chodnikach przeznaczonych dla ruchu lub w sposób hamujący ruch.

5. Zabrania się sprzedaży artykułów pirotechnicznych.

6. Zabrania się prowadzenia na targowiskach gier losowych i hazardowych oraz sprzedaży towarów w drodze publicznych losowań lub przetargów.

7. Zabrania się spożywania napojów alkoholowych, za wyjątkiem miejsc, w których jest to dopuszczalne w związku z wydanym zezwoleniem urzędowym.

§ 4. 1. Miejsce sprzedaży wyznaczone osobie do prowadzenia działalności na targowisku musi być oznaczone na zewnątrz. Oznaczenie powinno zawierać imię i nazwisko lub nazwę firmy przedsiębiorcy.

§ 5. 1. Uprawnionymi do prowadzenia na targowiskach działalności handlowej i usługowej, przy zachowaniu przepisów regulaminu targowisk i innych powszechnie obowiązujących przepisów, są:

1) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 220, poz.1447 z późn. zm.)[5]), wpisani do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym lub wpisani do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2) inne osoby nie posiadające statusu przedsiębiorcy, w tym prowadzące działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa, rybołówstwa śródlądowego,

3) rzemieślnicy i twórcy podmiotów rękodzieła ludowego i artystycznego - własne przedmioty wytworzone,

4) osoby sprzedające rzeczy i przedmioty używane,

5) osoby zagraniczne, o których mowa w art. 13 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

§ 6. 1. Do ważenia lub mierzenia towarów mogą być używane wyłącznie jednostki miar obowiązujące w obrocie towarowym tj. metr, kilogram, litr i ich pochodne.

2. Narzędzia pomiarowe używane na targowisku powinny mieć ważną cechę legalizacji oraz powinny być ustawione i używane w taki sposób, aby kupujący mieli możliwość stwierdzenia prawidłowości i rzetelności ważenia i mierzenia.

3. Za aktualizację legalizacji narzędzi pomiarowych odpowiada sprzedający.

§ 7. 1. Sprzedający mają obowiązek zapewnić utrzymanie czystości i estetyczny wygląd miejsca, w którym prowadzona jest sprzedaż.

2. Zabrania się składowania towarów i urządzeń handlowych poza wyznaczonym miejscem.

3. Za znajdujące się na terenie targowiska towary, opakowania i urządzenia oraz ich należyte składowanie i zabezpieczenie odpowiada ich właściciel.

4. Zabrania się pozostawiania na placu i w najbliższym otoczeniu po godzinach handlu towarów, wózków, skrzynek, opakowań a odpady i śmieci należy usunąć do przeznaczonych na ten cel pojemników.

§ 8. 1. Na targowisku obowiązują następujące opłaty:

1) dzienna opłata targowa - określona obowiązującą uchwałą Rady Miejskiej w Gliwicach,

2) opłata eksploatacyjna za urządzenia i usługi związane z funkcjonowaniem targowiska - według cennika ustalonego przez prowadzącego targowisko.

2. Opłatę targową pobiera administrator targowiska lub inkasent miejski na podstawie umowy zawartej z Prezydentem Miasta Gliwice.

3. Opłatę eksploatacyjną pobiera administrator targowiska lub osoba przez niego upoważniona.

4. Wysokość opłat wymienionych w pkt 1 winna być uwidoczniona na tablicy ogłoszeń.

5. Dowody uiszczenia opłaty targowej należy zachować do chwili opuszczenia placu targowego, a opłaty eksploatacyjnej na warunkach ustalonych przez prowadzącego targowisko i okazywać na żądanie prowadzącego targowisko lub innych organów kontrolnych.

6. Brak posiadania dowodów opłat, o których mowa w pkt 5 traktowany jest jako ich nieuiszczenie.

§ 9. 1. Osoby prowadzące działalność na targowisku są zobowiązane do przestrzegania regulaminu targowiska, przepisów sanitarno-epidemiologicznych, przeciw-pożarowych oraz innych obowiązujących w obrocie towarowym.

2. Prowadzący targowisko zobowiązany jest do zamieszczenia i bieżącej aktualizacji wymogów obowiązujących sprzedających i kupujących na danym targowisku. Powyższe informacje winny znajdować się na tablicy ogłoszeń.

§ 10. 1. W stosunku do osób naruszających postanowienia niniejszego regulaminu oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego będą stosowane sankcje w postaci zakazu handlu na targowisku oraz kary określone odrębnymi obowiązującymi przepisami .

§ 11. 1. Książkę skarg i wniosków przechowuje i udostępnia na żądanie administrator targowiska.

§ 12. 1. Nadzór nad targowiskiem sprawuje Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.

2. Nadzór i kontrola opłat targowych prowadzona jest przez Wydział Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Gliwicach przy ul Zwycięstwa 21.

§ 13. 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu określonym Uchwałą Rady Miejskiej i podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń targowiska.


[1]) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt. 1 uchwały Nr XLII/869/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. o zmianie uchwały Nr XVI/345/2012 w sprawie regulaminu targowisk w Gliwicach (Dz. Urz. Woj. Śląskiego z 2014 r., poz. 1872), która weszła w życie z dniem 16 kwietnia 2014 r.

[2]) tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. pozycja 1577 z póżniejszymi zmianami

[3]) tekst jedniolity Dz. U. z 2014 r. poz. 669 z późniejszymi zmianami

[4]) tekst jedniolity Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późniejszymi zmianami

[5]) tekst jedniolity Dz. U. z 2013 r. poz. 672 z późniejszymi zmianami

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe