| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 49/VII/15 Rady Gminy Poczesna

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Poczesna

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późn. zm.) w związku z art. 6n ust. 1 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013r., poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014r., poz. 1118) oraz po przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Poczesna,


Rada Gminy Poczesna uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy Gminy Poczesna, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Deklarację, o której mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy Poczesna w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 3. Deklaracja o której mowa w § 1 właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w Urzędzie Gminy Poczesna pisemnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§ 4. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) deklaracja może być składana w postaci elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu elektronicznej skrzynki podawczej ESP Poczesna, poprzez elektroniczną platformę usług administracji publicznej (ePUAP) - adres skrytki: /n0yeni985s/skrytka.

2) wzór deklaracji w postaci dokumentu PDF udostępniany jest do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Gminy Poczesna pod adresem: http://www.poczesna.pl/w zakładce " Gospodarka Odpadami" kategoria "Deklaracja (do wydruku)" lub bezpośrednio poprzez link www.poczesna.pl/dokumenty/smieci/odpady/12_2.pdf.

3) deklaracja powinna być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. z 2013r. , poz. 262 z późn. zm. ) lub podpisem weryfikowanym za pomocą certyfikatu wystawionego przez Centrum Certyfikacji SEKAP albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP. (więcej informacji na stronie www.epuap.gov.pl)

4) deklaracja nie musi być znakowana czasem przez wysyłającego. Serwer Urzędu Gminy Poczesna w momencie otrzymania deklaracji automatycznie generuje urzędowe poświadczenie odbioru.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poczesna.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr 222/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz Uchwała Nr 231/XXV/13 Rady Gminy Poczesna z dnia 27 marca 2013r. zmieniająca uchwałę Nr 222/XXIV/13 Rady Gminy Poczesna z dnia 28 lutego 2013r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodnicząca Rady


mgr Eulalia Błaszak


Załącznik do Uchwały Nr NR 49/VII/15
Rady Gminy Poczesna
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

załacznik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Fundacja ITAKA

Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »