| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie międzygminne nr OR 031.4.1.2015 Burmistrza Wadowic; Prezydenta Miasta Jaworzna

z dnia 1 kwietnia 2015r.

w sprawie współpracy w 2015 roku Gminy Wadowice z Gminą Miasta Jaworzna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w stosunku do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie


zawarte pomiędzy:

Gminą Wadowice z siedzibą w Wadowicach, Plac Jana Pawła II 23, reprezentowaną przez Burmistrza Wadowic Pana Mateusza Klinowskiego,

a

Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, reprezentowaną przez Zastępcę Prezydenta Miasta Jaworzno Pana Dariusza Starzyckiego, działającego na podstawie pełnomocnictwa, znak: OR.OK-0113/113/1/2011 z dnia 2 lutego 2011 roku

§ 1.

1. W celu realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Wadowicach Nr XXXII/320/2014 z dnia 14.11.2014 roku, w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej w Wadowicach Nr VI/33/2015 z dnia 24.03.2015 roku w sprawie współdziałania w 2015 roku Gminy Wadowice z Gminą Miasta Jaworzna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wadowice doprowadzonych do wytrzeźwienia do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie - Gmina Wadowice podejmuje współdziałanie z Gminą Miasta Jaworzna w zakresie zadania własnego gminy dotyczącego przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób z terenu Gminy Wadowice, doprowadzonych do Ośrodka Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych, zwanego dalej "zadaniem".

2. Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się wykonać zadanie w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2.

Zakres rzeczowy zadania dotyczy realizowania przez Ośrodek Profilaktyki Uzależnienia od Alkoholu oraz Pobytu Nietrzeźwych z siedzibą w Jaworznie działań w zakresie profilaktyki przeciwalkoholowej w odniesieniu do osób doprowadzonych z terenu Gminy Wadowice do Ośrodka, poprzez:

1) usuwanie następstw nadużywania alkoholu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu i udzielanie wsparcia psychologicznego w sytuacji kryzysowej w jakiej pacjent się znalazł,

3) przeciwdziałanie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu poprzez prowadzenie konsultacji profilaktycznych w zakresie identyfikowania pacjenta z jego problemami alkoholowymi oraz ich wpływem na jego funkcje psychiczne: intelekt, emocje i system wartości oraz na funkcjonowanie społeczne, zastosowanie testu diagnozującego uzależnienie,

4) udzielanie porad i wsparcia osobom doświadczającym przemocy w rodzinie,

5) prowadzenie konsultacji ze sprawcami dopuszczającymi się przemocy domowej pod wpływem alkoholu, motywujących ich do zmiany stylu życia, informowanie o miejscach, formach i efektywności udzielania usług terapeutycznych, rehabilitacyjnych oraz działaniach trzeźwościowych ruchów samopomocowych,

6) dostarczanie na pisemny wniosek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wadowicach informacji dot. wskazanych osób, wobec których komisja w ramach swej pracy podjęła działania.

§ 3.

1. Na realizację zadania Gmina Wadowice przekaże Gminie Miasta Jaworzna dotację w wysokości 10 000 zł. brutto (słownie: dziesięć tysięcy złotych) .

2. Dotacja, o której mowa w ust. 1 przekazana będzie na konto Gminy Miasta Jaworzna: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 44 1030 1159 0000 0000 9200 0001 w terminie do dnia 30 czerwca 2015 roku.

3. Przyznane środki finansowe określone w ust. 1 Gmina Miasta Jaworzna jest zobowiązana wykorzystać do dnia 31 grudnia 2015 r.

4. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym w ust. 3, Gmina Miasta Jaworzna jest zobowiązana zwrócić w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji zadania na rachunek bankowy Gminy Wadowice: ING Bank Śląski 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998

§ 4.

W przypadku dowiezienia do Ośrodka osoby nietrzeźwej, która:

1) ze względu na stan zdrowia bądź inne uzasadnione okoliczności nie jest w stanie samodzielnie wrócić do miejsca zamieszkania,

2) nie posiada kompletnej garderoby,

3) w momencie dowiezienia nie wskazuje na okoliczności, o których mowa w pkt 1, natomiast okoliczności takie zostaną stwierdzone po wytrzeźwieniu pacjenta,

jednostka dowożąca lub Straż Miejska w Wadowicach ma obowiązek zapewnić takiej osobie powrót do miejsca zamieszkania.

§ 5.

1. Dopuszcza się zamknięcie Ośrodka w przypadku nieprzewidzianego braku kadry medycznej bądź nagłej awarii.

2. W przypadku podjęcia decyzji o której mowa w ust. 1, pracownik Ośrodka niezwłocznie powiadomi o tym fakcie telefonicznie:

1) Komendę Powiatową Policji w Wadowicach - tel. 33 872 92 00 oraz Straż Miejską w Wadowicach - tel. 33 82 331 73

2) Urząd Miejski w Wadowicach - tel. 33 873 18 11

§ 6.

Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji realizacji zadania w sposób umożliwiający jego ocenę i kontrolę pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 7.

1. Gmina Wadowice zastrzega sobie prawo kontrolowania prawidłowości wydatkowania przyznanej dotacji.

2. W przypadku stwierdzenia, że dotacja została wykorzystana w całości lub w części na inne cele, niż określono w niniejszym Porozumieniu, podlega ona w tej części lub w całości zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych na konto Gminy Wadowice: ING Bank Śląski 80 1050 1445 1000 0023 5759 9998 w terminie 15 dni od dnia sporządzenia protokołu z kontroli zaakceptowanego przez obie strony.

§ 7.

1. Gmina Miasta Jaworzna zobowiązuje się do złożenia Gminie Wadowice w terminie do dnia 15 stycznia 2016 roku sprawozdania z realizacji zadania pod względem rzeczowym i finansowym.

§ 8.

1. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

2. Porozumienie może być rozwiązane przez jedną ze stron ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

1) niedotrzymania przez Gminę Wadowice terminu płatności o którym mowa w paragrafie 3 ust.1,

2) stwierdzenia nienależytego wykonania zleconego zadania.

3. W wyżej określonych przypadkach (§ 8 ust.1 i ust. 2) niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi w terminie do 15 dni od dnia rozwiązania niniejszego Porozumienia.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, III działu Ordynacji Podatkowej, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i inne przepisy szczególne.

§ 10.

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze stron.

§ 11.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

§ 12.

Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego oraz Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.


Gmina Wadowice Gmina Miasta Jaworzna

Burmistrz Wadowic


Mateusz Klinowski

Zastępca Prezydenta Miasta Jaworzno


Dariusz Starzycki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radców Prawnych R. Ptak i Wspólnicy sp.k.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »