Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/41/15 Rady Gminy Świnna

z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Świnna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z p.zm.)

Rada Gminy Świnna uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł, w tym:

Dział

Treść

Kwota w

010

Rolnictwo i łowiectwo

65 000,00

- wpływy z usług

( z tytułu odpłatności za ścieki)

65 000,00

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu gminy o kwotę 65 000,00 zł, w tym:

Dział

Rozdział

Treść

Kwota w

010

Rolnictwo i łowiectwo

65 000,00

01010

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

65 000,00

wydatki bieżące

65 000,00

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

65 000,00

z tego:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

65 000,00

§ 3. Budżet po zmianach:

1) Plan dochodów po zmianach - 24 192 999,36 zł

2) Plan wydatków po zmianach - 25 579 750,21 zł

1. Deficyt budżetu w kwocie 1 386 750,85 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów - w kwocie 1 051 470,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych - w kwocie 335 280,85zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 477 350,85 zł, w tym:

- kredyty długoterminowe - 1 051 470,00 zł

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych - 425 880,85 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 90 600,00 zł, w tym:

- spłaty pożyczek długoterminowych - 90 600,00 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Gminy Świnna


Kazimierz Dziki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe