Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/2015 Rady Gminy Kruszyna

z dnia 15 kwietnia 2015r.

w sprawie Statutu Gminy Kruszyna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1 i art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Kruszyna uchwala, co następuje:

§ 1. przyjmuje statut Gminy Kruszyna stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXI/133/09 Rady Gminy Kruszyna z dnia 26 czerwca 2009 r w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kruszyna

Przewodniczący Rady Gminy


Wanda Krawczyk


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

STATUT GMINY KRUSZYNA


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Granice terytorialne oraz mapa Gminy Kruszyna


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Wykaz jednostek pomocniczych Gminy


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/2015
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 kwietnia 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Wykaz gminnych jednostek organizacyjnych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe