Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żywcu

z dnia 19 marca 2015r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6n ust. 1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), Rada Miejska w Żywcu uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Do deklaracji właściciele nieruchomości zobowiązani są dołączyć:

1) w przypadku rozbieżności pomiędzy liczbą osób zameldowanych na danej nieruchomości, a podaną w deklaracji, dokument potwierdzający zamieszkanie osoby w innej gminie, kraju w innym niż miejsce zameldowania na terenie gminy itp.,

2) w odniesieniu do nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, dokument potwierdzający zawieszenie prowadzenia działalności gospodarczej, likwidację itp.

§ 2.

Deklaracje, o których mowa w §1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w Urzędzie Miejskim w Żywcu w terminie:

1) 14 dni od dnia, zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,

2) 14 dni od dnia wystąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, przy czym opłatę w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc w którym nastąpiła zmiana - dla kolejnej deklaracji.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żywca

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Greń


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/36/2015
Rady Miejskiej w Żywcu
z dnia 19 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe