Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie Burmistrza Miasta w Woźnikach; Zarządu Powiatu w Lublińcu

z dnia 13 kwietnia 2015r.

w sprawie wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Woźnickiej w Woźnikach - Ligocie Woźnickiej

Tekst pierwotny

zawarte w Lublińcu pomiędzy:

Powiatem Lublinieckim

reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Lublińcu w osobach:

1. Joachim Smyła - Starosta Lubliniecki,

2. Tadeusz Konina - Wicestarosta Lubliniecki,

zwanym dalej "Powiatem"

a

Gminą Woźniki reprezentowaną przez:

Alojzego Cichowskiego - Burmistrza

z kontrasygnatą Skarbnika - Doroty Musik

zwaną dalej "Gminą"

§ 1.

Przedmiotem niniejszego porozumienia jest wspólna realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na wykonaniu dokumentacji technicznej na budowę chodnika i kładki dla pieszych przy ulicy Woźnickiej w Woźnikach - Ligocie Woźnickiej.

§ 2.

1. W związku z realizacją zadania wymienionego w §1 Powiat Lubliniecki udzieli dotacji celowej z budżetu na rok 2015 ze środków własnych Powiatu w wysokości 19 680,00 (słownie: dziewietnascie tysiecy sześćset osiemdziesiąt złotych) z przeznaczeniem na jego realizację. Dotacja celowa zostanie przekazana według następującej klasyfikacji budżetowej: dział 600, rozdział 60014, paragraf 6610.

2. Dotacja celowa będzie przekazana na rachunek bankowy Gminy Woźniki MBS Myszków O/Woźniki nr 37 8279 1023 0200 0130 2002 0001, w ciągu 10 dni od daty złożenia przez Gminę kserokopii faktury wystawionej przez wykonawcę zadania wymienionego w § 1 w wysokości odpowiadającej udziałowi Powiatu w finansowaniu całości zadania.

3. Faktury wystawione przez wykonawcę zadania wymienionego w §1 i przesłane Powiatowi powinny być :

a) sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym,

b) sprawdzone pod względem merytorycznym,

c) zatwierdzone do wypłaty

d) płatne ze środków powiatu (podać w jakiej wysokości).

4. Gmina w terminie 7 dni od daty podpisania umowy na wykonanie zadania wymienionego w §1 przekaże Powiatowi kopię umowy z wykonawcą robót wraz z harmonogramem rzeczowo finansowym. O każdej zmianie harmonogramu rzeczowo - finansowego robót Gmina poinformuje Powiat w terminie 7 dni od daty jej wprowadzenia.

5. Gmina dokona rozliczenia środków, o których mowa w § 2 ust. 1, wydatkowanych na realizację zadania wymienionego w § 1 do dnia 10 grudnia 2015 r.

6. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi na rachunek bankowy Powiatu nr 23 1020 1664 0000 3002 0186 4867 w terminie do dnia 10 grudnia 2015 roku.

7. Gmina zobowiązuje się wykorzystać dotacje celową zgodnie z przeznaczeniem na jakie została przyznana w terminie do 30 listopada 2015 r. .

8. Dotacja celowa pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem podlega zwrotowi na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.

§ 3.

Porozumienie zawiera się na okres do 31 grudnia 2015 roku.

§ 4.

Zmiana postanowień niniejszego porozumienia wymaga dla swej ważności zachowania formy pisemnej w postaci aneksu zawartego za zgodą obu stron.

§ 5.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.


POWIATGMINA

Starosta Lubliniecki


Joachim Smyła


Wicestarosta Lubliniecki


Tadeusz Konina

Burmistrz


Alojzy Cichowski


Skarbnik


Dorota Musik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe