Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Sprawozdanie Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 27 marca 2015r.

w sprawie wykonania budżetu powiatu za 2014r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 19 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206), w związku z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 68, poz. 449, z poźń. zm.)

Zarządu Powiatu Żywieckiego przedkłada sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok.

Starosta Żywiecki


Andrzej Kalata


Załącznik do Sprawozdania
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 27 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe