Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/42/2015 Rady Gminy Miedźna

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie uchylenia Uchwały nr VII/37/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 24 marca 2015r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźna w 2015 roku"

Tekst pierwotny

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 11 ust. 1 i 3, art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (tekst jednolity z 2013r. poz. 856)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Uchylić Uchwałę nr VII/37/2015 Rady Gminy Miedźna w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miedźna w 2015r.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływnie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe