Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 30/VIII/2015 Rady Gminy Opatów

z dnia 21 kwietnia 2015r.

w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 roku, poz. 594 z późn. zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz.U. z 2014 r. poz.849 z późn. zm.), art. 6b ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.1381 z późn. zm.), art.6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.465

Rada Gminy Opatów
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zarządza się pobór podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów podatków wymienionych w § 1 ust.1 wyznacza się sołtysów Gminy Opatów z wyjątkiem sołectwa Złochowice, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 9% od sumy zainkasowanych i przekazanych do Urzędu Gminy Opatów podatków pobranych w sołectwach Gminy Opatów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 23/VIII/2011 Rady Gminy Opatów z dnia 21 kwietnia 2011 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego w drodze inkasa od osób fizycznych, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny


Załącznik do uchwały Nr 30/VIII/2015
Rady Gminy Opatów
z dnia 21 kwietnia 2015 r.

WYKAZ INKASENTÓW POBORU PODATKÓW OD OSÓB FIZYCZNYCH
W DRODZE INKASA

Lp.

SOŁECTWO

IMIĘ I NAZWISKO
INKASENTA

1.

Brzezinki

Zbigniew Oziębała

2.

Iwanowice Duże

Andrzej Schőn

3.

Iwanowice Małe

Jan Ślusarczyk

4.

Iwanowice-Naboków

Barbara Janic

5.

Opatów

Tomasz Macherzyński

6.

Waleńczów

Stanisław Olszewski

7.

Wilkowiecko

Jerzy Grzeliński

8.

Złochowice

Aneta Kotas

9.

Zwierzyniec Pierwszy

Henryka Sitek

10.

Zwierzyniec Drugi

Piotr Ślusarczyk

Przewodniczący Rady Gminy Opatów


mgr inż. Witold Łacny

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe