Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8.61.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miasta Rydułtowy
po przeprowadzeniu konsultacji społecznych,
zgodnie z uchwałą Nr XLII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r.
uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XLVIII/411/10 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 22 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

Konsultacje prowadzone są za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej oraz serwisu internetowego Miasta Rydułtowy, poprzez zamieszczenie tam ogłoszenia o konsultacjach na czas wynikający z uregulowań § 5.";

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

W terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji podaje się do publicznej wiadomości wynik przeprowadzonych konsultacji wraz z uzasadnieniem, poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w serwisie internetowym Miasta Rydułtowy.";

3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku, o którym mowa ust. 4, podmioty wskazane w § 1 mogą wnieść zastrzeżenia do wyniku konsultacji.".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rydułtowy.

§ 3.

Uchwałę ogłasza się poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Rydułtowy oraz publikację w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe