Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 8.63.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 23 kwietnia 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 171 047,44 zł tj. do kwoty 63 897 146,25 z tytułu:

1) zwiększenia w dziale 100 "Górnictwo i kopalnictwo" w grupie dochodów bieżących - inne dochody własne o kwotę 94 702,83 zł;

2) zwiększenia w dziale 600 "Transport i łączność" w grupie dochodów majątkowych o kwotę 17 350,00 zł, w tym: zmniejszenia o kwotę 2 650,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa oraz zwiększenia o kwotę 20 000,00 zł - dotacje z budżetu innych jst;

3) zwiększenia w dziale 801 "Oświata i wychowanie" w grupie dochodów bieżących o kwotę 58 994,61 zł, w tym: o kwotę 44 675,61 zł - dotacje celowe z budżetu państwa oraz o kwotę 14 319,00 zł - dotacje z budżetu innych jst.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 93 110,47 zł tj. do kwoty 71 160 416,49 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1, 6, 8 i 9 do uchwały nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 6634) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwoty 7 341 207,21 zł i 299 528,21 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazane jako źródło jego pokrycia część wolnych środków zastąpić odpowiednio kwotami 7 263 270,24 zł i 221 59,24 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 587 595,21 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 509 658,24 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

4. W § 7 pkt 1 kwotę 1 642 173,00 zł oznaczajacą limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek na finansowanie deficytu budżetu w roku 2015 zastąpić kwotą 1 641 679,00 zł.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 6 pod nazwą "Modernizacja ul. Radoszowskiej" zwiększyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 2 650,00 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych,

2) dla zadania ujętego w poz. 13 pod nazwą "Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 oraz wkład własny z budżetu miasta o kwotę 5 000,00 zł,

3) dla zadania ujętego w poz. 21 pod nazwą "Budowa chodnika na ul. G. Narutowicza - projekt" zwiększyć wartość kosztorysową, wydatki planowane w roku 2015 oraz dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 20 000,00 zł oraz zmniejszyć o tę samą kwotę wkład własny z budżetu miasta.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 545 916,21 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 467 979,24 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 8.63.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wydatki zmiana


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 8.63.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Inwestycje


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 8.63.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 23 kwietnia 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe