Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 104/VIII/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach

z dnia 9 kwietnia 2015r.

w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Żywcu Nr VI/36/2015 z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 i art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) oraz art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Stwierdza się nieważność uchwały Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, z powodu istotnego naruszenia:

1) art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, bez stosownych uregulowań niezbędnych dla możliwości składania tych deklaracji drogą elektroniczną,

2) art. 6m ust. 1a i 1b wyżej powołanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - polegającego na uchwaleniu wzorów formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości niezamieszkałych, zawierających obowiązek podania danych innych, niż niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dozwolonych do wymagania ich podania.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie

Uchwała Nr VI/36/2015 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 19 marca 2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, wpłynęła do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w dniu 23 marca 2015 roku.

W dniu 31 marca 2015 roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach uchwałą Nr 89/VII/2015 wszczęło postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności ww. uchwały Rady Miejskiej w Żywcu. Badanie nadzorcze przeprowadzono na posiedzeniu Kolegium Izby w dniu 9 kwietnia 2015 roku, o terminie którego powiadomiono organy Gminy z pouczeniem, że w posiedzeniu ma prawo uczestniczyć przedstawiciel podmiotu, którego sprawa jest rozpatrywana, co wynika z art. 18 ust. 3 powołanej na wstępie ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych. Prowadząc postępowanie nadzorcze, Kolegium Izby stwierdziło istotne naruszenie prawa określone w § 1 niniejszej uchwały, będące podstawą do stwierdzenia nieważności badanej uchwały.

Rozstrzygnięcie nadzorcze podjęto w następującym stanie faktycznym i prawnym sprawy.

Uchwałą Nr VI/36/2015 z dnia 19 marca 2015 roku Rada Miejska w Żywcu określiła wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stanowiący załącznik nr 1 do podjętej uchwały oraz wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w tym nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały. W uchwale ponadto postanowiono, że traci moc uchwała Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości w świetle której, na terenie Miasta Żywca obowiązywały 3 wzory deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a mianowicie składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych (załącznik nr 1), na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (załącznik nr 2) oraz nieruchomości w części zamieszkałych, a w pozostałej części niezamieszkałych (załącznik nr 3).

W wykonaniu przepisu art. 6n ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) - rada gminy, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego:

1) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, z uwzględnieniem art. 6m ust. 1a i 1b, obejmujący objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego; uchwała zawiera także informację o terminach i miejscu składania deklaracji;

2) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności:

a) ich format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,

b) sposób ich przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

c) rodzaje podpisu elektronicznego, którym powinny być opatrzone.

Podjęcie uchwały w tej materii - jest obligatoryjne. Zgodnie z art. 6m ust. 3 cytowanej ustawy, deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wójt, burmistrz lub prezydenta miasta, lub elektroniczna skrzynka podawcza systemu teleinformatycznego urzędu gminy potwierdza, w formie dokumentu elektronicznego, złożenie deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Jak zauważył Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 23 października 2013 roku, sygn. akt II SA/Po 668/13 - z treści powołanych przepisów jasno wynika, że po pierwsze, mieszkańcy gminy składający deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskali dzięki nowelizacji ustawy, która weszła w życie z dniem 6 marca 2013 roku, prawo do składania ich za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Uprawnienie to, nie leży po stronie organów gminy, a konkretnie po stronie jej organu uchwałodawczego - rady gminy, lecz po stronie wspólnoty, tj. mieszkańców gminy zobowiązanych do składania deklaracji. Po wtóre, odbiciem tego uprawnienia mieszkańców gminy jest obowiązek ciążący na radzie gminy określony w art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy, polegający na określeniu w uchwale, stanowiącej akt prawa miejscowego, warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Rozwiązanie to w dobie postępującej cyfryzacji służyć ma usprawnieniu systemu odbierania odpadów komunalnych. Sąd dalej stwierdził, iż Rada Miejska podejmując się zmiany uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz informacji o terminie i miejscu składania deklaracji, naruszyła przepis art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 ustawy poprzez nieokreślenie warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Rada Miejska w Żywcu podejmując badaną uchwałę w sprawie wzoru deklaracji nie określiła warunków i trybu składania tych deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności aktualnego ich formatu elektronicznego oraz układu informacji i powiązań między nimi zgodnie z przepisami o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Na terenie Miasta w dalszym ciągu obowiązują postanowienia uchwały Nr XLIII/305/2013 Rady Miejskiej w Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej, podjętej na potrzeby uchwały Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. W myśl postanowień uchwały Nr XLIII/304/2013 Rady Miejskiej Żywcu z dnia 3 kwietnia 2013 roku, na terenie gminy obowiązywały 3 wzory, innych niż podjęte aktualnie, formularzy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dla nich zostały opracowane oraz podjęte w tym samym dniu na sesji Rady Miejskiej w Żywcu warunki i tryb ich składania za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z układem informacji i powiązań między danymi zawartymi w tych deklaracjach. Zatem obowiązują w dalszym ciągu między innymi: format elektroniczny oraz układ informacji i powiązań między danymi zawartymi w deklaracjach, uchwalony dla wcześniej obowiązujących wzorów deklaracji, zawierających inne wymogi i dane, niż wynikające z aktualnie podjętej - badanej uchwały.

W tym stanie faktycznym i prawnym, na terenie Miasta Żywca brak aktualnie stosownych uregulowań niezbędnych dla możliwości składania nowych deklaracji drogą elektroniczną, a taki wymóg wynika z art. 6n ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6m ust. 3 cytowanej powyżej ustawy.

Zgodnie z art. 6m ust. 1a i 1b wyżej powołanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - deklaracja zawiera dane niezbędne do określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rada gminy określając wzór deklaracji może wymagać podania następujących danych:

1) imię i nazwisko lub nazwę właściciela nieruchomości oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

2) adres nieruchomości;

3) dane stanowiące podstawę zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

4) numer telefonu właściciela nieruchomości;

5) adres poczty elektronicznej właściciela nieruchomości;

6) inne informacje niezbędne do wystawienia tytułu wykonawczego.

W ocenie Kolegium Izby, przy podejmowaniu uchwały w sprawie wzoru deklaracji, należy respektować zasadę celowości przy nakładaniu obowiązku podawania danych, tak aby żądane w deklaracji dane były zbierane dla oznaczonego, zgodnego z postanowieniami ustawy - celu. Dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa, nie wystarczy bowiem tylko ewentualna przydatność pozyskiwanych danych, ale niezbędność tych danych. Wzór deklaracji dotyczyć winien wyłącznie takich danych, które są niezbędne do wyliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, co wynika z powyżej przytoczonego przepisu art. 6m ust. 1a ustawy lub są dozwolone do pozyskiwania na podstawie przepisu ust. 1b art. 6m ustawy. Tak więc, zamieszczenie w treści deklaracji obowiązku podania, danych dotyczących średnio na miesiąc : ilości zatrudnionych osób, uczących się w szkole uczniów/studentów, przebywających w żłobku i przedszkolu dzieci, miejsc konsumpcyjnych w lokalu gastronomicznym, łóżek znajdujących się w szpitalu /hotelu /pensjonacie, czy podanie powierzchni obiektu handlowego, usługowego lub cmentarza, punktów targowych na terenie targowiska, itp., jak również informacji o posiadanym kompostowniku oraz sposobie wykorzystania odpadów kuchennych i ogrodowych - nie znajduje takiego umocowania. Wynika to z faktu, iż żądane dane pozostają bez związku z prawidłowym ustaleniem wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jak również nie zostały wymienione, jako dozwolone do pozyskiwania w świetle art. 6m ust. 1b ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1113 z późn. zm.) w związku z art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) - stwierdziło nieważność badanej uchwały.

Na niniejszą uchwałę Miastu Żywiec przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, wniesiona za pośrednictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w terminie trzydziestu dni od dnia jej doręczenia.

Przewodniczący Kolegium


Daniel Kołodziej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe