Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 4 Prezydenta Miasta Rybnika; Zarządu Powiatu Rybnickiego

z dnia 31 marca 2015r.

do Porozumienia z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Rybnickiego

Tekst pierwotny

zawarty w dniu 31 marca 2015 r. pomiędzy:

Miastem Rybnik, z siedzibą w Rybniku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, które reprezentuje:

Piotr Masłowski - Zastępca Prezydenta Miasta,

działający na podstawie upoważnienia nr Or.077.207.2015 z dnia 25 lutego 2015 r.,

a

Powiatem Rybnickim, z siedzibą w Rybniku przy ul. 3 Maja 31, który reprezentują:

Damian Mrowiec - Starosta,

Marek Profaska - Wicestarosta.

§ 1. W Porozumieniu z dnia 31 grudnia 2003 r. w sprawie: objęcia działaniem "Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Rybniku" Powiatu Rybnickiego ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany w § 3:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

Powiat Rybnicki zobowiązuje się do dofinansowania działalności Zespołu w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w wysokości: 92.024 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwadzieścia cztery złote), stanowiącej kwotę odpowiadającą środkom przewidzianym na obsługę zadań Zespołu przypadających na mieszkańców Powiatu Rybnickiego."

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

Dofinansowanie nastąpi poprzez przekazanie Miastu Rybnik dotacji celowej na rachunek bankowy o numerze 74 1140 1179 0000 2224 1800 1001, w wysokości określonej w ust. 4, w następujących terminach oraz wysokościach:

- I transza - do 30 kwietnia 2015 r. - w wysokości 30.675 zł,

- II transza - do 30 czerwca 2015 r. - w wysokości 30.675 zł,

- III transza - do 30 września 2015 r. - w wysokości 30.674 zł."

§ 2. Aneks wchodzi w życie z dniem zawarcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r., i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 3. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

MIASTO RYBNIKPOWIAT RYBNICKI

Zastępca Prezydenta Miasta


Piotr Masłowski

Starosta


Damian Mrowiec


Wicestarosta


Marek Profaska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-04-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe