Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/46/15 Rady Powiatu Cieszyńskiego

z dnia 28 kwietnia 2015r.

w sprawie likwidacji I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. i) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm.), art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) po uzyskaniu pozytywnej opinii Śląskiego Kuratora Oświaty i po przeprowadzeniu konsultacji na podstawie Uchwały Nr XXXII/277/13 Rady Powiatu Cieszyńskiego z dnia 23 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji

Rada Powiatu Cieszyńskiego uchwala:

§ 1.

Z dniem 31 sierpnia 2015r. likwiduje się I Liceum Profilowane wchodzące w skład Zespołu Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.

§ 2.

Mienie likwidowanej jednostki przejmuje Zespół Szkół im. Władysława Szybińskiego w Cieszynie.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Cieszyńskiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu


Andrzej Bacza

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe