Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/108/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1, i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 12 pkt 11, art. 40 ust. 1, art. 42 ust. 1, art. 44 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.), w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, art. 8 i art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. nr 197 poz.1172 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała niniejsza reguluje tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych osobom prowadzącym niepubliczne szkoły, przedszkola, placówki i inne formy wychowania przedszkolnego.

§ 2. Ilekroć w dalszej treści będzie mowa o:

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);

2) uchwale - należy przez to rozumieć niniejszą uchwałę;

3) organie dotującym - należy przez to rozumieć miasto Bytom;

4) podmiocie dotowanym - należy przez to rozumieć przedszkole lub inną formę wychowania przedszkolnego, szkołę lub placówkę oświatową prowadzoną przez osobę fizyczną lub prawną inną niż organ dotujący;

5) organie prowadzącym - należy przez to rozumieć osobę prawną i fizyczną, inną niż miasto Bytom, prowadzącą szkołę, przedszkole, placówkę, inną formę wychowania przedszkolnego uprawnioną do otrzymywania dotacji z budżetu miasta Bytom;

6) dyrektorze - należy rozumieć statutowy organ szkoły na podstawie art. 36, 36a i 60 ustawy;

7) szkole - należy przez to rozumieć szkoły, o których mowa w art. 2 pkt 2 lit. a-c ustawy;

8) przedszkolu - należy przez to rozumieć przedszkola, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy;

9) innej formie wychowania przedszkolnego - należy przez to rozumieć prowadzone przez osoby prawne lub fizyczne niepubliczne inne formy wychowania przedszkolnego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 14 a ust. 7 ustawy;

10) placówce - należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 5 ustawy;

11) uczniu - należy przez to rozumieć także słuchacza, wychowanka i dziecko objęte wychowaniem przedszkolnym;

12) uczniu niepełnosprawnym - należy przez to rozumieć ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3-3a ustawy;

13) uczniu objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju - należy przez to rozumieć dziecko posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną;

14) rachunku bankowym - należy przez to rozumieć rachunek bankowy szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki lub zespołu szkół lub placówek, wskazany organowi dotującemu przez organ prowadzący, służący tylko do dokonywania operacji finansowych związanych z prowadzeniem szkoły, przedszkola, placówki lub innej formy wychowania przedszkolnego, tj. zapisów wpływów i wydatków;

15) roku - należy przez to rozumieć rok budżetowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia;

16) miesiącu - należy przez to rozumieć miesiąc w danym roku, obejmujący okres od pierwszego do ostatniego dnia tego miesiąca;

17) rozliczeniu wykorzystania dotacji - należy przez to rozumieć rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji w roku budżetowym;

18) systemie elektronicznym - należy przez to rozumieć system elektroniczny służący do obsługi udzielania i rozliczania dotacji, wskazany przez Urząd Miejski w Bytomiu, w tym w szczególności do rejestracji imienia i nazwiska ucznia, numeru PESEL ucznia, adresu zamieszkania ucznia, danych dotyczących liczby uczniów, frekwencji uczniów na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych;

19) kontroli - należy przez to rozumieć kontrole kompleksowe - poprzedzone powiadomieniem o zamiarze kontroli oraz doraźne - bez powiadomienia.

§ 3. 1. Dotacje z budżetu miasta Bytom przysługują następującym podmiotom dotowanym, o których mowa w art. 90 ustawy:

1) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub nauki, na każdego ucznia w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom;

2) szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, na każdego ucznia uczestniczącego w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych w danym miesiącu, w wysokości równej 50 % ustalonych w budżecie miasta Bytom wydatków bieżących ponoszonych w szkołach publicznych tego samego typu i rodzaju w przeliczeniu na jednego ucznia. Uczestnictwo uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych musi być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami na listach obecności na tych zajęciach;

3) przedszkolom niepublicznym, na każdego ucznia w wysokości równej 75 % ustalonych w budżecie miasta Bytom wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Bytom, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom z zastrzeżeniem, że dotacja przysługuje nie wcześniej niż od miesiąca następnego po miesiącu, w którym dziecko ukończyło 2,5 roku życia;

4) niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego, na każdego ucznia w wysokości równej 40 % ustalonych w budżecie miasta Bytom wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych, w przeliczeniu na jednego ucznia, pomniejszonych o opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego oraz za wyżywienie, stanowiące dochody budżetu miasta Bytom z tym, że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości równej kwocie przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom;

5) placówkom niepublicznym, na każdego wychowanka w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju placówki w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom, umożliwiającej realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7 ustawy, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jednego wychowanka tego rodzaju ośrodków w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom;

6) przedszkolom niepublicznym, niepublicznym szkołom podstawowym oraz niepublicznym ośrodkom, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy, które zgodnie z art. 71 b ust. 2 a ustawy, prowadzą wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, w wysokości równej kwocie przewidzianej na jedno dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez miasto Bytom.

2. W przypadku braku na terenie miasta Bytom szkoły publicznej danego typu i rodzaju prowadzonej przez miasto Bytom, podstawą do ustalenia wysokości dotacji są wydatki bieżące ponoszone przez najbliższą gminę lub powiat na prowadzenie szkoły publicznej danego typu i rodzaju.

§ 4. 1. Dotacja przysługuje pod warunkiem złożenia organowi dotującemu przez organ prowadzący wniosku o planowanej liczbie uczniów, nie później niż do dnia 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji.

2. Wzór wniosku (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych we wniosku) oraz dokumenty, które należy dołączyć do wniosku, o którym mowa w ust. 1, ustali Prezydent Bytomia w odrębnym trybie.

§ 5. 1. Dotacja przysługuje na każdego ucznia szkoły i placówki wymienionej w § 3 ust. 1, według stanu uczniów zapisanych w dokumentacji na pierwszy dzień miesiąca.

2. Dotacja za miesiąc lipiec i sierpień ustalana jest według rzeczywistej liczby uczniów w miesiącu poprzedzającym przerwę wakacyjną, z zastrzeżeniem zapisu ust. 3.

3. Dotacja dla szkół, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2 przysługuje za lipiec i sierpień na każdego ucznia, który w czerwcu spełnił warunek uczestniczenia w co najmniej 50 % obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

4. Dla szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w klasach (semestrach) programowo najwyższych, kończą się w kwietniu lub w czerwcu, dotacja przysługuje na każdego absolwenta szkoły w okresie od miesiąca następującego po miesiącu, w którym ukończył szkołę, do końca roku szkolnego, w którym absolwent ukończył szkołę.

5. Dotacja nie przysługuje za okres przerwy w działalności przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego. Dopuszcza się udzielanie dotacji dla przedszkoli i innej formy wychowania przedszkolnego w trakcie przerwy w ich działalności spowodowanej wyłącznie jednorazową przerwą urlopową trwającą maksymalnie nieprzerwanie jeden pełny miesiąc w danym roku.

6. Za okres przerwy urlopowej w działalności przedszkola i innej formy wychowania przedszkolnego, organ dotujący przekazuje dotację na uczniów według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego przerwę urlopową.

7. Organy prowadzące przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego zobowiązane są do złożenia pisemnej informacji o terminie przerwy, nie później niż do 15 dnia miesiąca poprzedzającego przerwę urlopową.

§ 6. 1. Wysokość jednostkowych miesięcznych stawek dotacji obowiązujących w danym roku ustala Prezydent Bytomia w odrębnym trybie.

2. Wysokość wydatków bieżących przewidzianych przez miasto Bytom na ucznia przedszkola oraz ucznia szkoły danego typu i rodzaju, oblicza się na podstawie kwoty wydatków bieżących ustalonych w uchwale budżetowej na dany rok dla przedszkoli oraz poszczególnych typów i rodzajów szkół, wg stanu na początek roku.

3. Do czasu ustalenia jednostkowych miesięcznych stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, dotacje przekazywane są według stawek z roku poprzedniego.

4. Po ustaleniu stawek dotacji, o których mowa w ust. 1, następuje wyrównanie kwot dotacji przekazanych w poszczególnych miesiącach roku.

§ 7. 1. Celem otrzymania dotacji w danym miesiącu organ prowadzący składa w Urzędzie Miejskim w Bytomiu informację miesięczną o aktualnej liczbie uczniów według stanu na pierwszy dzień danego miesiąca.

2. Informację, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący składa w formie elektronicznej, w systemie elektronicznym oraz w formie dokumentu podpisanego przez dyrektora podmiotu dotowanego lub organ prowadzący, będącego wydrukiem z wyżej wymienionego systemu i przedkłada ją w Urzędzie Miejskim w Bytomiu do 10. dnia każdego miesiąca, z tym że za miesiąc grudzień do dnia 5 grudnia.

3. Wzór informacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych w informacji), o której mowa w ust. 1 oraz dokumenty, które należy dołączyć do przedmiotowej informacji, ustali Prezydent Bytomia w odrębnym trybie.

4. W celu wprowadzenia danych o uczniach system elektroniczny jest udostępniany automatycznie przez administratora systemu w dniach od 1. do 10. każdego miesiąca, z tym że w miesiącu grudniu od 1. do 5.

5 Przekazanie przez organ dotujący dotacji, o której mowa w ust. 1, następuje najpóźniej do ostatniego dnia danego miesiąca, z zastrzeżeniem, że dotację za grudzień organ dotujący przekaże do 15. dnia grudnia danego roku.

6. Dotacji nie przekazuje się na osobę, co do której Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu posiada pisemne oświadczenie tej osoby lub jej opiekuna prawnego, że nie jest uczniem danej placówki.

7. W przypadku stwierdzenia przez organ dotujący nieprawidłowości w informacji, o której mowa w ust. 1, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanej wcześniej informacji, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Nie przyjmuje się korekt dotyczących roku poprzedniego, za wyjątkiem korekty za miesiąc grudzień.

§ 8. 1. Dotacje, o których mowa w § 3 ust. 1, przeznaczone są na dofinansowanie realizacji zadań podmiotu dotowanego w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej. Dotacje mogą być wykorzystane wyłącznie na pokrycie wydatków wymienionych w ustawie.

2. Środki pieniężne przekazane w ramach dotacji z budżetu miasta - są środkami publicznymi, dlatego należy w szczególny sposób udokumentować wydatkowanie tych środków pieniężnych z zachowaniem zasad jawności i przejrzystości finansów publicznych określonych w art. 33-34 ustawy o finansach publicznych.

3. Na dokumentach finansowych potwierdzających wydatki, które zostały sfinansowane ze środków dotacji z budżetu miasta Bytom należy zamieścić opis: "Wydatek sfinansowany ze środków dotacji otrzymanej z budżetu miasta Bytom w kwocie ……………. zł dotyczący ……………. (nazwa podmiotu dotowanego) oraz datę, podpis i pieczęć dyrektora podmiotu dotowanego lub organu prowadzącego".

4. Wykorzystanie dotacji następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na które dotacja była udzielona. Zapłaty należy dokonać z rachunku bankowego szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki, na który wpłynęła dotacja.

§ 9. 1. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji organ prowadzący sporządza w systemie elektronicznym oraz w formie dokumentu podpisanego przez dyrektora podmiotu dotowanego lub organ prowadzący, stanowiącego wydruk z wyżej wymienionego systemu.

2. Wzór rozliczenia pobrania i wykorzystania dotacji (wraz z określeniem zakresu danych ujmowanych w rozliczeniu), o którym mowa w ust. 1 oraz dokumenty, które należy dołączyć rozliczenia, określi Prezydent Bytomia w odrębnym trybie.

3. Rozliczenie pobrania i wykorzystania dotacji organ prowadzący sporządza za rok budżetowy i przedkłada w Urzędzie Miejskim w Bytomiu do 15 stycznia roku następnego po roku objętym rozliczeniem.

4. W przypadku stwierdzenia przez organ prowadzący nieprawidłowości w przedłożonym organowi dotującemu rozliczeniu wykorzystania dotacji, o którym mowa w ust. 1, organ prowadzący jest zobowiązany do przedstawienia na piśmie organowi dotującemu korekty podanego wcześniej rozliczenia z wyjaśnieniem w terminie do 25 stycznia roku następnego po okresie objętym rozliczeniem.

5. Zwrotowi do budżetu podlega dotacja:

1) niewykorzystana;

2) pobrana nienależnie lub w nadmiernej wysokości;

3) wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem - na pokrycie innych wydatków niż określone art. 90 ust. 3d ustawy.

6. Dotacja niewykorzystana do końca roku budżetowego podlega zwrotowi do budżetu organu dotującego w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, a w trakcie roku budżetowego w terminie 15 dni po zakończeniu działalności podmiotu dotowanego.

7. Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana nienależnie albo w nadmiernej wysokości podlega zwrotowi do budżetu miasta wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia okoliczności wymienionych w ust. 5 pkt 2 i 3.

8. Odsetki od dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu miasta nalicza się począwszy od dnia:

1) następującego po dniu stwierdzenia nienależnego pobrania dotacji albo pobrania dotacji w nadmiernej wysokości;

2) przekazania z budżetu miasta dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

§ 10. 1. W przypadku zaprzestania działalności szkoły, przedszkola, placówki i innej formy wychowania przedszkolnego organ prowadzący przedstawia rozliczenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, w terminie 30 dni po miesiącu, w którym otrzymał ostatnią część dotacji, narastająco za okres od początku roku.

2. Organ prowadzący, który przekazuje w trakcie roku kalendarzowego prowadzenie szkoły, przedszkola, placówki i innej formy wychowania przedszkolnego, innej osobie prawnej lub fizycznej, zobowiązany jest złożyć rozliczenie, o którym mowa w § 9 ust. 1, za okres prowadzenia szkoły w danym roku kalendarzowym, w ciągu 30 dni od dnia przekazania szkoły.

§ 11. 1. Za dzień przedłożenia dokumentów, o których mowa w § 4 ust. 1, § 7 ust. 1 oraz § 9 ust. 1 przyjmuje się faktyczną datę wpływu tych dokumentów do Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

2. Dokumenty, o których mowa ust. 1 oraz wszelkie inne dokumenty związane z pobraniem i rozliczaniem wykorzystania dotacji, które są przedkładane organowi dotującemu, winny być opatrzone pieczęcią nagłówkową organu prowadzącego oraz podpisane pod pieczęciami imiennymi przez osoby upoważnione do składania oświadczeń majątkowych i reprezentowania na zewnątrz, zgodnie z zapisami w aktualnym i właściwym dla podmiotu (organu prowadzącego) rejestrze, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy dokumenty, o których mowa w ust. 1 podpisane są przez osoby inne niż wymienione w ust. 2, wymagane jest przedłożenie przez organ prowadzący stosownego pełnomocnictwa.

§ 12. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji, zgodnie z zakresem określonym w art. 90 ust. 3 d ustawy oraz zgodności liczby uczniów przez wgląd do list obecności, o których mowa § 3 ust. 1 pkt 2 oraz ich weryfikacji z danymi wykazanymi w informacji, o której mowa w § 7 ust. 1, stanowiącej podstawę pobrania dotacji.

2. Kontrolujący powiadamia kontrolowanego o zamiarze kontroli kompleksowej co najmniej 2 dni przed wszczęciem kontroli.

3. Kontrole obejmują:

1) zgodność danych wykazywanych we wniosku o udzielenie dotacji oraz miesięcznej informacji o liczbie uczniów ze stanem faktycznym;

2) prawidłowość pobrania i wykorzystania dotacji zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3 d ustawy;

4. Kontrole, o których mowa ust. 3 przeprowadzają pracownicy Urzędu Miejskiego w Bytomiu na podstawie imiennego upoważnienia.

5. Kontrolujący mają prawo wstępu do szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki oraz wglądu do prowadzonej dokumentacji przebiegu nauczania, w tym do danych osobowych uczniów oraz do dokumentacji organizacyjnej i finansowej.

6. W związku z prowadzoną kontrolą kontrolujący mogą żądać od kontrolowanego sporządzenia kopii dokumentacji prowadzonej w szkole, przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego lub placówce oraz zestawień danych na podstawie dokumentów źródłowych. Kontrolujący mogą żądać również przedstawienia oryginałów dokumentów.

7. W przypadku utrudniania lub udaremniania przez szkołę niepubliczną o uprawnieniach szkoły publicznej lub organ prowadzący, za wyjątkiem szkół wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 1, czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 5, organ dotujący wzywa pisemnie dyrektora lub organ prowadzący szkołę do zaprzestania tych działań w terminie 7 dni od zaistnienia sytuacji.

8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 7 organ dotujący wstrzymuje przekazywanie szkole dotacji do dnia umożliwienia przeprowadzenia w szkole czynności kontrolnych.

9. Dotacja przekazana szkole za okres, którego dotyczyło wstrzymanie, może być wykorzystana wyłącznie na refundację wydatków związanych z realizacją zadań szkoły, poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego, w którym została wstrzymana dotacja. Jeżeli okres wstrzymania dotacji przypada na więcej niż jeden rok budżetowy, może być ona wykorzystana proporcjonalnie do okresów wstrzymania w poszczególnych latach budżetowych.

10. Wyniki przeprowadzonej kontroli kontrolujący przedstawia w protokole, który podpisuje dyrektor lub organ prowadzący kontrolowany podmiot dotowany.

11. Dyrektor lub organ prowadzący kontrolowany podmiot dotowany może odmówić podpisania protokołu, składając pisemne wyjaśnienie o przyczynach tej odmowy.

12. W przypadku odmowy, o której mowa w ust. 11, kontrolujący dokonuje weryfikacji jej przyczyn i w razie potrzeby podejmuje czynności kontrolne uzupełniające, na podstawie których mogą być dokonane zmiany w protokole kontroli.

13. W razie nie podjęcia czynności kontrolnych uzupełniających, kontrolujący przekazuje na piśmie swoje stanowisko kontrolowanemu, a odmowa podpisania protokołu nie stanowi podstawy do wstrzymania realizacji zaleceń pokontrolnych.

14. W terminie 21 dni od dnia podpisania lub odmowy podpisania protokołu kontroli przez dyrektora lub organ prowadzący kontrolowany podmiot, kontrolujący sporządza wystąpienie pokontrolne, zawierające ocenę kontrolowanej działalności, a w razie stwierdzenia nieprawidłowości - zalecenia pokontrolne.

15. Kontrolowany, do którego zostało skierowane wystąpienie pokontrolne, jest zobowiązany w terminie określonym w wystąpieniu pokontrolnym zawiadomić kontrolującego o sposobie realizacji zaleceń pokontrolnych i wykorzystania uwag zawartych w wystąpieniu pokontrolnym.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Bytomia.

§ 14. W sprawach nieuregulowanych niniejszą uchwałą mają zastosowanie przepisy ustawy oraz akty prawne w przedmiotowym zakresie.

§ 15. Traci moc uchwała nr IX/97/13 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji szkołom niepublicznym na terenie miasta Bytomia oraz kontroli prawidłowości jej wykorzystania.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/108/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/108/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ogłoszonych w Dzienniku Ustaw z dnia 16 marca 2015 r. poz. 357, na podstawie art. 90 ust. 4 wprowadza się nową uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu miasta szkołom, przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

W szczególności zmiany wprowadziły:

- wymóg potwierdzania przez ucznia szkoły niepublicznej dla dorosłych uczestnictwa w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych jego własnoręcznym podpisem na listach obecności na tych zajęciach.

- możliwość wstrzymania dotacji.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami projekt uchwały przedłożono organizacjom pozarządowym do konsultacji społecznych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe