Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/111/15 Rady Miejskiej w Bytomiu

z dnia 27 kwietnia 2015r.

w sprawie lokalnych kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnienie w placówkach oświatowo - wychowawczych prowadzonych przez Miasto Bytom

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt. 11 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 a oraz art. 20 o ust. 4 i art. 20 zf ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Postępowanie rekrutacyjne w placówkach oświatowo - wychowawczych w Bytomiu odbywa się poprzez:

1) złożenie deklaracji o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które kandydat został przyjęty w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację lub

2) złożenie wniosku o przyjęcie na zajęcia wraz z udokumentowaniem spełnienia kryteriów ustawowych lub lokalnych.

§ 2. Określa się lokalne kryteria w II etapie postępowania rekrutacyjnego oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów:

1) kandydat wykazuje zainteresowania i uzdolnienia kierunkowe - 20 pkt.;

2) kandydat brał udział lub zdobył czołowe miejsce w konkursach, olimpiadach, turniejach oraz innych formach współzawodnictwa w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia - 15 pkt.;

3) kandydat był w latach poprzednich uczestnikiem zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Bytomiu - 10 pkt.;

4) rodzeństwo kandydata jest lub było uczestnikami zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Bytomiu - 5 pkt.;

5) kandydat wychowuje się w rodzinie objętej pomocą socjalną - 3 pkt.

§ 3. Określa się dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów lokalnych zawartych w § 2, które przedkłada rodzic /opiekun prawny/, osoba pełnoletnia:

1) kryterium określone w § 2 pkt. 1 potwierdza się poprzez przeprowadzenie badań uzdolnień kierunkowych lub przedstawienie prac wykonanych przez kandydata w roku szkolnym poprzedzającym rekrutację;

2) kryterium określone w § 2 pkt. 2 dokumentuje się przedstawieniem do wglądu dokumentów (protokoły, publikacje, dyplomy, medale, puchary itp.) potwierdzających osiągnięte sukcesy lub świadectw potwierdzających uczestnictwo;

3) kryterium określone w § 2 pkt. 3 i 4 dokumentuje się złożeniem oświadczenia zawierającego klauzulę o treści "jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia";

4) kryterium określone w § 2 pkt. 5 potwierdza się poprzez udokumentowanie korzystania z pomocy społecznej w formie zaświadczenia z MOPR-u.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Andrzej Wężyk


Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/111/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Uzasadnienie do Uchwały Nr VIII/111/15
Rady Miejskiej w Bytomiu
z dnia 27 kwietnia 2015 r.

Określenie lokalnych kryteriów postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych wynika ze znowelizowanych przepisów prawa oświatowego. Zgodnie ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty i niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 7), do placówek oświatowo - wychowawczych będą przyjmowani kandydaci po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, po uprzednim uzgodnieniu dyrektora placówki z organem prowadzącym terminów postępowania rekrutacyjnego oraz terminów składania dokumentów.

Mając na względzie obowiązujące ww. zapisy prawne, do publicznych młodzieżowych domów kultury na rok szkolny 2015/2016 oraz kolejne lata, będą przyjmowani kandydaci zamieszkali na terenie Bytomia, którzy nie uczestniczyli w danych zajęciach w poprzednim roku szkolnym. Natomiast kandydaci, którzy złożą deklaracje o kontynuowaniu uczestnictwa w zajęciach, na które zostali przyjęci w poprzedzającym roku szkolnym, nie będą brali udziału w procedurze rekrutacyjnej.

W przypadku, gdy liczba wolnych miejsc na zajęcia będzie mniejsza niż liczba kandydatów spełniających ww. warunek, zostanie przeprowadzony I etap postępowania rekrutacyjnego, w którym będą brane pod uwagę łącznie kryteria ustawowe określone w art. 20 c ust. 2 ustawy o systemie oświaty.

II etap postępowania rekrutacyjnego będzie uruchomiony w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na I etapie rekrutacyjnym. W tej turze rekrutacji brane będą pod uwagę kryteria lokalne określone niniejszą uchwałą. Zgodnie z art. 20 zf ust. 1 znowelizowanej ustawy o systemie oświaty, kompetencje w zakresie określenia kryteriów lokalnych oraz przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów, a także określenie dokumentów potwierdzających spełnienie tych kryteriów, posiada rada miejska.

W przypadku, gdy po przeprowadzeniu dwóch etapów postępowania rekrutacyjnego pozostaną w dalszym ciągu na zajęcia wolne miejsca, wówczas przeprowadzona zostanie rekrutacja uzupełniająca na ww. zasadach.

Projekt uchwały zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podlega konsultacjom społecznym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe