Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 97/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca z późniejszymi zmianami

Tekst pierwotny

Na poNa podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594, z późniejszymi zmianami) w związku z art. 40 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 260 z późniejszymi zmianami)

§ 1. W Uchwale Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące zmiany:

1. § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

dla obiektów typu: ogródki gastronomiczne (całorocznie):

a) dla drogi krajowej - 0,10 zł

b) dla drogi powiatowej - 0,10 zł

c) dla drogi gminnej - 0,10 zł".

2. w § 6 ust. 1 dopisuje się pkt 1.5 w brzmieniu:

dla reklam umieszczonych na panelach zintegrowanych z wiatą przystanku komunikacji zbiorowej stanowiącej własność Gminy:

a) dla drogi krajowej - 2,50 zł

b) dla drogi powiatowej - 1,40 zł

c) dla drogi gminnej - 1,00 zł".

§ 2. W pozostałej części Uchwała Nr 386/XXVI/04 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 27 maja 2004r. w sprawie: ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Sosnowca, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Sosnowca z późniejszymi zmianami nie ulega zmianie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe