Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 98/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany przebiegu drogi nr 120376S, istniejącej drogi gminnej, położonej w granicach administracyjnych Sosnowca - miasta na prawach powiatu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2015r, poz. 460) Rada Miejska w Sosnowcu

Uchwala

§ 1. Zmienić istniejący przebieg drogi gminnej nr 120376S, z uwagi na nadanie nowej nazwy - ul. Innowacyjna - dla odcinka tej drogi Uchwałą Nr 1135/LXV/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 13 listopada 2014r.

§ 2. Przyjąć nowy przebieg drogi nr 120376S, określony poniżej:

1. dla ul. Kujawskiej:

- od ul. gen. L. Okulickiego do budynku o adresie Kujawska nr 17,

- od budynku o adresie Kujawska nr 21 do ul. Innowacyjnej (wraz z mostem nad rz. Bobrek),

- od ul. Kujawskiej do obiektu mostowego PKP.

2. dla ul. Innowacyjnej:

- od ul. Kujawskiej (bez mostu nad rz. Bobrek) do ul. Inwestycyjnej.

§ 3. 1. Zmienić zapis w § 3 pkt. 2 Uchwały Nr 672/XXXVIII/2013Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 23 maja 2013 roku w sprawie ustalenia nowego przebiegu istniejącej ulicy Kujawskiej drogi gminnej (120376S), który po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie:

Lp.

Nazwa drogi

Dzielnica

Przebieg drogi

Uwagi

203.

Kujawska

Klimontów

od

do

gen. L. Okulickiego

do budynku nr 17

od budynku nr 21

Innowacyjna (wraz z mostem nad rz. Bobrek)

Kujawska

do obiektu mostowego PKP

Innowacyjna

Klimontów

Kujawska (bez mostu nad rz. Bobrek)

Inwestycyjna

2. Nowy przebieg drogi nr 120376S, o którym mowa w pkt. 1, został przedstawiony w załączniku nr 1 i nr 2 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 98/X/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

Przebieg drogi nr 120376S w zakresie ul. Kujawskiej


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 98/X/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 24 kwietnia 2015 r.

infoRgrafika

Przebieg drogi nr 120376S w zakresie ul. Innowacyjnej

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe