Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 104/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 784/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art.17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz art. 18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r., poz. 594 z późniejszymi zmianami ) i art. 12 pkt 11, w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zmianami ) Rada Miejska w Sosnowcu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 784/LVII/10 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 25 marca 2010 roku w sprawie ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów specjalnych prowadzonych przez Miasto Sosnowiec wprowadza się następujące zmiany

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Gimnazjum Specjalne Nr 21z klasami I-III, z siedzibą w Sosnowcu, ul. Sucha 21,

2. Gimnazjum Specjalna Nr 23 z klasami I-III z siedzibą w Sosnowcu, ul. Franciszkańska 5a.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Sląskiego.Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe