Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 105/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 24 kwietnia 2015r.

w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11, art. 42 ust. 1 oraz art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca
1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 595, z poźn. zm.) w związku
z art. 94 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii: Prezydenta Miasta Sosnowca oraz Śląskiej Izby Aptekarskiej w Katowicach;

Rada Miejska w Sosnowcu
uchwala co następuje:

§ 1. Określa się rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr 1053/LIX/2014 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 26 czerwca 2014 r.
w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Miasta Sosnowiec.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sosnowca.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Wilhelm Zych


Załacznik do Uchwały Nr 105/X/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 24 kwietnia 2015r.
Zalacznik1.pdf

ROZKŁAD GODZIN PRACY APTEK OGÓLNODOSTĘPNYCH NA TERENIE MIASTA SOSNOWCA

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe