Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/63/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. , poz. 1399), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wodzisławiu Śląskim, po przeprowadzeniu konsultacji, zgodnie z uchwałą nr LI/504/10 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego
uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Wodzisławia Śląskiego i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

§ 2.

Ustala się, iż:

1) W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sprzed posesji odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier,

b) szkło,

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) zielone - w zakresie nieruchomości określonych w załączniku do uchwały,

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

f) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,

2) W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości zamieszkałej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące odpady komunalne:

a) papier,

b) szkło,

c) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,

d) zielone,

e) biodegradowalne,

f) budowlane i rozbiórkowe,

g) przeterminowane leki i chemikalia,

h) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) zużyte opony.

§ 3.

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następować będzie z częstotliwością określoną w załączniku do uchwały.

2. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 dopuszcza się, w uzasadnionych przypadkach, możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z zabudowy wielolokalowej.

§ 4.

1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany jest w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Marklowickiej 21b.

2. Właściciele nieruchomości dostarczają we własnym zakresie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odpady komunalne zbierane w sposób selektywny i umieszczają je w miejscach wskazanych przez obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.

3. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi we wtorek, czwartek w godzinach od 1000 do 1800 oraz w sobotę w godzinach od 900 do 1300.

§ 5.

Prezydent Miasta Wodzisławia Śląskiego podaje do publicznej wiadomości harmonogram odbioru odpadów, terminy i godziny pracy Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu Miasta Wodzisławia Śląskiego: www.wodzislaw-slaski.pl.

§ 6.

1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego niewłaściwego wykonywania usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właściciela nieruchomości oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia takiego zdarzenia.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości dokonuje:

1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: kancelaria@wodzislaw-slaski.pl,

2) telefonicznie na nr telefonu 32/45 90 453 lub 32/45-90-455

3) osobiście.

Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać oznakowanie dokonującego zgłoszenia oraz podpis.

3. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w ust. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane, z zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki


Załącznik do Uchwały Nr VI/63/15
Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe