Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/65/15 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku, w sprawie ustalenia w Wodzisławiu Śląskim strefy płatnego parkowania, stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 13b i art. 13f ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. , poz. 260 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity z 2011 r., Dz. U. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.)

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku nr 3 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku:

1. § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

2) kontroler SPP - pracownik upoważniony do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie w SPP,

2. § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

3) bilet parkingowy - wydruk z automatu parkingowego stanowiący dowód wniesienia opłaty za parkowanie w SPP,

3. § 2 pkt 10 lit. c otrzymuje brzmienie:

c) przedłużony - udokumentowany wezwaniem czas parkowania w SPP bez wniesienia wymaganej opłaty, liczony od momentu utraty ważności biletu parkingowego do chwili kontroli przez kontrolera SPP.

4. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2. Opłaty, o których mowa w ust. 1, pobiera się za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonym miejscu w SPP, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 700 do 1700,

5. § 5 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

1) jednorazowe - uiszczane niezwłocznie po zaparkowaniu pojazdu, poprzez wykupienie biletu parkingowego w automacie parkingowym przy użyciu monet lub przez telefon komórkowy.

6. § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

3. Opłacenie czasu parkowania może nastąpić również przy użyciu telefonu komórkowego z zastrzeżeniem, że Miasto podpisze w tym względzie stosowną umowę z operatorem systemu.

7. § 19 otrzymuje brzmienie:

1. Do kontroli wnoszenia opłat za parkowanie pojazdów w SPP upoważnieni są także strażnicy Straży Miejskiej w Wodzisławiu Śląskim, którzy wykonują swoje czynności zgodnie z przepisami Regulaminu SPP.

2. Pozostali pracownicy kontrolujący wnoszenie opłat posiadają widoczny identyfikator imienny.

§ 2.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXV/337/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 maja 2009 roku otrzymuje brzmienie:

DROGI PUBLICZNE NA TERENIE MIASTA WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO, NA KTÓRYCH TWORZY SIĘ STREFĘ PŁATNEGO PARKOWANIA

Strefa Płatnego Parkowania, obejmuje obszar ograniczony: ulicami: Bogumińską (od skrzyżowania z ul. dr. Lucjana Mendego), dr. Lucjana Mendego, Targową (od ul. Witosa), Zamkową, Kubsza, Michalskiego, plac Gladbeck, Daszyńskiego (od posesji nr 2), Wałową, św. Jana, Kościelną, Sądową, Księżnej Konstancji wraz z obszarem wewnątrz tych ulic -i dzieli się na dwie podstrefy:

1) podstrefa A-czerwona, której obszar obejmuje ulice:

Sądową, Minorytów, Ks. Konstancji (od skrzyżowania z ul. Wałową do Rynku), Powstańców, Średnią, Krótką, Targową (od skrzyżowania z ul. Witosa do Rynku), Zgody (od skrzyżowania z ul. Zamkową do Rynku), Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Św. Jana do Rynku), Apteczną, Opolskiego, Styczyńskiego, Kubsza (od ul. Zamkowej do ul. św. Jana) z obszarem wewnątrz tych ulic.

2) podstrefa B-zielona, której obszar jest zawarty w granicach Strefy Płatnego Parkowania, z wyłączeniem obszaru podstref A.

§ 3.

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Wodzisławia Śląskiego.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego


Jan Grabowiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe