Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/64/2015 Rady Gminy Wilkowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z 28 stycznia 2015 roku w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" i nadania jej statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9, art. 9 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 9 i art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz 406 z późn. zm.),

Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1. Ulega zmianie § 3 ust. 1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury "Promyk" stanowiącego załącznik do Uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Wilkowice z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury "Promyk" i nadania jej statutu.

§ 2. § 3 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: "Siedziba GOK mieści się w Bystrej przy ul. J.Fałata 2k.".

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bartosz Olma

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe