Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Aneks nr 13 Burmistrza Miasta Rydułtowy; Zarządu Powiatu Wodzisławskiego

z dnia 20 kwietnia 2015r.

do porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005 roku w sprawie powierzenia przez Powiat Wodzisławski Miastu Rydułtowy prowadzenia Państwowego Ogniska Plastycznego w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 33, a także Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Rydułtowach przy ulicy Mickiewicza 33

Tekst pierwotny

zawarty pomiędzy:

Powiatem Wodzisławskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu,w imieniu którego działają:

Starosta Wodzisławski - Tadeusz Skatuła,

Wicestarosta - Leszek Bizoń,

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Mariusza Rakowskiego

a

Miastem Rydułtowy, reprezentowanym przez: Burmistrza Miasta Rydułtowy - Kornelię Newy.

§ 1. W myśl postanowienia §3 ust. 1 porozumienia z dnia 6 kwietnia 2005 roku strony zgodnie oświadczają, że §2 ust. 2 powołanego porozumienia otrzymuje brzmienie: "2. W roku budżetowym 2015 na realizację zadań, o których mowa w §1 Powiat Wodzisławski przekaże Miastu Rydułtowy dotację w łącznej wysokości 248 486,00 zł. (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 00/100) w tym na Państwowe Ognisko Plastyczne kwotę 110 223,00 zł. (słownie: sto dziesięć tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 00/100) a na Ognisko Pracy Pozaszkolnej kwotę 138 263,00 zł. (słownie: sto trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote 00/100)".

§ 2. Pozostałe postanowienia porozumienia pozostają bez zmian.

§ 3. Niniejszy aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Aneks podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 5. Aneks niniejszy sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego Powiat Wodzisławski otrzymuje dwa egzemplarze, a Miasto Rydułtowy jeden egzemplarz.

Starosta Wodzisławski


Tadeusz Skatuła


Wicestarosta


Leszek Bizoń


Skarbnik Powiatu


Mariusz Rakowski

Burmistrz Miasta Rydułtowy


Kornelia Newy

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe