Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/136/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6, art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala

§ 1. Określić szczegółowe warunki przyznawania oraz odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, świadczonych w miejscu zamieszkania podopiecznych, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

§ 2. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznaje się po ustaleniu, że zachodzą przesłanki do ich udzielenia określone w ustawie o pomocy społecznej.

§ 3. Zakres i wymiar usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, oraz okres i miejsce ich świadczenia ustala się w oparciu o:

1) ocenę sytuacji życiowej, w tym potrzeb wnioskodawcy, przeprowadzoną na podstawie wywiadu środowiskowego;

2) ocenę możliwości zapewnienia pomocy i opieki przez rodzinę;

3) dokumentację potwierdzającą sytuację zdrowotną wnioskodawcy, w tym opinię lekarza (wydaną w formie zaświadczenia) o zalecanych usługach opiekuńczych lub wskazaniach do specjalistycznych usług opiekuńczych.

§ 4. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób samotnych oraz rodzin dwuosobowych wymagających usług zgodnie z tabelą:

Dochód na osobę samotną/ na osobę w rodzinach
dwuosobowych, w % kryterium dochodowego,
określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy
społecznej

Wysokość odpłatności
w % liczona wg kosztu usługi

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 120 %

5 %

powyżej 120 % do 150 %

10 %

powyżej 150 % do 200 %

20 %

powyżej 200 % do 250 %

30 %

powyżej 250 % do 300 %

40 %

powyżej 300 % do 350 %

60 %

powyżej 350 % do 400 %

80 %

powyżej 400%

100 %

§ 5. Przyjąć szczegółowe zasady odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób w gospodarstwach wieloosobowych zgodnie z tabelą:

Dochód na osobę w rodzinie w % kryterium
dochodowego, określonego w art. 8 ust. 1 ustawy o
pomocy społecznej

Wysokość odpłatności
w % liczona od kosztu usługi

do 100%

nieodpłatnie

powyżej 100 % do 140 %

5 %

powyżej 140 % do 160 %

20 %

powyżej 160 % do 200 %

40 %

powyżej 200 % do 280 %

60 %

powyżej 280 % do 350 %

80 %

powyżej 350%

100 %

§ 6. 1. Wysokość opłaty za jedną godzinę usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych określają aktualne umowy o realizację tych zadań.

2. Cena za jedną godzinę usług opiekuńczych w dni robocze i wolne wynosi:

1) 8,86zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10, nr 2 ul. Warszawska 42, nr 4 ul. Gliwicka 96),

2) 8,72 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24, nr 5 ul. Dębowa 16c, Domu Noclegowego ul. Dębowa 23),

3) 9,00 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a, nr 8 ul. Łętowskiego 6a, Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Orkana 7a),

4) 8,40 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2, nr 9 ul. Krakowska 138, nr 10 ul. Krakowska 138, Domu Noclegowego ul. Krakowska 138, Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a).

3. Cena za jedną godzinę specjalistycznych usług opiekuńczych w dni robocze i wolne wynosi:

1) 10,50 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 1 ul. Andrzeja 10, nr 2 ul. Warszawska 42, nr 4 ul. Gliwicka 96),

2) 10,94 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 3 ul. Oblatów 24, nr 5 ul. Dębowa 16c, Domu Noclegowego ul. Dębowa 23),

3) 11,00 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 7 ul. Świdnicka 35a, nr 8 ul. Łętowskiego 6a, Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie ul. Orkana 7a),

4) 11,00 zł (rejon działania Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 6 ul. Czecha 2, nr 9 ul. Krakowska 138, nr 10 ul. Krakowska 138, Domu Noclegowego ul. Krakowska 138, Sekcji ds. Bezdomnych ul. Morcinka 19a).

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może mieć świadczone usługi opiekuńcze/specjalistyczne usługi opiekuńcze przez podmiot spoza rejonu działania TPPS, ZPDR, DN, Sekcji ds. Bezdomnych właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku osoba ponosi odpłatność według ceny właściwej dla podmiotu faktycznie świadczącego usługi, a nie według ceny podmiotu świadczącego usługi w rejonie działania właściwego dla miejsca zamieszkania osoby.

§ 7. Korzystający z usług są zobowiązani do regulowania należnych opłat, w wysokości określonej w decyzji administracyjnej, wykonawcy świadczonej usługi do 10-tego dnia każdego miesiąca.

§ 8. Osoby wnoszące opłatę za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze można zwolnić, na ich wniosek lub na wniosek pracownika socjalnego, częściowo lub całkowicie z tej opłaty, w szczególności jeżeli:

1) z przeprowadzonej analizy wydatków osoby/rodziny, uwzględniającej najniezbędniejsze potrzeby wynika, że osoba nie jest w stanie ponosić odpłatności w wysokości wynikającej z przyjętych zasad,

2) poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

§ 9. Traci moc uchwała Nr LXI/1403/06 Rady Miasta Katowice z dnia 26 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz Uchwała nr XLVI/1077/14 Rady Miasta Katowice z dnia 26 lutego 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (t.j. Obwieszczenie Rady Miasta Katowice z dnia 28 maja 2014 r.).

§ 10. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 r.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe