Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/149/15 Rady Miasta Katowice

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na rok szkolny 2015/16, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo - wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), w związku z art. 20o ust. 4, art. 20c ust. 6 i art. 20zf pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7), po przeprowadzeniu konsultacji w trybie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2004 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.).

RADA MIASTA KATOWICE
uchwala:

§ 1. Ustalić kryteria oraz przyznać każdemu kryterium określoną wartość punktową, brane pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia, organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice.

1) kandydat zamieszkuje na terenie miasta Katowice - wartość punktowa kryterium: 64;

2) laureaci konkursów organizowanych przez placówkę, do której rodzice kandydata lub kandydat składają wniosek - wartość punktowa kryterium: 32;

3) laureaci lub finaliści konkursów, olimpiad, zawodów sportowych o zasięgu co najmniej wojewódzkim - wartość punktowa kryterium: 16;

4) rodzeństwo kandydata było lub jest uczestnikiem zajęć w placówce pracy pozaszkolnej, do której złożono wniosek - wartość punktowa kryterium: 8;

5) kandydaci, którzy do końca roku szkolnego poprzedzającego rok, na który prowadzona jest rekrutacja uczestniczyli w odpłatnych zajęciach rozwijających zainteresowania lub rozwijających uzdolnienia uczniów w placówkach innych niż placówki pracy pozaszkolnej prowadzone przez miasto Katowice - wartość punktowa kryterium: 4;

6) rodzina kandydata jest uczestnikiem programu "Nas troje i więcej" - wartość punktowa kryterium: 2.

§ 2. Określić dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryteriów, o których mowa w § 1:

1) dla kryterium określonego w pkt 1 - oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o miejscu zamieszkania;

2) dla kryterium określonego w pkt 2 - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/pełnoletniego kandydata kopia dyplomu;

3) dla kryterium określonego w pkt 3 - potwierdzona za zgodność z oryginałem przez rodzica/pełnoletniego kandydata kopia dyplomu;

4) dla kryterium określonego w pkt 4 - oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o udziale rodzeństwa w zajęciach oferowanych przez placówkę, do której składany jest wniosek;

5) dla kryterium określonego w pkt 5 - oświadczenia rodzica/pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w odpłatnych zajęciach, oferowanych przez placówki inne niż placówki pracy pozaszkolnej, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice;

6) dla kryterium określonego w pkt 6 - oświadczenie rodzica/pełnoletniego kandydata o uczestnictwie w programie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Katowice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miasta Katowice


Krystyna Siejna

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe