Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.41.2015 Rady Gminy Kobiór

z dnia 30 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 n ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 ze zm.), oraz art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011r. Nr 197, poz. 1172 ze zm.)

Rada Gminy
uchwala:

§ 1.

1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Określa się następujący wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji wymienionej w ust. 1:

- dokument potwierdzający stałą nieobecność mieszkańca na terenie posesji, wystawiony przez odpowiednie instytucje, w szczególności:

a) domy spokojnej starości,

b) domy dziecka,

c) zakłady karne,

d) placówki opieki zdrowotnej,

e) jednostki wojskowe,

f) administratorów budynków w przypadku studentów uczących się w systemie dziennym, zamieszkujących poza gminą,

g) zakłady pracy w przypadku delegacji dłuższych niż jeden miesiąc.

§ 2.

Deklarację, o której mowa w § 1 uchwały, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć w terminie:

1) 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca,

2) 14 dni od dnia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności zmiany ilości zamieszkałych osób na terenie posesji lub przystąpienia, bądź odstąpienia od zbierania odpadów w sposób selektywny.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr XX/143/12 Rady Gminy Kobiór z dnia 28 grudnia 2012 r., w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2015r.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki


Załącznik do Uchwały Nr RG.0007.41.2015
Rady Gminy Kobiór
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe