Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/43/2015 Rady Gminy Bojszowy

z dnia 11 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie na 2015r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 i art. 18 ust.2 pkt 9 lit. "d" i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2013 poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 257 i art. 264 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) po zaopiniowaniu przez Komisję Budżetu i Rozwoju Gminy

Rada Gminy Bojszowy
uchwala

§ 1.

W uchwale Rady Gminy Bojszowy nr III/15/2014 z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie budżetu na 2015r. dokonać następujących zmian:

1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 1.

2. Dokonać zmian wydatków budżetu Gminy Bojszowy zgodnie z zał. nr 2.

3. Źródłem pokrycia zwiększonych wydatków budżetu Gminy Bojszowy będą przychody w kwocie 659 536,92 zł. z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku budżetu Gminy wynikającej z wyemitowanych obligacji komunalnych w roku ubiegłym.

4. Zwiększyć przychody budżetu Gminy Bojszowy o 659 536,92 zł. którego źródłem są wolne środki określone w punkcie 3.

5. Ustalić deficyt budżetu Gminy Bojszowy w wysokości 359 536,92 zł.

6. Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Bojszowy w 2015r. zgodnie z zał. nr 3.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego, roku budżetowego 2015 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Kumor


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 11 maja 2015 r.

Dochody w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

176 300,00

Dochody ogółem:

w tym:

dochody bieżące

z tego:

wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska

176 300,00

Razem zwiększenie/zmniejszenie dochodów

176 300,00


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 11 maja 2015 r.

Wydatki w zł.

Dz.

Rozdz.

Wyszczególnienie

Kwota

Zwiększenia

Zmniejszenia

600

Transport i łączność

1 539 308,73

60016

Drogi publiczne gminne

1 539 308,73

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki majątkowe

w tym:

wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne

1 539 308,73

750

Administracja publiczna

370 000,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

300 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

w tym:

wydatki jednostek budżetowych

z tego:

wynagrodzenia

300 000,00

75095

Pozostała działalność

70 000,00

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki bieżące

z tego:

wydatki jednostek budżetowych

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań statutowych

70 000,00

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

333 471,81

92116

Biblioteki

333 471,81

Wydatki ogółem:

z tego:

wydatki majątkowe

w tym:

dotacja celowa na finasowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych

333 471,81

Razem zwiększenie/zmniejszenie wydatków

1 539 308,73

703 471,81


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/43/2015
Rady Gminy Bojszowy
z dnia 11 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe