Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/31/15 Rady Gminy Gilowice

z dnia 30 marca 2015r.

w sprawie zmian budżetu gminy Gilowice w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm. / - Rada Gminy Gilowice

uchwala, co następuje :

§ 1.

Dokonuje zmian budżetu gminy :

1. Zmiany planu dochodów budżetu gminy jak w załączniku Nr 1 do uchwały.

2. Zmiany planu wydatków budżetu gminy jak w załączniku Nr 2 do uchwały. W dziale 010 zwiększa się plan wydatków na remont podmytego wodociągu na potoku Skotniczyk w Gilowicach w km 4+187-4+195 i w km 0+420-0+470 przy dofinansowaniu zadania z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, w dziale 600 zwiększa się plan wydatków z przeznaczeniem na realizację zadań przy dofinansowaniu zadań z dotacji celowej z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych: wydatki bieżące na remont uszkodzonego korpusu drogi gminnej ul. Starodworskiej w Gilowicach prawostronnego w km drogi 1+139-1+244, 1+360-1+394, 1+612-1+628 i lewostronnego w km 1+723-1+744 i wydatki majątkowe na zadanie "Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930" oraz przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w pozostałym zakresie ze środków własnych, w dziale 600 rozdz. 60016 dokonuje się również przeniesienia w planie wydatków z bieżących na majątkowe. W dziale 754 zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 10.000 zł, w tym 5.000 zł na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych oraz 5.000 zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu. Zwiększa się plan wydatków bieżących w dziale 801 z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Rychwałdzie, w dziale 852 dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dziale 853 dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gilowicach i w dziale 854 dla Zespołu Szkół w Gilowicach.

§ 2.

Budżet po zmianach wynosi:

a) dochody w wysokości 18.580.067,94 zł

b) wydatki w wysokości 19.180.067,94 zł Deficyt budżetu gminy w wysokości 600.000 zł zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- kredytu w wysokości 475.000 zł

- wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 125.000 zł.

§ 3.

Zmiany w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na rok 2015", jak w załączniku Nr 3 do uchwały.

§ 4.

Zmiany w załączniku Nr 11 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Wydatki majątkowe w budżecie gminy na rok 2015" Wprowadza zadania:

1. "Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach w km 0+740-0+930" Dział 600 rozdz. 60078 kwota 120.000 zł

2. "Przebudowa drogi ul. Za Wodą w Gilowicach" Dzial 600 rozdz. 60016 kwota 60.000 zł

3. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla potrzeb Komendy Powiatowej Policji w Żywcu i jednostek podległych" Dzial 600 rozdz. 75404 kwota 5.000 zł

4. "Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego typu ciężkiego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Żywcu" Dzial 600 rozdz. 75410 kwota 5.000 zł Po zmianach załącznik Nr 11 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 4 do uchwały.

§ 5.

Zmiany w załączniku Nr 13 do uchwały Nr III/10/14 Rady Gminy Gilowice z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gilowice na rok 2015 "Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2015 roku" Wprowadza plan dotacji celowej na zadania majątkowe dla : Wojewódzki Fundusz Wsparcia Policji - Dz. 754 rozdz. 75404 kwota 5.000 zł Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej - Dz. 754 rozdz. 75410 kwota 5.000 zł Po zmianach załącznik Nr 13 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 5 do uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Ireneusz Jędrysek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VI/31/15
Rady Gminy Gilowice
z dnia 30 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe