Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr RG.0007.22.2015 Rady Gminy Kobiór

z dnia 12 marca 2015r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.594 z późn. zm) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala

§ 1.

Dokonuje się zmiany planu przychodów Gminy Kobiór na 2015 rok polegającej na zwiększeniu planu przychodów ogółem o kwotę 885.340,21 zł, w tym:

- zmniejszeniu planu przychodów:

- § 952- z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 82.753,00zł

- zwiększeniu planu przychodów:

- § 903 - z zaciągniętych pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej o kwotę 905.028,00 zł

- § 950 - wolne środki, o których mowa w art 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę 63.065,21 zł.

§ 2.

Dokonuje się zmiany planu rozchodów Gminy Kobiór na 2015 rok polegającej na zwiększeniu planu rozchodów ogółem o kwotę 905.028,00 zł, w tym:

- § 963 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu unii europejskiej o kwotę 905.028,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok polegającej na:

1. zmniejszeniu planu dochodów Gminy Kobiór ogółem o kwotę 182.142,00 zł, w tym:

1.1. zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 597.620,00 zł

- dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 597.620,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 597.620,00 zł

1.2.zmniejszenie planu dochodów bieżących ogółem o kwotę 604.517,00 zł, w tym:

- dział 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 597.620,00 zł

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 597.620,00 zł

- dział 758 - różne rozliczenia o kwotę 6.897,00 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 6.897,00 zł

1.3.zmniejszenie planu dochodów majątkowych ogółem o kwotę175.245,00 zł, w tym:

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę175.245,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 175.245,00 zł

2. Zmniejszeniu planu wydatków budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok ogółem o kwotę201.829,79zł, w tym:

2.1 zwiększenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę13.065,21 zł

- dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę13.065,21 zł

- rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.065,21 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 13.065,21 zł

z tego: wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 13.065,21 zł

2.1 zmniejszenie planu wydatków bieżących ogółem o kwotę 6.897,00 zł

- dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 6.897,00 zł

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe o kwotę 4.264,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 4.264,00 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 570,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 3.694,00 zł

- rozdział 80110 - Gimnazjao kwotę2.633,00 zł, w tym:

- wydatki jednostek budżetowych o kwotę 2.633,00 zł

z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 2.279,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę 354,00 zł

2.2 zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę207.998,00 zł

- dział 010 Rolnictwo i łowiectwo o kwotę207.998,00 zł

- rozdział 01010 - infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę207.998,00 zł

inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 207.998,00 zł

- w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t o kwotę 207.998,00 zł

2.3 zwiększenie planu wydatków majątkowych ogółem o kwotę13.065,21 zł

- dział 851 Ochrona zdrowia o kwotę13.025,21 zł

- rozdział 85154-przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 13.065,21 zł, w tym:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 13.065,21 zł, w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań j.s.t o kwotę 0,00 zł

§ 4.

W uchwale nr RG.0007.10.2014 Rady Gminy Kobiór z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu Gminy Kobiór na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 3. otrzymuje brzmienie " Planuje się deficyt budżetu w kwocie 493.495,21 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobiórze" w kwocie 430.430,00 zł oraz wolnymi środkami o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 63.065,21 zł

2. § 4. otrzymuje brzmienie: " § 4.

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.620.663,21 zł z tytułu:

a) wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 285.205,21 zł

b) zaciągniętej w WFOŚiGW w Katowicach pożyczki w kwocie 430.430,00 zł

c) zaciągniętej w BGK pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie 905.028,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.127.168,00 zł z przeznaczeniem na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie 57.840,00 zł

2) spłatę rat pożyczek w kwocie 1.069.328,00 zł "

3. § 9. otrzymuje brzmienie:

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 4.962.626,00 zł

1) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 2.500.000,00 zł

2) na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.127.168,00 zł

3) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w kwocie 430.430,00 zł

4) na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu unii europejskiej w kwocie 905.028,00 zł".

4. w § 10." kwotę 513.183,00 zł" zastępuje się "kwotą 430.430,00 zł"

5. w załączniku nr 1 - plan dochodów Gminy Kobiór na 2015 rok wg działów i źródeł dochodów, kolumna 5 (z tego dotacje i środki z tytułu art.5 ust. 1 pkt 2 i 3) przyjmuje wartości zerowe oraz dokonuje się zmiany numeracji kolumn tj. kolumna 8 przyjmuje numer 6, kolumna 9 przyjmuje numer 7.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Przemysław Sawicki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe