Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 44/VI/2015 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6r ust. 3 w związku z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zawierciu oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Kroczyce i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) papier,

3) metal,

3) tworzywa sztuczne,

4) szkło,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady ulegające biodegradacji,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Poniższe frakcje odpadów będą odbierane od mieszkańców w sposób wskazany w § 4:

1) przeterminowane leki i chemikalia,

2) zużyte baterie i akumulatory,

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, pochodzące z remontów i innych robót budowlanych wykonywanych we własnym zakresie, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub rozbiórkę, a także na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano - architektonicznej,

5) zużyte opony,

6) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.

3. Odpady wymienione w ust. 1 i 2 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 3. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych o pojemności uwzględniającej częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów z nieruchomości, z uwzględnieniem zasad określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kroczyce.

§ 4. 1. Zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości w pojemniku do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, zgodnie z opublikowanym przez Gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, metalu i opakowania wielomateriałowe, gromadzone oddzielnie w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do selektywnej zbiórki w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu,

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

3. Odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach z folii dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz w pojemnikach do gromadzenia bioodpadów w zabudowie wielorodzinnej odbierane są z nieruchomości zgodnie z opublikowanym przez gminę harmonogramem z następującą częstotliwością:

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu.

2) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej - jeden raz na dwa tygodnie.

4. Odpady wielkogabarytowe odbierane są z nieruchomości jeden raz w ciągu roku. Szczegółową informację o terminach zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce oraz w gazecie lokalnej.

§ 5. 1. Odpady wymienione w § 2 ust. 2 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu, opakowań wielomateriałowych oraz odpady zielone, odpady wielkogabarytowe w tym meble.

3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

4. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcia punktu selektywnego zbierania odpadów gmina podaje do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej Urzędu Gminy Kroczyce oraz w gazecie lokalnej.

§ 6. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Referatu Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Kroczycach przy ul. Batalionów Chłopskich 29:

1) pisemnie,

2) telefonicznie - nr 34 315 21 50-5 wewn. 38

3) elektronicznie na adres: kroczyce@kroczyce.pl

§ 7. Traci moc uchwała Nr 183/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2015 r.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe