Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 45/VI/2015 Rady Gminy Kroczyce

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) oraz po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Gminy Kroczyce
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, obowiązani są uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi bez wezwania, w terminach:

- za miesiące styczeń i luty do 15 lutego,

- za miesiące marzec i kwiecień do 15 kwietnia,

- za miesiące maj i czerwiec do 15 czerwca,

- za miesiące lipiec i sierpień do 15 sierpnia,

- za miesiące wrzesień i październik do 15 października,

- za miesiące listopad i grudzień do 15 grudnia.

2. Wysokość stawek opłat, o których mowa w ust. 1 określa odrębna uchwała.

§ 2. Opłatę należy uiszczać w drodze inkasa przez inkasentów określonych odrębną uchwałą, poprzez wpłatę w kasie Urzędu Gminy Kroczyce lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Kroczyce, numer rachunku bankowego: 96 8277 0002 0030 0000 4269 0001 Bank Spółdzielczy Szczekociny Filia w Kroczycach.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchwała Nr 242/XXXII/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 29 listopada 2013r. w sprawie zmiany uchwały Nr 184/XXV/2013 Rady Gminy Kroczyce z dnia 12 marca 2013 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Kroczyce


Wanda Karoń

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe