Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7.072.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 49.405.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt8, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz.594; ze zmianami) art.6 ust.12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2014 r. poz.849: ze zmianami), art.6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz.U. 2013r. poz. 1381; ze zmianami), art.6 ust.8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2013 r. poz.465) i art.28 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz.749; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 49.405.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach w dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie poboru łącznego zobowiązania pieniężnego, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości w drodze inkasa i ustalenia wynagrodzenia dla inkasentów w 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Śląskiego z 2014r. poz.6172 i z 2015r. poz.2334) wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 2 tiret 2 zapis : "Pana Władysława Surowieckiego"zastępuje się zapisem "Pana Zalewskiego Jakuba"

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Uzasadnienie

W związku z rezygnacją P. Władysława Surowieckiego z funkcji inkasenta dla sołectwa Dankowice wskazuje się Pana Jakuba Zalewskiego ( za jego zgodą) dla pełnienia tej funkcji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe