Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 7.076.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach

z dnia 12 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie gminy KRZEPICE w 2015 roku

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz.594; ze zmianami).) oraz art.212, art.235, art.236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz.885; ze zmianami) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. W uchwale Nr 3.028.2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu gminy na 2015 rok (Dz.Urz. Woj. Śląskiego poz.71, 675, 1191, 2332, 2333) dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

OGÓŁEM

w zł

5.000

Dz.

TREŚĆ

Zwiększ

Zmniejsz

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.000

- dochody majątkowe

5.000

z tego: zwrot dotacji niewykorzystanej przez zakład budżetowy gminy w 2014

5.000

WYDATKI

OGÓŁEM

W ZŁ

5.000

Dz.

Rozdz.

TREŚĆ

Zwiększ

Zmniejsz

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż

5.000

75412

Ochotnicze Straże Pożarne

5.000

- wydatki bieżące

5.000

w tym: wydatki jednostek budżetowych + 5.000

z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań + 5.000

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Mateusz Kluba


Uzasadnienie

Projekt przedmiotowej uchwały wprowadza do budżetu gminy na 2015 rok zmiany w związku z koniecznością uaktualnienia planu dochodów i wydatków budżetu co zapewni bieżące regulowanie zobowiązań gminy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe