Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/112/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zmian w Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 22, art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), w związku z § 80 Statutu Gminy i Miasta stanowiącego załącznik do uchwały Nr XI/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 81, poz. 2201 z późn. zm.), na wniosek Burmistrza Gminy i Miasta

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach uchwala, co następuje:

§ 1.

W Statucie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiącym załącznik do uchwały Nr XI/58/2003 z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie przyjęcia Statutu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 81, poz. 2201 z późn. zm.), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Gmina działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), zwanej dalej "ustawą" i na podstawie niniejszego statutu.";

2)

a) § 2 zdanie pierwsze oznacza się jako ust. 1, zdanie drugie jako ust. 2

b) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Gmina obejmuje obszar o powierzchni 115,6 km2.";

3) w § 12 ust. 2 uchyla się.

4) w § 13 ust. 2, w pkt 2 usuwa się słowa "i osiedlach." i dodaje się pkt 3 o następującym brzmieniu:

Zebranie Mieszkańców i Zarząd Osiedla w osiedlu.";

5) usuwa się oznaczenie i tytuł rozdziału II

6) w § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

W sprawach samoopodatkowania mieszkańców na cele publiczne mieszczące się w zakresie zadań i kompetencji organów gminy oraz odwołania Rady Miejskiej i Burmistrza przed upływem kadencji rozstrzyga się wyłącznie w drodze referendum. Zasady i tryb przeprowadzenia referendum określają odrębne przepisy.";

7) w § 16 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Niezależnie od referendum, w przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy, mogą być przeprowadzone na części lub całości obszaru gminy konsultacje z mieszkańcami.";

8) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział III" otrzymuje oznaczenie "Rozdział II".

9) w § 18 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada składa się z radnych wybranych przez mieszkańców w trybie określonym w obowiązujących przepisach.";

10) § 19 otrzymuje następujące brzmienie:

Rada wykonuje swoje funkcje poprzez:

1) Przewodniczącego Rady zwanego dalej "Przewodniczącym",

2) Wiceprzewodniczących Rady wybranych w liczbie przewidzianej w obowiązujących przepisach prawa zwanych dalej "Wiceprzewodniczącymi",

3) stałe i doraźne komisje.";

11) w § 20 ust. 2

a) uchyla się pkt 7,

b) pkt 8 otrzymuje następujące brzmienie:

reprezentuje Radę w kontaktach z mediami, lub wyznacza osobę dla tych celów,";

12) w § 22 ust. 1

w zdaniu drugim po słowach "działając z" dopisuje się słowo: "jego", a usuwa się powtórnie użyte słowo: "przewodniczącego".

13) w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

Sesję zwołuje się nie rzadziej niż raz na kwartał, a w razie potrzeby w trybie art. 20 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym.";

14) § 24 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

O sesji Rady należy zawiadamiać radnego przez wysłanie co najmniej 7 dni przed jej terminem pisma wskazując miesiąc, dzień, godzinę oraz miejsce posiedzenia, a także porządek obrad. Za równorzędną formę zawiadomienia uważa się wysłanie wiadomości pocztą elektroniczną lub faksem. Do określonego w zdaniu pierwszym 7 dniowego terminu wlicza się również dzień wyznaczony na posiedzenie Rady.";

15)

a) § 27 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Porządek obrad zawierać powinien między innymi:

1) otwarcie i stwierdzenie prawomocności,

2) przyjęcie protokołu poprzedniej sesji,

3) przedstawienie informacji o pracach Burmistrza między sesjami,

4) przedstawienie informacji o pracach komisji Rady i klubów radnych,

5) rozpatrzenie projektów uchwał i podjęcie uchwał,

6) przedstawienie informacji o bieżącej działalności Straży Miejskiej,

7) zapytania i wolne wnioski,

8) zakończenie sesji.",

b) § 27 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

Informacje o pracy Burmistrza składa osobiście Burmistrz, Zastępca Burmistrza lub osoba upoważniona przez Burmistrza";

16)

a) § 28 ust.1 w zdaniu pierwszym, po słowie "Zastępca" dodaje się słowo "Burmistrza", a usuwa się słowo: "jego",

b) ) § 28 ust.2 otrzymuje następujące brzmienie:

W obradach Rady mają prawo uczestniczyć każdorazowo sołtys i przewodniczący zarządów dzielnic i osiedli. Przysługuje im prawo głosu w dyskusji.";

17) § 29 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Będący podstawą opracowania protokołu, zapis elektroniczny powinien być przechowywany w Biurze Rady do czasu przyjęcia protokołu.";

18) § 30 otrzymuje następujące brzmienie:

Przewodniczący Rady prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad, otwierając i zamykając dyskusję nad każdym z punktów.

2. Radny nie może zabierać głosu bez zezwolenia Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący Rady może zabierać głos w każdej chwili obrad.

4. Przewodniczący Rady może udzielić głosu osobom zaproszonym na sesję Rady.

5. Przewodniczący obrad udziela głosu w sprawach objętych porządkiem obrad według kolejności zgłoszeń. Burmistrz lub wskazany przez niego pracownik, pracownik obsługi prawnej, a także przewodniczący komisji właściwej dla przedmiotu obrad, otrzymują głos poza kolejnością.

6. Radni zgłaszają swój udział w dyskusji przez podniesienie ręki.

7. Przewodniczący obrad może ograniczyć czas wystąpień w dyskusji, a także może nie wyrazić zgody na powtórne zabranie głosu przez zainteresowanego w tej sprawie.

8. Odwołanie od decyzji przewodniczącego obrad w sprawach, o których mowa w ust. 7, niezwłocznie rozstrzyga Rada większością głosów w głosowaniu jawnym.

9. Przewodniczący obrad zwraca uwagę radnemu, jeżeli w swoim wystąpieniu odbiega od tematyki porządku obrad, a jeśli to nie skutkuje może odebrać przemawiającemu głos. Fakt ten odnotowuje się w protokole sesji.

10. Na wniosek radnego przewodniczący obrad przyjmuje do protokołu sesji jako załącznik wystąpienie radnego zgłoszone na piśmie i wygłoszone w toku obrad.

11. Przewodniczący obrad udziela głosu poza kolejnością w sprawie wniosków o charakterze formalnym, a w szczególności dotyczących:

1) sprawdzenia quorum,

2) zmiany porządku obrad,

3) zakończenia dyskusji i podjęcia uchwały,

4) uchwalenia tajności posiedzenia,

5) przerwania, odroczenia lub zamknięcia posiedzenia,

6) ponownego skierowania projektu uchwały do komisji,

7) ponownego przeliczenia głosów,

8) głosowania bez dyskusji,

9) zarządzenia przerwy,

10) ograniczenia czasu wypowiedzi,

11) zamknięcia list kandydatów przy wyborach.";

19)

a) § 31 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Po wyczerpaniu listy mówców, którzy zgłosili się do dyskusji, bądź w wyniku przyjęcia przez Radę formalnego wniosku o zamknięcie dyskusji, przewodniczący obrad zamyka dyskusję i rozpoczyna procedurę głosowania.",

b) w przepisie § 31 ust. 2 w zdaniu drugim słowa: "i ogłasza 30 min. " zastępuje się słowami: "zarządzając trwającą do 30 minut".

c) § 31 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

W przypadku zgłoszenia autopoprawek do projektu uchwały nie przegłosowuje się ich, traktując projekt całościowo. W przypadku innych poprawek do projektu uchwały, głosuje się najpierw poprawki, a potem cały projekt uchwały.",

d) § 31 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, głosowanie jest jawne i odbywa się przez podniesienie ręki.";

20)

a) w przepisie § 32 ust. 1 w zdaniu drugim słowo "literami" zastępuje się słowem: "cyframi",

b) § 32 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

Zwykła większość głosów oznacza, że przyjęty został wniosek, który uzyskał większą liczbę głosów "za" niż "przeciw". Głosów "wstrzymujących się" nie dolicza się do żadnej z grup głosujących.",

c) § 32 ust. 5 w zdaniu drugim po słowach: "regułę "50% + 1 głos" dodaje się słowa: "ważnie oddanych głosów",

d) § 32 ust. 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały podpisuje Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, jeżeli prowadził obrady lub ich część.";

21) )

a) § 33 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Z wnioskiem o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w określonych sprawach mogą występować do organów wymienionych w ust. 1 wyborcy i ich organizacje, a także inne organizacje działające na terenie gminy i miasta.",

b) § 33 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

Wszystkie projekty uchwał wymagają opinii radcy prawnego lub inspektora ds. prawnych w Urzędzie Gminy i Miasta w drodze parafy, w przedmiocie zgodności projektowanej uchwały z prawem.",

c) uchyla się dotychczasowy ust. 6,

22) dodaje się § 33 a w brzmieniu:

1. Projekt uchwały powinien zawierać:

1) tytuł uchwały,

2) podstawę prawną i wskazanie wnioskodawcy uchwały,

3) treść uchwały,

4) wskazanie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

5) określenie terminu wejścia w życie uchwały.

2. Do projektu uchwały, w razie potrzeby, dołącza się uzasadnienie zawierające w szczególności:

wskazanie konieczności podjęcia uchwały, oczekiwane skutki społeczne oraz ewentualne koszty jej realizacji i źródła ich pokrycia.";

23) w § 34 w ust. 1 uchyla się zdanie drugie.

24) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział IV" oznacza się jako "Oddział 4".

25)

a) treść § 35 oznacza się jako ust. 1 a zdaniu drugiemu nadaje się następujące brzmienie:

Skład osobowy komisji określa Rada w odrębnej uchwale z uwzględnieniem § 38 ust. 2.",

b) w § 35 po ust. 1, o którym mowa w lit. a dodaje się ust. 2 w następującym brzmieniu:

Komisje podlegają Radzie w pełnym zakresie swojej działalności.",

c) w § 35 po ust. 2, o którym mowa w lit. b dodaje się ust. 3 w następującym brzmieniu:

Działalność komisji ustaje z upływem kadencji Rady.";

26) § 36 pkt. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazywanych komisji przez Radę lub Burmistrza oraz spraw przedkładanych przez członków komisji, radnych, sołtysów, rady sołeckie, zarządy dzielnic, zarządy osiedli oraz rady dzielnic,";

27) § 37 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Na kolejnej sesji po powołaniu Komisji przedkładają one Radzie pisemny plan obejmujący przedmiotowy zakres działania komisji, z zastrzeżeniem § 45 ust. 1.";

28) § 38 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Komisje obradują na posiedzeniach w obecności co najmniej połowy swoich składów. Posiedzenia komisji odbywają się w okresie międzysesyjnym Rady lub w razie potrzeby w innym terminie.";

29) § 39 ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

W posiedzeniach komisji, bez prawa udziału w głosowaniu, mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami, a także sołtysi, przewodniczący zarządów dzielnic, przewodniczący zarządów osiedli, a także inni zainteresowani.";

30)

a) § 40. ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Z przebiegu posiedzenia komisji sporządza się protokół wskazujący datę i numer posiedzenia, obejmujący zapis przebiegu posiedzenia. Do protokołu załącza się listę obecności, teksty sprawozdań, projektów uchwał, a także przedłożonych informacji, odpowiedzi, jak również treść podjętych uchwał, stanowisk i opinii.",

b) § 40. ust. 4 otrzymuje nowe brzmienie:

Protokół podpisuje przewodniczący lub inna osoba prowadząca obrady komisji.",

c) 40. ust. 5 otrzymuje nowe brzmienie:

Biuro Rady obowiązane jest przekazywać zainteresowanym jednostkom uchwały komisji.";

31)

a) w § 41. ust. 1 dodaje się zdanie drugie o następującym brzmieniu:

O powołaniu podkomisji komisja zawiadamia niezwłocznie Radę.",

b) § 41. ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Od negatywnych opinii podejmowanych w powierzonych komisjom sprawach, zainteresowany może wnieść odwołanie do Rady. Uprawnienie to nie dotyczy spraw wymienionych w § 36 pkt 1 i 3. Stanowisko Rady rozpatrującej odwołania jest ostateczne.";

32) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział V" oznacza się jako "Oddział 5".

33)

a) dotychczasową treść § 43 oznacza się jako ust. 1, dodając po pkt 3, pkt 4 o następującym brzmieniu:

wykonywanie innych zadań zleconych przez Radę w zakresie kontroli.",

b) w § 43 po ust. 1 o którym mowa w lit. a), dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

Komisja Rewizyjna przeprowadza następujące rodzaje kontroli:

1) kompleksowe - obejmujące całość działalności kontrolowanego podmiotu,

2) problemowe - obejmujące zagadnienia z zakresu działalności kontrolowanego podmiotu,

3) sprawdzające - podejmowane w celu sprawdzenia realizacji wniosków z poprzednich kontroli.";

34) w § 44 dodaje się po słowie "Przewodniczącego" słowo: "Rady"

35)

a) w § 45 w ust. 1 po słowie: "Komisja" dodaje się słowo: "Rewizyjna",

b) § 45 w ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:

Rada może zlecać Komisji Rewizyjnej kontrole problemowe lub kontrole doraźne, określając ten obowiązek w protokole sesji, tamże wskazując przedmiot i zakres kontroli.",

c) w § 45 w ust. 3 zdanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

Zespół przedstawia niezwłocznie podpisany protokół Komisji Rewizyjnej i Burmistrzowi, oraz kierownikowi kontrolowanej jednostki.",

d) w § 45 w ust. 4 zadanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie:

Komisja Rewizyjna składa sprawozdania na każdej sesji Rady z zastrzeżeniem ust. 8.",

e) w § 45 w ust. 4 zadanie trzecie otrzymuje następujące brzmienie:

Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 35-36 oraz § 38 i § 39 ust. 1-3 niniejszego statutu.",

f) w § 45 po ust. 7 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

Sprawozdanie z kontroli zleconych przez Radę Komisja Rewizyjna przedkłada Radzie na najbliższej sesji po zakończonej kontroli.";

36) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział VI" oznacza się jako "Oddział 6".

37)

a) w § 47 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:

Radni mogą zrzeszać się w kluby, które tworzone są przez zainteresowanych, a fakt ich zawiązania musi być zgłoszony Radzie na piśmie na najbliższej sesji Rady. Zgłoszenie zawierać powinno nazwę klubu, wykaz radnych, osobę kierującą pracą klubu oraz datę jego założenia. Klub liczyć powinien co najmniej 3 radnych. Przynależność do klubów jest dobrowolna.",

b) w § 47 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:

Kluby radnych działają przez okres kadencji Rady, na podstawie niniejszego statutu oraz opracowanych przez siebie regulaminów.",

c) w § 47 ust.6 otrzymuje nowe brzmienie:

Burmistrz zapewnia klubom pomieszczenia w celu odbycia posiedzeń, udostępnia informacje związane z rozpatrywaną sprawą, w miarę możliwości zapewnia obecność na posiedzeniu klubu pracowników samorządowych. Uprzedzenie o posiedzeniu klubu zgłosić należy w Biurze Rady co najmniej 7 dni wcześniej.",

d) w § 47 po ust. 6 dodaje się ust. 7 o następującym brzmieniu:

Rozwiązanie klubu następuje na zasadach przewidzianych dla jego utworzenia, bądź w sytuacji kiedy w składzie klubu jest mniej niż 3 radnych.";

38) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział VII" oznacza się jako "Oddział 7".

39) w § 48 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie

Radny ma obowiązek uczestniczyć w sesjach Rady oraz w pracach organów, do których został wybrany. Każda nieobecność na posiedzeniu Rady lub komisji wymaga usprawiedliwienia zgłoszonego do Biura Rady na piśmie, zgodnie z odrębnymi przepisami zawartymi w uchwale Rady w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży radnym Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach.";

40)

a) w § 49 ust. 1 pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

wyrażać swoje stanowisko oraz zgłaszać wnioski w sprawach rozpatrywanych na posiedzeniach Rady oraz jej organów,",

b) § 49 ust. 1 pkt 3 otrzymuje nowe brzmienie:

korzystać z prawa inicjatywy uchwałodawczej na zasadach określonych w niniejszym statucie,",

c) § 49 ust. 1 pkt 6 otrzymuje nowe brzmienie:

uzyskiwać wszelkie informacje o sprawach prowadzonych przez Burmistrza, jednostki pomocnicze gminy, chyba że obowiązujące przepisy prawa stoją temu na przeszkodzie,";

41) § 50 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Obowiązek radnego wskazany w art. 23 ustawy o samorządzie gminnym może być realizowany w szczególności przez:

1) organizowanie spotkań z wyborcami,

2) informowanie wyborców o aktualnej sytuacji gminy,

3) informowanie wyborców o działalności radnego,

4) konsultowanie spraw wniesionych pod obrady Rady poprzez współpracę
z sołtysami lub zarządami dzielnic, zarządami osiedli,

5) propagowanie zamierzeń i dokonań Rady.";

42) § 51 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W celu oceny zdarzeń uzasadniających odmowę udzielenia zgody na rozwiązanie z radnym stosunku pracy Rada powołuje doraźną komisję. Komisja ta przedstawia swoje stanowisko na najbliższej sesji Rady.";

43) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział VIII" oznacza się jako "Rozdział III".

44) § 53 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Do zadań Burmistrza należy w szczególności:

1) kierowanie bieżącymi sprawami gminy,

2) reprezentowanie gminy na zewnątrz,

3) ustanawianie pełnomocników i określanie zakresu ich umocowań,

4) przygotowanie projektów uchwał Rady,

5) określanie sposobu wykonania uchwał Rady,

6) informowanie mieszkańców o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społeczno - gospodarczej gminy, wykorzystywaniu środków budżetowych,

7) opracowanie projektu budżetu i wykonanie budżetu,

8) organizowanie pracy Urzędu Gminy i Miasta,

9) podejmowanie decyzji w sprawach zwykłego zarządu majątkiem, a zwłaszcza:

a) zaciąganie zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów
o wartości nie przekraczającej sumy ustalonej corocznie przez Radę;

b) zaciąganie pożyczek krótkoterminowych do łącznej wysokości nie przekraczającej wielkości ustalonej przez Radę na dany rok budżetowy;

10) powoływanie komisji przetargowych,

11) decydowanie o wszczęciu sporu sądowego lub rezygnacji z niego i ustalenie warunków ugody,

12) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

13) udzielanie kierownikom gminnych jednostek organizacyjnych, pełnomocnictw do zarządzania mieniem gminy, przekazanym tym jednostkom,

14) przedkładanie Radzie sprawozdań z działalności finansowej gminy w terminach ustawowych,

15) wykonywanie zadań zleconych, określonych odrębnymi przepisami,

16) wykonywanie zadań przejętych od administracji rządowej i samorządowej w drodze porozumień,

17) wydawanie przepisów porządkowych w przypadkach nie cierpiących zwłoki.";

45) § 55 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Burmistrz przyjmuje interesantów w dniach i godzinach ustalonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu, a w czasie jego nieobecności - czyni to jego zastępca.";

46) w § 56 po słowach: "Burmistrz jest" dodaje się słowa: "kierownikiem Urzędu i".

47)

a) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział IX" oznacza się jako "Rozdział IV".

b) zmienia się tytuł rozdziału nadając mu następujące brzmienie: "Zasady dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań organów gminy" .

48) § 58 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Dostęp do dokumentów wytworzonych przez organy gminy zainteresowani uzyskują w trybie i na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.";

49) § 59 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Ograniczenia jawności dokumentów wytworzonych przez organy gminy mogą wynikać wyłącznie z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.";

50) § 60 w zadaniu drugim, po słowach: "Protokoły sesji " dodaje się słowa: "i protokoły komisji"

51) § 61 zdanie trzecie otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Zapisy powyższe nie dotyczą tych dokumentów, które są ujawnione w Biuletynie Informacji Publicznej.";

52) § 62 ust. 2 i ust. 3 otrzymują nowe następujące brzmienie"

Udostępniający:

1) informuje wnioskodawcę, czy dokumenty mogą być udostępnione niezwłocznie,

2) wyznacza pracownika Urzędu Gminy i Miasta, bądź jednostki organizacyjnej w obecności którego dokumenty mogą być udostępnione,

3) wskazuje miejsce udostępnienia dokumentów.

3. W przypadku gdy dokument wymaga dłuższego przygotowania do udostępnienia, udostępniający wyznacza termin udostępnienia dokumentu nie dłuższy niż 14 dni od daty złożenia wniosku. Termin ten może być przedłużony do 2 miesięcy ze względu na złożoność wniosku. O przedłużeniu terminu wnioskodawca zawiadamiany jest na piśmie.";

53) § 64 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Sekretarz Gminy i Miasta oraz osoba wyznaczona, prowadzą rejestr wniosków o udostępnienie dokumentów, zawiera on: imię i nazwisko wnioskodawcy, datę wpływu wniosku, przedmiot wniosku, nazwę udostępnionego dokumentu, datę załatwienia i potwierdzenie zainteresowanego.

2. Rejestr wniosków jest jawny.";

54) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział X" oznacza się jako "Rozdział V".

55) § 65 otrzymuje nowe brzmienie:

Uchwały Rady i protokoły z posiedzeń Rady przechowuje się w Biurze Rady.";

56) uchyla się § 68,

57) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział XI" oznacza się jako "Rozdział VI".

58) w § 69:

a) pkt 1 otrzymuje nowe brzmienie:

wyboru - Burmistrz,",

b) w pkt 2) skreśla się słowa: "Sekretarz Gminy ,"

59) w § 70 w ust. 2 skreśla się słowa: "Sekretarza i",

60) uchyla się § 72,

61) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział XII" oznacza się jako "Rozdział VII".

62)

a) w § 73 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Uchwały Rady, o których mowa w ust. 1. określają w szczególności:

1) nazwy jednostek pomocniczych,

2) obszary i granice jednostek pomocniczych w formie opisowej i graficznej w postaci mapy,

3) szczegółową organizację oraz zakres działania jednostek pomocniczych,

4) formy działania i zadania organów jednostek pomocniczych,

5) rodzaje zadań powierzonych jednostkom pomocniczym przez gminę oraz metody
ich realizacji,

6) granice i sposoby kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostek pomocniczych.",

b) w § 73 uchyla się ust. 3 i 4,

63)

a) § 74 w ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

Z inicjatywą utworzenia, połączenia, podziału lub zniesienia jednostki pomocniczej może wystąpić:";

1) Burmistrz,

2) właściwa komisja stała Rady,

3) mieszkańcy z obszaru proponowanej jednostki pomocniczej w liczbie co najmniej 500, ujęci dla tego obszaru w rejestrze wyborców na dzień zgłoszenia inicjatywy."

b) § 74 w ust. 5 uchyla się zdanie drugie.

64) § 75 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rada rozpatrując wniosek mieszkańców w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej, może postanowić o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami obszaru, który ta jednostka obejmuje lub ma obejmować.";

65) § 77 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Przebieg zebrania powinien zapewnić poznanie stanowiska mieszkańców w przedmiocie:

1) celowości utworzenia jednostki pomocniczej,

2) nazwy i granicy,

3) zakresu działania,

2. Przedstawiciel Burmistrza prowadzącego zebranie sporządza protokół z jego przebiegu,
do którego załącza się listę obecności.

3. Protokoły z zebrań wraz z opinią właściwej komisji stałej Rady i projektem uchwały przekazuje się Przewodniczącemu Rady.";

66) wprowadza się § 77 a o treści:

Kontrolę nad działalnością jednostki pomocniczej sprawuje Rada, na zasadach określonych w statucie jednostki pomocniczej.

2. Gospodarka finansowa jednostki pomocniczej prowadzona jest w ramach budżetu Gminy.";

67) dotychczasowe oznaczenie "Rozdział XV" oznacza się jako "Rozdział VIII".

68) Załącznik Nr 3 otrzymuje następujące brzmienie:

" WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

1. Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

2. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Czerwionce-Leszczynach

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwionce-Leszczynach

4. Biblioteka Publiczna w Czerwionce-Leszczynach

5. Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach

6. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Czerwionce-Leszczynach

7. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Czerwionce-Leszczynach

8. Zarząd Dróg i Służby Komunalne w Czerwionce-Leszczynach

9. Gimnazjum Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

10. Gimnazjum Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

11. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

12. Szkoła Podstawowa Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

13. Szkoła Podstawowa w Książenicach

14. Szkoła Podstawowa w Palowicach

15. Szkoła Podstawowa w Przegędzy

16. Szkoła Podstawowa w Stanowicach

17. Szkoła Podstawowa w Szczejkowicach

18. Przedszkole Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

19. Przedszkole Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

20. Przedszkole Nr 6 w Czerwionce-Leszczynach

21. Przedszkole Nr 7 w Czerwionce-Leszczynach

22. Przedszkole Nr 8 w Czerwionce-Leszczynach

23. Przedszkole Nr 10 w Czerwionce-Leszczynach

24. Przedszkole Nr 11 w Czerwionce-Leszczynach

25. Przedszkole w Bełku

26. Zespół Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach

27. Zespół Szkół Nr 2 w Czerwionce-Leszczynach

28. Zespół Szkół Nr 3 w Czerwionce-Leszczynach

29. Zespół Szkół Nr 4 w Czerwionce-Leszczynach

30. Zespół Szkół Nr 5 w Bełku

31. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji spółka z o.o. w Czerwionce-Leszczynach".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach oraz Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe