Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/114/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Rybniku,

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala, co następuje :

§ 1.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2.

Traci moc Uchwała Nr XXVI/332/12 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2013 r. poz. 95 z późniejszymi zmianami).

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda


Załącznik do Uchwały Nr VIII/114/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
GMINY I MIASTA CZERWIONKA-LESZCZYNY

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) właścicielach nieruchomości - to właściciele w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U z 2013 r poz. 1399 z późniejszymi zmianami),

2) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz przedsiębiorcę, który posiada zezwolenie Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - rozumie się przez to wyznaczone przez Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zbieranych selektywnie,

4) harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę,

5) zabudowie jednorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, o której mowa w § 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690),

6) zabudowie wielorodzinnej - rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki wielorodzinne takie, które nie odpowiadają definicji zabudowy jednorodzinnej,

7) pojemniku - rozumie się przez to pojemnik do zbierania odpadów komunalnych, w tym także worek,

8) miejscu gromadzenia odpadów - rozumie się przez to miejsce określone w §22 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U z 2002 r. Nr 75, poz. 690).

Rozdział 2.
Wymagania ogólne w zakresie utrzymania czystości i porządku

na terenach nieruchomości lub ich części, w tym służących do użytku publicznego

§ 2.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są w szczególności do:

1) wyposażenia nieruchomości w dostateczną ilość pojemników służących do gromadzenia odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2) dbania o nieprzepełnianie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 3.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego gromadzenia następujących frakcji odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) papier,

3) metale,

4) tworzywa sztuczne,

5) opakowania wielomateriałowe,

6) odpady zielone,

7) odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

9) przeterminowane leki i chemikalia,

10) zużyte baterie i akumulatory,

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

12) zużyte opony,

13) odpady budowlane i rozbiórkowe.

2. Nie należy gromadzić zmieszanych odpadów komunalnych w pojemnikach przeznaczonych do selektywnego gromadzenia odpadów, wrzucać odpadów innego rodzaju niż opisany na pojemniku lub worku.

3. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych winny być dostarczane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, którego adres jest udostępniony na stronie internetowej http://www.czerwionka-leszczyny.com.pllub na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta.

4. Nie należy spalać odpadów w domowych instalacjach grzewczych (piecach, kominkach) za wyjątkiem odpadów z drewna (np. trociny, wióry, ścinki) oraz papieru i tektury, niezawierających substancji niebezpiecznych.

§ 4.

1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się obiekty użytku publicznego, mają obowiązek ustawienia na tych nieruchomościach lub w obiektach koszy na odpady, systematycznego ich opróżniania oraz niedopuszczania do ich przepełniania.

2. Właściciel nieruchomości, na której odbywa się impreza ma obowiązek zapewnienia dostatecznej liczby pojemników do gromadzenia odpadów, a także szaletów przenośnych, jeżeli impreza ma trwać dłużej niż cztery godziny. Ustala się obowiązek zapewnienia 1 pojemnika o pojemności 110 l na 100 uczestników imprezy oraz 1 kabiny WC na 200 uczestników.

3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, niezwłocznie po ich wystąpieniu.

4. W sytuacji wystąpienia śliskości nawierzchni na części nieruchomości, o której mowa w ust. 3, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do podjęcia działań usuwających lub co najmniej ograniczających śliskość.

5. Nie należy usuwać śniegu, lodu, błota oraz innych zanieczyszczeń z chodnika oraz z części nieruchomości, o której mowa w ust. 3, na jezdnię.

6. Na terenie nieruchomości mycie samochodów osobowych może odbywać się pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie oznaczonych.

7. Na terenie nieruchomości dopuszcza się wykonywanie doraźnych napraw oraz regulację pojazdów mechanicznych, związanych z bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie spowodują skażenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Zabrania się wykonywania napraw blacharskich i lakierniczych poza warsztatami naprawczymi.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do gromadzenia

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,

a także wymagania dotyczące warunków ich rozmieszczenia i utrzymania

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5.

1. Ustala się następujące standardy utrzymania miejsc zbierania i gromadzenia odpadów komunalnych przed ich odbieraniem przez przedsiębiorcę:

1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na terenie nieruchomości w miejscu widocznym, na utwardzonym podłożu, zabezpieczonym przed gromadzeniem się na nim wody i błota,

2) w przypadku gdy wyznaczenie miejsca na pojemniki nie jest możliwe na terenie własnej nieruchomości, dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie należącym do innego właściciela, na warunkach ustalonych w umowie z właścicielem,

3) ilość i pojemność pojemników powinna być dostosowana do potrzeb w celu uniknięcia przeciążania i przepełniania pojemników,

4) pojemnik nie może być uszkodzony lub pozbawiony elementów konstrukcyjnych,

5) pojemnik do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości,

6) właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania dezynfekcji pojemników nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych, powinny spełniać wymagania Polskich Norm, które pozwolą w szczególności na:

1) zachowanie bezpieczeństwa dla osób gromadzących odpady,

2) zachowanie bezpieczeństwa dla obsługi przy opróżnianiu pojemnika,

3) dopasowanie do urządzeń załadowczych pojazdów.

§ 6.

1. Ustala się następujące rodzaje pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych:

1) worki wykonane z polietylenu,

2) wykonane z polietylenu niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (tworzywa sztuczne),

3) wykonane ze stali,

4) wykonane ze stali ocynkowanej,

5) worki wielokrotnego użycia tzw. "big-bag"

2. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 1 ustala się na nie mniej niż 110 l; pojemników, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4: 110l, 120l, 240l,1100l, 4m3, 5 m3, 7 m3, 9m3, zaś worków, o których mowa w ust. 1 pkt 5 od 0,8 m3 do 1,5 m3.

3. Pojemniki powinny być wyposażone w pokrywę zabezpieczającą zgromadzone odpady przed opadami atmosferycznymi, dostępem gryzoni i innych zwierząt. Dopuszcza się pojemniki otwarte o pojemności powyżej 1100 l oraz do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych (kosze uliczne).

§ 7.

1. Ustala się następujące minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych:

1) w zabudowie wielorodzinnej - pojemniki o pojemności 1100 l,

2) w zabudowie jednorodzinnej - pojemniki o pojemności 110 l,

3) w obiektach infrastruktury, na cmentarzach, targowiskach, ogrodach działkowych - w zależności od potrzeb, przy czym minimalna pojemność pojemników wynosi 110 l.

2. Dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności co najmniej 1100 l w następującej kolorystyce:

1) żółty z napisem "plastik" - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe,

2) zielony z napisem "szkło" - z przeznaczeniem na szkło białe i kolorowe,

3) niebieski z napisem "papier i tektura" - z przeznaczeniem na papier, tekturę,

4) brązowy z napisem "bioodpady" - z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym zanieczyszczone odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. Wymóg określonej kolorystyki pojemnika jest zachowany również wtedy, gdy tylko pokrywa pojemnika jest ww. kolorze.

4. W zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych powinny być ustawione na wyznaczonych do tego celu miejscach, w tzw. gniazdach, w których znajdują się pojemniki na zmieszane odpady komunalne. Zestaw pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów powinien składać się z minimum czterech pojemników, o których mowa w ust. 2.

5. W zabudowie jednorodzinnej oraz nieruchomości niezamieszkałych dla potrzeb selektywnego gromadzenia odpadów dopuszcza się stosowanie przeźroczystych pojemników wykonanych z folii polietylenowych (worek) o pojemności nie mniejszej niż 110 l, w kolorystyce określonej w ust. 2.

6. Minimalna pojemność urządzeń służących do gromadzenia odpadów komunalnych na drogach publicznych (kosze uliczne) wynosi 20 l.

7. Ilość i usytuowanie koszy ulicznych w miejscach takich jak ciągi handlowo-usługowe, przystanki komunikacji miejskiej, parki oraz drogi publiczne, właściciel nieruchomości ustala według rzeczywistego zapotrzebowania, przy czym maksymalny odstęp pomiędzy koszami na ciągach ruchu pieszego wynosi 250 m.

8. Gromadzenie odpadów wielkogabarytowych nie wymaga stosowania pojemników. Odpady te należy przygotować do odebrania, w terminie określonym w harmonogramie sporządzonym przez przedsiębiorcę.

§ 8.

1. Ilość pojemników przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych winna uwzględniać średnią miesięczną ilość wytwarzanych odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy mieszkaniowej - 60 l na mieszkańca,

2) dla szkół wszelkiego typu - 20 l na każdego ucznia i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

3) dla żłobków i przedszkoli - 20 l na każde dziecko i pracownika, lecz nie mniej niż 240 l,

4) dla zakładów rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych - 120 l na każdych 10 pracowników, nie mniej niż 110 /120 l,

5) dla lokali handlowych branży spożywczej - 200 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 240 l,

6) dla pozostałych lokali handlowych - 110 l na każde 20 m2 powierzchni całkowitej, lecz nie mniej niż 110/120 l,

7) dla punktów handlowych poza lokalem - 110 l na każdy punkt,

8) dla lokali i kiosków gastronomicznych - 50 l na każde miejsce konsumpcyjne, lecz nie mniej niż 110/120 l,

9) dla obiektów użyteczności publicznej - 10 l na każdego pracownika, nie mniej niż 110/120 l,

10) dla ogródków działkowych - 80 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, i 20 l poza tym okresem,

11) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,

12) dla targowisk - 250 l na każde stanowisko handlowe,

13) dla cmentarzy - 20 l na 10 wykorzystanych miejsc pochówku, lecz nie mniej niż 1100 l.

2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 7 - 8 należy dodatkowo, na zewnątrz lokalu na przylegających ulicach lub placach ustawić kosze na odpady w ilości dostosowanej do faktycznych potrzeb.

§ 9.

1. Minimalną ilość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy należy dostosować do ilości wytwarzanych odpadów, którą ustala się na podstawie liczby osób zamieszkujących na danej nieruchomości, miesięcznej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych określonej w § 8 ust. 1 pkt 1 oraz częstotliwości odbioru odpadów określonej w § 10 ust. 3, pkt 1-2,

2. Minimalną ilość pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się na podstawie określonej w § 8, ust. 1 pkt 2-13 ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz częstotliwości ich odbierania określonej w § 10 ust. 3, pkt 3-8.

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 10.

1. Właściciele nieruchomości powinni pozbywać się odpadów komunalnych z nieruchomości zgodnie z harmonogramem, w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, tak aby odpady nie zalegały na posesji.

2. Pojemniki na odpady w dniu odbioru należy wystawić przed posesję, w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, a w szczególności dla użytkowników ruchu drogowego.

3. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - odpady zmieszane - 1 raz na dwa tygodnie; odpady biodegradowalne - w okresie od kwietnia do października 1 raz na dwa tygodnie, a w pozostałych miesiącach - 1 raz na miesiąc,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - odpady zmieszane - 1 raz w tygodniu; odpady biodegradowalne - w okresie od kwietnia do października 2 razy w tygodniu, a w pozostałych miesiącach - 1 raz w tygodniu,

3) dla nieruchomości niezamieszkałych - odpady zmieszane lub gromadzone w sposób selektywny - co najmniej 1 raz w miesiącu,

4) dla przyulicznych punktów gastronomicznych oraz koszy ulicznych na terenach użytku publicznego - 1 raz w tygodniu,

5) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - odpady zmieszane lub gromadzone w sposób selektywny - 1 raz w miesiącu,

6) dla ogrodów działkowych lub cmentarzy - odpady zmieszane lub gromadzone w sposób selektywny - co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,

7) dla zabudowy wielorodzinnej - odpady gromadzone w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - 1 raz na dwa tygodnie,

8) dla zabudowy innej niż zabudowa wielorodzinna - odpady gromadzone w sposób selektywny takie jak: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu.

4. Odpady komunalne powstające na nieruchomościach zamieszkałych takie jak:

1) przeterminowane leki należy:

a) wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach lub

b) we własnym zakresie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

2) chemikalia należy przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) zużyte baterie i akumulatory:

a) zwracać do punktów ich sprzedaży lub

b) we własnym zakresie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać:

a) do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o których gmina informuje na bieżąco na stronie internetowej lub

c) we własnym zakresie przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

5) odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić w specjalnie do tego przystosowanych kontenerach lub pojemnikach typu "big-bag". Właściciel nieruchomości we własnym zakresie zaopatruje się w pojemnik i dostarcza odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

5. Odpady zielone pochodzące z terenów zabudowy wielorodzinnej, należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

6. Ustala się, że odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywać się będzie na podstawie harmonogramu sporządzonego przez przedsiębiorcę z następującą częstotliwością:

1) dla zabudowy jednorodzinnej - 2 razy w roku, po jednym na każde półrocze,

2) dla zabudowy wielorodzinnej - 1 raz na miesiąc.

7. W przypadku, gdy pozbycie się odpadów wymienionych w ust. 6 konieczne jest w terminach innych niż ujęte w harmonogramie wywozu, właściciel nieruchomości dostarcza je we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

§ 11.

1. Bezpośrednio po zakończonej imprezie, lecz nie później niż w ciągu 8 godzin należy oczyścić teren i usunąć wszystkie zebrane odpady. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy trwające powyżej 1 dnia, wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów.

2. Kosze rozmieszczone w pasach drogowych należy opróżniać nie rzadziej niż 1 raz na tydzień nie dopuszczając do ich przepełnienia; kosze zlokalizowane na skwerach, zieleńcach, w parkach, należy opróżniać w zależności od potrzeb.

§ 12.

1. Nieczystości ciekłe należy usuwać ze zbiornika bezodpływowego w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia, a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód gruntowych. Właściciel jest obowiązany do systematycznego usuwania nieczystości ciekłych stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz na 4 miesiące.

2. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z częstotliwością wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż 1 raz na rok.

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy (trwające powyżej 1 dnia) wprowadza się obowiązek codziennego usuwania nieczystości ciekłych.

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 13.

1. Powstające w gospodarstwach domowych odpady ulegające biodegradacji, powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych kompostowniach w zabudowie jednorodzinnej.

2. Przedsiębiorca wybrany w wyniku przetargu do odbierania i zagospodarowania odpadów zobowiązany jest do zagospodarowania odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 w sposób:

1) zapewniający wymagany poziom recyklingu, w tym wymagany poziom redukcji składowania odpadów ulegających biodegradacji,

2) maksymalnie ograniczający masę odpadów składowanych,

3) zgodny z zasadą bliskości i najlepszych dostępnych technik.

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 14.

Osoby posiadające psy, koty oraz inne małe zwierzęta domowe zobowiązane są do:

1) wyeliminowania wszelkich zagrożeń i uciążliwości dla mieszkańców, w szczególności przykrego zapachu, insektów i zanieczyszczeń,

2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń nieruchomości, terenów i miejsc wspólnego użytku (np. parki, zieleńce, place, ulice, chodniki, piaskownice, place zabaw, inne obiekty),

3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) spowodowanych przez te zwierzęta na terenach zabudowanych, a także w miejscach wspólnego użytkowania, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych; przy czym, obowiązek ten nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów - przewodników,

4) osoby posiadające zwierzęta domowe w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązane są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia,

5) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psa ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

§ 15.

1. Zwierzęta domowe mogą być wyprowadzane tylko pod opieką osoby dorosłej lub osoby zdolnej do panowania nad nimi. Psy muszą być prowadzone na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne dodatkowo winne mieć założony kaganiec.

2. Zwierzęta domowe nie mogą być wprowadzane do budynków użyteczności publicznej z wyłączeniem budynków przeznaczonych dla zwierząt jak schroniska, lecznice, miejsca organizacji wystaw itp. Zakaz ten nie dotyczy sytuacji użycia psa przez wyznaczone służby w wypadkach przewidzianych odrębnymi przepisami, a także niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników.

3. Zwalnianie psa ze smyczy dozwolone jest tylko poza terenem zabudowy mieszkalnej, wtedy gdy posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia.

4. Zwolnienie psa ze smyczy, o którym mowa w ust. 3 jest dopuszczalne bez założenia psu kagańca jedynie, gdy:

1) jest to niezbędne ze względów zdrowotnych i zostanie potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii,

2) zezwalają na to przepisy powszechnie obowiązującego prawa,

3) wynika to z potrzeb przeprowadzonych zgodnie z przepisami o ochronie zwierząt występów, pokazów, treningów i tresur z udziałem psów.

Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 16.

1. Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej pod następującymi warunkami :

1) zwierzęta są utrzymywane na terenie nieruchomości w zagrodach, teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) zwierzęta należy utrzymywać w sposób zapewniający innym osobom zamieszkującym na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich ograniczenie uciążliwości takich jak m.in.: nieprzyjemne zapachy, hałas,

3) spełnienia wymogów sanitarnych, porządkowych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

2. Nie należy utrzymywać zwierząt gospodarskich na nieruchomościach w odległości 50 m od budynków wielorodzinnych, szkół i przedszkoli, placówek służby zdrowia oraz wszelkich obiektów użyteczności publicznej.

3. Pszczoły należy trzymać w ulach ustawionych w odległości co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 8.
Wymagania dotyczące wyznaczania obszarów podlegających

obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania

§ 17.

1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają budynki mieszkalne, budynki organów administracji, budynki użyteczności publicznej, obiekty handlowe, przemysłowe, zakłady usługowe, zabudowania gospodarcze itp., a w szczególności miejsca gromadzenia odpadów komunalnych, zsypy i pomieszczenia zsypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne, studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych.

2. Deratyzację na terenie nieruchomości, o których mowa w ust. 1 przeprowadzają właściciele dwa razy w roku:

a) deratyzację wiosenną w kwietniu,

b) deratyzację jesienną w październiku.

3. Szczegółowe zasady przeprowadzania deratyzacji ustala Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w obwieszczeniu w sytuacji, kiedy zachodzi taka potrzeba.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe