Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/115/15 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach

z dnia 8 maja 2015r.

w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej na refundację kosztów dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 j.t. z późn. zm.), w związku z art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2013.885 j.t ze. zm.), w związku z art. 403 ust. 2, 4 pkt 1lit. a, 5, 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.), mając na uwadze potrzebę poprawy stanu środowiska w gminie, a także realizując zadania zawarte w "Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" przyjętym uchwałą Nr LIV/665/10 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 29 października 2010r. i "Programie Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny" przyjętym uchwałą Nr XII/98/2003 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 24 października 2003r. i "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - aktualizacja" przyjętym uchwałą Nr XXX/308/08 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 listopada 2008r., po przeprowadzeniu konsultacji zgodnie z uchwałą Nr XLI/534/14 Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach z dnia 28 lutego 2014r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 1118 z późn. zm.) projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. Nr 131, poz.2160),

Rada Miejska w Czerwionce-Leszczynach
uchwala co następuje:

§ 1.

Ustala się zasady, tryb udzielania oraz rozliczania dotacji celowej dla osób fizycznych, które dysponują prawem własności nieruchomości, przeznaczonej na:

1) dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z demontażem i unieszkodliwianiem elementów budynków mieszkalnych i gospodarczych zawierających azbest,

2) budową instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków dla oczyszczania ścieków bytowych z gospodarstw domowych.

§ 2.

1. Udzielenie dotacji, o której mowa w § 1 następuje na podstawie umowy zawartej przed rozpoczęciem inwestycji pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a osobą fizyczną o której mowa w § 1 niniejszej uchwały.

2. Rozliczenia dotacji na podstawie przedłożonych przez wnioskodawcę dokumentów wymaganych postanowieniami zawartej umowy, dokona merytorycznie właściwy wydział Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

3. Przyznanie dotacji uzależnione jest od możliwości finansowych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 3.

Burmistrz Gminy i Miasta określi wzory: wniosku, umowy, protokołu odbioru i oświadczenia o wykonaniu zadania, które obowiązywać będą osoby ubiegające się o dotację celową.

§ 4.

Środki finansowe przeznaczone na udzielenie dotacji pochodzić będą z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska w rozumieniu ustawy prawo ochrony środowiska i ustawy o ochronie przyrody. Ich wysokość na dany rok będzie określała uchwała budżetowa.

§ 5.

Szczegółowe zasady dotyczące udzielania dotacji do:

1. budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny określa załącznik nr 1 niniejszej uchwały

2. usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest określa załącznik nr 2 niniejszej uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

§ 7.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach nr XXIX/376/13 z dnia 22 lutego 2013r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska t. j. z 2013r. Dz. Urz. Województwa Śląskiego poz. 7934.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/115/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.

Regulamin udzielania dotacji do budowy instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

§ 1.

Regulamin ustala zasady wspierania przedsięwzięć zmierzających do poprawy jakości środowiska przez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, które zapewnią oczyszczanie ścieków w stopniu umożliwiającym odprowadzanie ich do gleby lub wody zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 2.

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1. Budynku mieszkalnym - należy przez to rozumieć budynek będący własnością osób fizycznych.

2. Dostawcy - należy przez to rozumieć producenta/sprzedawcę od którego Inwestor może dokonać zakupu przydomowej oczyszczalni ścieków.

3. Inwestorze - należy przez to rozumieć właściciela nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej zlokalizowanej na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

4. Instalatorze - należy przez to rozumieć firmę instalacyjną wybraną przez Inwestora, dokonującą montażu przydomowej oczyszczalni ścieków.

5. Przydomowej oczyszczalni ścieków - należy przez to rozumieć zespół urządzeń oczyszczających ścieki bytowo-gospodarcze i odprowadzających je w stanie oczyszczonym.

§ 3.

1. Do otrzymania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków uprawnione są osoby fizyczne będące właścicielami nieruchomości na terenie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za wyłączeniem wymienionych w ust. 2 i 3, które wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków i będą ją eksploatować przez okres min. 10 lat od daty odbioru.

2. Do otrzymania dotacji do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne położone są w rejonach miasta uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej umożliwiającą odprowadzenie ścieków.

3. Do otrzymania dotacji nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, w których w całości lub w części prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 4.

1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, złożone wnioski będą rozpatrywane w roku kolejnym.

3. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5.

1. Wnioskodawca może uzyskać dotację na realizację przedsięwzięcia w wysokości 25% udokumentowanych fakturą poniesionych kosztów na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, lecz nie więcej niż 2 500,- zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych).

2. Dotowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przysługuje właścicielowi określonemu w § 3 jednorazowo.

3. Dotacją mogą być objęte wyłącznie systemy oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, których przepustowość nie przekracza 5 m3 /dobę w ramach zwykłego korzystania z wód.

4. Dotacji nie podlegają:

1) koszty sporządzonej dokumentacji,

2) koszty żwiru i piasku.

5. Dotacją objęte są urządzenia posiadające oznakowanie zgodności, zgodnie z Ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (t.j.: Dz.U. z 2014r., poz. 1645 ze zm.).

6. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty budowy.

§ 6.

1. Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny wniosek, oświadczając że:

1) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

3) będzie użytkował oczyszczalnię (stosował bioaktywatory, czyścił filtr, wywoził osady ściekowe, itp.) zgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta,

4) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu weryfikacji wniosku, przyznania i wypłaty dotacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. t. j. z 2014r., poz. 1182 ze zm.),

5) zobowiązuje się do zwrotu dotacji jeśli będą zachodzić okoliczności wymienione w § 9 ust. 2 regulaminu,

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację kosztów realizacji zadania,

4) kwotę wnioskowanej dotacji,

5) deklarowaną wielkość udziału własnego

3. Do wniosku należy dołączyć:

1) kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości zabudowanej budynkiem o funkcji mieszkalnej,

2) oświadczenia o których mowa w § 5 ust. 6 regulaminu, jeśli są wymagane.

4. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

5. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielenia dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.

6. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a wnioskodawcą. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i rozliczenia,

4) termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.

§ 7.

Sposób rozliczenia dotacji:

1) Podmiot, z którym zawarto umowę dotacji zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz z następującymi załącznikami:

1) kopię dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki z tytułu zakupu lub usługi (faktura lub rachunek),(oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

2) kopię opinii Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Czerwionce- Leszczynach o braku możliwości skierowania ścieków z nieruchomości do zbiorczej kanalizacji sanitarnej,

3) oświadczenie Instalatora o zgodności budowy instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z projektem jej budowy..

2) Inwestor we własnym zakresie i na własny koszt przygotuje pełną dokumentację niezbędną dla realizacji budowy oraz funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków, natomiast montażu urządzeń dokona Instalator.

3) Inwestor samodzielnie wybierze Instalatora i Dostawcę oraz zobowiąże się do realizacji inwestycji zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawa wodnego.

4) Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 8.

Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny ma prawo odstępstwa od postanowień niniejszego regulaminu.

§ 9.

1. W ciągu 5 lat od daty przyznania dotacji Gmina zastrzega sobie prawo kontrolowania eksploatacji przydomowej oczyszczalni, na której budowę została przyznana dotacja oraz wglądu do oryginałów dokumentów.

2. Dotacja podlega zwrotowi w przypadku braku eksploatacji lub eksploatacji oczyszczalni niezgodnie z rozwiązaniem projektowym oraz zaleceniami producenta (dostawcy) urządzeń.

3. Zwrot dotacji następuje w kwocie stanowiącej wysokość dotacji powiększonej o odsetki ustawowe liczone od dnia wypłaty dotacji.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym regulamin został uchwalony.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/115/15
Rady Miejskiej w Czerwionce-Leszczynach
z dnia 8 maja 2015 r.

Regulamin
przyznawania i rozliczania dotacji dla osób fizycznych na realizację przedsięwzięć dotyczących usuwania z budynków elementów azbestowych lub materiałów zawierających azbest

§ 1.

1. Regulamin określa zasady przyznawania osobom fizycznym dotacji celowej na realizację prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie gminy i miasta Czerwionka - Leszczyny.

2. Dofinansowanie nie obejmuje tych osób fizycznych, które we własnym zakresie usunęły i wywiozły odpady azbestowe pochodzące z wymiany pokryć dachowych lub elewacji budynków, do których mają tytuł prawny.

3. Do otrzymania dotacji nie są uprawnieni właściciele nieruchomości, w których w całości lub w części prowadzona jest działalność gospodarcza.

§ 2.

Wykonanie prac wymienionych w § 1 należy zlecić podmiotowi, który zobowiąże się do ich wykonania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3.

1. Wysokość dotacji wynosi 70% kosztów związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest - bez kosztów transportu, jednak nie więcej niż 2.500,00zł.

2. Jeśli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności, wymagana jest pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli na wykonanie prac związanych z demontażem i unieszkodliwianiem materiałów budowlanych zawierających azbest z budynków mieszkalnych i gospodarczych oraz pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielowi ponoszącemu koszty inwestycji.

§ 4.

1. Ilość środków przeznaczonych na dotacje będzie określona w uchwale budżetowej na dany rok budżetowy.

2. Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane według kolejności ich składania. W przypadku wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na w/w cel w danym roku, dotacje będą realizowane w pierwszej kolejności w następnym roku kalendarzowym, bez prawa do odsetek za zwłokę w wypłacie dotacji.

3. Wnioski, które zostaną złożone po dniu 31 października, będą rozpatrywane w roku kolejnym.

§ 5.

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć:

1) kopię tytułu prawnego do obiektu budowlanego,

2) oświadczenia o których mowa w § 3 ust. 2 regulaminu, jeśli są wymagane.

§ 6.

1. Przystępując do zadania Inwestor zobowiązany jest złożyć wniosek, oświadczając że:

1) zapoznał się i akceptuje treść niniejszego Regulaminu,

2) nie posiada zaległości z tytułu podatków, opłat i innych należności względem Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,

2. Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać w szczególności:

1) opis zadania przewidzianego do realizacji,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) kalkulację kosztów realizacji zadania,

4) kwotę wnioskowanej dotacji,

5) deklarowaną wielkość udziału własnego.

§ 7.

1. Wnioski podlegają ocenie pod względem formalnym i merytorycznym przez pracowników Wydziału Ekologii i Zdrowia Urzędu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

2. Rozstrzygnięcie w przedmiocie udzielania dotacji podejmuje Burmistrz Gminy i Miasta.

3. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą i Miastem Czerwionka-Leszczyny a podmiotem wskazanym w § 1 niniejszego Regulaminu. Umowa określa w szczególności:

1) zakres rzeczowy zadania,

2) termin i miejsce realizacji zadania,

3) wysokość dotacji oraz termin jej przekazania i rozliczenia,

4) termin realizacji zadania nie dłuższy niż do 31 października danego roku budżetowego.

§ 8.

Sposób rozliczenia dotacji:

1) Podmiot, z którym zawarto umowę dotacji zobowiązany jest do złożenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny w terminie 30 dni od daty zakończenia zadania, pisemnego oświadczenia o wykonaniu zadania będącego przedmiotem dofinansowania wraz z następującymi załącznikami:

1) kopię dokumentu potwierdzającego poniesione wydatki (faktura lub rachunek), z tytułu wykonania prac związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest, zawierającą między innymi masę odpadów, koszt ich usunięcia oraz unieszkodliwiania,

2) kopię karty przekazania odpadów na składowisko do unieszkodliwienia,(oryginał do wglądu w celu potwierdzenia zgodności kopii z oryginałem),

3) oświadczenie przedsiębiorcy usuwającego wyroby zawierające azbest o zgodności wykonania prac z obowiązującymi przepisami w zakresie usuwania materiałów zawierających azbest oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

2) Gmina wypłaca wnioskodawcy przyznaną dotację w terminie i w sposób przewidziany umową.

§ 9.

W ramach środków, którymi dysponuje i do wysokości określonej w niniejszym regulaminie Burmistrz Gminy i Miasta ma prawo odstępstwa od jego postanowień.

§ 10.

Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają zastosowania trybu, w którym regulamin został uchwalony.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Bernard Strzoda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe