Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/55/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 14a i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 90 t ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Pietrowice Wielkie po przyjęciu lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie, po przeprowadzeniu konsultacji w trybie uchwały Rady Gminy Pietrowice Wielkie Nr XXXIX/418/2010 z dnia 5 listopada 2010r uchwala, co następuje:

§ 1. § 1 Przyjąć Regulamin przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr VII/57/2011 Rady Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 2 czerwca 2011r w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania nagród dla uzdolnionych uczniów w Gminie Pietrowice Wielkie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik do Uchwały Nr VI /55/ 2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe