Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VI/58/2015 Rady Gminy Pietrowice Wielkie

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie określenia zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących lokale mieszkalne będące własnością Gminy Pietrowice Wielkie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9) lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 594, z późn. zm.) oraz art. 34 ust. 1 pkt 3), ust. 6, art. 37 ust. 1 i 2 pkt 1), art 67 ust. 1 i 3, art. 68 ust. 1 pkt 7, ust. 1b oraz art. 70 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity -Dz. U. z 2014r. poz. 518)

Rada Gminy Pietrowice Wielkie
uchwala

§ 1. 1. Przeznacza się do sprzedaży nieruchomości stanowiące lokale mieszkalne położone w budynkach stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie na rzecz najemców, z którymi najem został nawiązany na czas nieokreślony.

2. Wykaz lokali, o których mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

3. Sprzedaż na rzecz najemców nastąpi w trybie bezprzetargowym.

§ 2. 1. Sprzedaż lokali następuje łącznie ze sprzedażą lub oddaniem w wieczyste użytkowanie gruntu niezbędnego do racjonalnego korzystania z budynku.

2. Decyzję o sprzedaży gruntu lub oddanie go w użytkowanie wieczyste podejmuje Wójt Gminy.

§ 3. Cenę nieruchomości lokalowej ustala Wójt Gminy, jednak nie niżej niż wartość tej nieruchomości określoną przez rzeczoznawcę majątkowego.

§ 4. 1. Przy sprzedaży lokali mieszkalnych określonych w § 1 udziela się następujących bonifikat :

1) 60% gdy następuje równoczesny wykup lokali mieszkalnych w budynku w wyniku którego wszystkie lokale mieszkalne przestały być własnością gminy,

2) 50% w pozostałych przypadkach,

3) dodatkową bonifikatę w wysokości 15% z tytułu jednorazowej zapłaty należności,

2. Maksymalna bonifikata wynosi 75%.

§ 5. 1. W przypadku sprzedaży lokalu mieszkalnego, określonego w § 1 niniejszej uchwały zapłata ceny na wniosek nabywcy może być rozłożona na raty płatne przez okres 5 lat.

2. W razie rozłożenia zapłaty ceny na raty :

1) pierwsza rata wynosi 25%, płatna przed spisaniem umowy sprzedaży,

2) pozostała należność płatna wraz z oprocentowaniem, wnoszona jest raz w roku do 31 marca, począwszy od następnego roku po zawarciu umowy sprzedaży,

3) rozłożona na raty nie spłacona część należności podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

§ 6. 1. Termin składania wniosków o wykup mieszkania ustala się do 90 dni licząc od dnia zatwierdzenia i ogłoszenia przez Radę Gminy wykazu lokali do sprzedaży.

2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest uregulowanie wszystkich należności z tytułu umowy najmu lokalu mieszkalnego.

3. Z chwilą złożenia wniosku w terminie do 60 dni zostanie sporządzony protokół uzgodnień, który należy podpisać w terminie 7 dni.

§ 7. 1. Niezbędne koszty przygotowania lokalu, którym mowa w § 1 do sprzedaży oraz koszty sporządzenia umowy sprzedaży ponosi nabywca.

2. W przypadku nie podpisania umowy sprzedaży z winy nabywcy, nabywca opłaca 50% poniesionych kosztów przygotowania dokumentacji.

§ 8. Do 80% środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkań przeznacza się na remonty mieszkań pozostających własnością gminy oraz tworzenie zasobów mieszkań socjalnych.

§ 9. Traci moc uchwała Rady Gminy Pietrowice Wielkie nr XXVII/215/2001 z dnia 6 czerwca 2001r. w sprawie sprzedaży nieruchomości lokalowych (mieszkalnych) stanowiących własność Gminy Pietrowice Wielkie.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała ogłasza się poprzez rozplakatowanie na terenie budynków komunalnych wymienionych w załączniku. oraz w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Henryk Joachim Marcinek


Załącznik do Uchwały Nr VI /58/2015
Rady Gminy Pietrowice Wielkie
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe