Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII/47/2015 Rady Gminy Istebna

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz.594, ze zm.) art. 211 - 212, art. 217 - 218, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z roku 2013, poz. 885, ze zm.)

Rada Gminy I s t e b n a

u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

dokonać zmian budżetu Gminy na rok 2015 polegających na zmniejszeniu planu przychodów, na zmniejszeniu i jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków oraz na zmniejszeniu planu rozchodów w następujący sposób:

I. WYDATKI


Dział


Rozdz.


Treść


Zmniej. zł


Zwiększ. zł


01001010


Rolnictwo i łowiectwo

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


184 000
184 000
184 000

184 000


180 000
180 000
180 000

180 000


400
40002


Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dostarczanie wody

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


20 000


20 000

20 000

20 000


-


-

-

-


63063003


Turystyka

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


-

-

-

-

-

-

-


64 000

64 000

43 000

43 000

21 000

21 000

21 000


70070005


Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


40 000
40 000
40 000

40 000


-

-

-

-


75075023

75075


Administracja publiczna

Urzędy gmin

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

- w tym na programy finansowane

z udziałem środków z Unii Europejskiej

w tym: wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne


62 900
62 900
62 900

62 900

45 900

-

-

-


-

-

-


56 900
26 900

-

-

-


26 900
26 900
26 900

30 000
30 000

30 000


7547541175412


Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: dotacja na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie


Ochotnicze straże pożarne

w tym: wydatki majątkowe

z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym: dotacja celowa na zakup "Nożyc do Zestawu Hydraulicznego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum

w tym: wydatki bieżące

1) wydatki jednostek budżetowych

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań


15 000
10 000
10 000

10 000

10 000
5 000
-

-

-5 000

5 000

5 000


15 000
-

-

-

-
15 000
15 000

15 000

15 000-

-

-


75875809


Różne rozliczenia

Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

w tym: wydatki bieżące

1) dotacje na zadania bieżące


-

-

-

-


6 000
6 000
6 000

6 000

RAZEM

321 900

321 900

Plan wydatków po zmianach wynosi 42 418 233,95 złotych.

§ 2.

Zmienić brzmienie § 12 uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015, zmienione uchwałą nr V/26/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015, na następujące:

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,- zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 1 200 000,- zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 000 000,- zł.

d) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,- zł.".

§ 3.

Zmienić brzmienie § 13 uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015, zmienione uchwałą nr V/26/2015 Rady Gminy Istebna z dnia 6 lutego 2015 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Istebna na rok 2015, na następujące:

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 3 000 000,- zł;

b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów
- w kwocie 1 200 000,- zł;

c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - w kwocie 3 000 000,- zł.

d) finansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 3 000 000,- zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

- przekazania kierownikom samorządowych oświatowych jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych;

- przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Istebna;

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. W ciągu roku budżetowego dopuszcza się refundację poniesionych wydatków bieżących, w szczególności zwrotów za prace społeczno użyteczne, energię elektryczną, wodę, rozmowy telefoniczne, opał, itp.".

§ 4.

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Załącznik nr 4 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Załącznik nr 10 do uchwały nr III/11/2014 Rady Gminy Istebna z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Istebna na rok 2015 o otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się deficyt budżetu gminy wysokości 2 558 000,- zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy są przychody pochodzące z:

- tytułu zaciąganej pożyczki w WFOŚiGW w kwocie - 358 000,- zł,

- tytułu zaciąganego kredytu w kwocie w kwocie - 2 200 000,- zł,

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


Artur Szmek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 maja 2015 r.

Wydatki i zakupy inwestycyjne w budżecie Gminy na rok 2015

w złotych


Lp.


Nazwa zadania


Kwota zł


1.


1.1. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Koniakowie celem ochrony ujęcia wody Bukowina


1.2. Budowa kanalizacji sanitarnej Istebna Andziołówka - Etap III


1.3. Rozbudowa oczyszczalni ścieków Istebna Tartak


1.4. Przebudowa oczyszczalni ścieków Pustki


1.5. Przebudowa oczyszczalni ścieków Istebna Gliniane


1.6. Przebudowa oczyszczalni ścieków Jaworzynka Czadeczka


1.7. Przebudowa kanalizacji sanitarnej Istebna - Gliniane


1.8. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etap I


1.9. Budowa wodociągu w Istebnej dla przysiółka Andziołówka - etapy II,III,IV


1.10. Rozbudowa wodociągu w Koniakowie na odcinku Jasiówka - Beskid


1.11. Zabudowa sitopiaskownika na oczyszczalni ścieków Tartak w Istebnej


40 000


2 850 000


150 000


75 000


380 000


10 000


1 000


120 000


130 000


10 000


561 000


4 327 000


2.


2.1. Budowa zbiornika wody Wawrzaczów Groń w Jaworzynce


2.2. Budowa zbiornika wody surowej przy ujęciu wody Pietraszonka - Sztóczek w Istebnej


2.3. Zakup pomp


2.4. Zakup kompletu urządzeń do: serwisowania, sprawdzania wydajności i przeprowadzania okresowych przeglądów hydrantów przeciwpożarowych zewnętrznych zainstalowanych na wodociągach gminnych


30 000


237 000


25 000


7 000299 000


3.


3.1. Wykup działek pod drogi


3.2. Przebudowa drogi gminnej nr 615055 S na Tyniok oraz remont drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica we wsi Koniaków

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach NPPDL - Etap II

Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój


3.3. Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka Czadeczka -Cierne - etap II


3.4. Przebudowa i remont dróg uszkodzonych w czasie powodzi

w tym:

- z dotacji celowej z budżetu państwa


3.5. Budowa parkingu gminnego Pod Grapą w Istebnej Centrum


30 000


964 890159 30150 000724 000


490 000


2 250 000


4 018 890


4.


4.1. Zagospodarowanie terenu wokół amfiteatru Pod Skocznią w Istebnej na cele kulturalne i sportowo-rekreacyjne - etap 2, zadanie 1


4.2. Ochrona brzegów i wykorzystanie przyrodniczych walorów doliny Olzy przy Amfiteatrze w Istebnej


4.3. Zwrot części dotacji otrzymanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślaskiego na lata 2007-2013 na zadanie pn. "Rozbudowa infrastruktury okołoturystycznej Gminy Istebna"


10 00030 00043 00083 000


5.


5.1. Remont budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej - II etap


5.2. Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Jaworzynce


5.3. Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej w Koniakowie Kosarzyskach na mieszkania socjalne


5.4. Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Istebnej


10 000


50 000


70 00020 000


150 000


6.


6.1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Istebna


6.2. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmująca obszar położony w rejonie Złotego Gronia w Istebnej


6.3. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna wraz ze zmianą Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Istebna obejmujące obszar oczyszczalni ścieków Pustki w Koniakowie


22 000


22 00010 00054 000


7.


7.1. Zakup komputerów i oprogramowania


7.2. Aktualizacja oraz dostosowanie serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0


7.3. Aktualizacja oraz dostosowanie baz: noclegowej, gastronomicznej, sportowo- rekreacyjnej, turystycznej serwisu internetowego Gminy Istebna www.istebna.eu do wymagań WCAG 2.0 oraz zdalnego zarządzania przez obiekty w bazach


7.4. Współfinansowanie wkładu własnego w związku z realizacją Projektu pn. Program Rozwoju Subregionu Południowego Województwa Śląskiego / Plan Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych celem wzmocnienia współpracy między JST koniecznych do realizacji wspólnych działań na obszarze funkcjonalnym

w tym:

- dotacja celowa dla miasta Bielsko - Biała


7.5. Zakup i instalacja widokowych kamer internetowych online50 000


35 00015 000
2 100

2 100


15 000


117 100


8.


8.1. Współfinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego GCBA dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie

w tym:

- dotacja celowa na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie


8.2. Współfinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP z terenu Gminy Istebna w formie dotacji celowych

w tym:

- dotacja celowa na zakup "Nożyc do Zestawu Hydraulicznego" dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Istebnej Centrum


10 00010 00015 00015 000


25 000


9.


9.1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Istebnej Zaolziu


9.2. Zakup systemów finansowo księgowych dla Gminnego Zespołu do spraw Oświaty w Istebnej


7 000


21 000


28 000


10.


10.1. Wykonanie placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Istebnej


10.2. Wykonanie placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2 w Koniakowie Rastoce


40 000


20 000


60 000


11.


11.1. Zakup i montaż urządzenia do pomiaru ilości przepływajacych ścieków przy gminnej przepompowni ścieków Istebna - Zagroń


11.2. Opracowanie dokumentacji budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych


11.3. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu dróg wojewódzkich nr 941 i nr 943 oraz w ciągu drogi gminnej Jaworzynka Centrum - Jaworzynka Czadeczka


11.4. Budowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w Jaworzynce Centrum - Bucznik


14 80030 000


50 00020 000


114 800


RAZEM


9 276 790


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2015 r.

w złotych

Lp.

Treść

Kwota zł1.


2.
3.4.

5.6.

7.

8.

9.10.11.


12.

13.
14.

15.

16.


PRZYCHODY BUDŻETU

Ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę

Z kredytów zaciągniętych w bankach krajowych

z tego:

§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"

Z pożyczek

z tego:

§ 903 "Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

§ 952 "Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym"

Z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych

§ 950 "Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt ustawy"

Ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę

§ 951 "Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych"

Z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych

Razem przychody (1+2+3+4+5)

Dochody budżetu

Razem przychody i dochody budżetu (7+8)


ROZCHODY BUDŻETU

Spłata kredytów

z tego:

§ 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów"

Spłata pożyczek

z tego:

§ 992 "Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów"

§ 963 "Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej"

Udzielone pożyczki

§ 991 "Udzielone pożyczki i kredyty"

Wykup papierów wartościowych

Razem rozchody(10+11+12)

Wydatki budżetu

Razem rozchody i wydatki (13+14)-


3 200 000


3 200 000


1 858 000


1 500 000358 000


416 210
416 210

25 000

25 000


-

5 499 210,00

39 860 233,95

45 359 443,951 159 400


1 159 400

1 781 810


281 810

1 500 000-

-

-
2 941 210,00

42 418 233,95

45 359 443,95


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VII/47/2015
Rady Gminy Istebna
z dnia 21 maja 2015 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2015 roku

A. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych dla jednostek organizacyjnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji


Gminny Ośrodek Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i Biblioteka Publiczna w Istebnej


gminna samorządowa jednostka organizacyjna


900 000

OGÓŁEM

900 000

2. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną innym jednostkom samorządu terytorialnego

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


600


60014


Współfinansowanie remontu drogi powiatowej nr 1450 S Kamesznica Koniaków


198 706


2


851


85158


Dofinansowanie utrzymania izby wytrzeźwień


4 402


3


750


75023


Wkład do projektu współfinansowanego ze środków UE - dotacja celowa dla Miasta Bielsko - Biała


2 100


4


852


85205


Prowadzenie ośrodka wsparcia dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie


10 064

OGÓŁEM

215 272

3. Pozostałe dotacje

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


754


75411


Współfinansowanie zakupu samochodu bojowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie


10 000

OGÓŁEM

10 000


B. DOTACJE DLA JEDNOSTEK NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

1. Podział dotacji podmiotowych związanych z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Nazwa jednostki


Forma organizacyjno-prawna


Kwota dotacji

Przedszkole Niepubliczne im. Jana Pawła II w Istebnej,
43-470 Istebna 1010

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


240 893

Przedszkole Niepubliczne im. Św. Józefa w Istebnej,
43-470 Istebna 1393

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


216 652

Przedszkole Niepubliczne "Smerfokolandia" w Jaworzynce, 43-476 Jaworzynka 692

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


182 110

Przedszkole Niepubliczne "Miglanc" Kubas Aleksandra w Koniakowie, 43-474 Koniaków 5

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


274 874

Niepubliczny Terapeutyczny Punkt Przedszkolny "Słoneczna Kraina" w Jaworzynce

43-476 Jaworzynka 657

niepubliczna placówka oświatowo - wychowawcza


572 694

OGÓŁEM

1 487 223

2. Dotacje celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań własnych Gminy Istebna

w złotych


Lp.


Dział


Rozdział


Nazwa zadania


Kwota dotacji


1


754


75412


Zakupy inwestycyjne i bieżące wyposażenia bojowego dla jednostek ochotniczych straży pożarnych


40 000


2


851


85154


Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi


33 000


3


852


85295


Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej


4 000


4


853


85311


85395


Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych


Aktywizacja społeczna osób starszych


40 000


10 000


5


921


92105


Wspieranie działalności kulturalnej, w szczególności kultywowania tradycji regionalnych


80 000


6


926


92605


Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu


80 000

OGÓŁEM

287 000

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe