| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/24/2015 Rady Gminy Rudnik

z dnia 29 kwietnia 2015r.

w sprawie zaliczenia dróg w Gminie Rudnik do kategorii dróg gminnych

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marce 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 460), po zaciągnięciu opinii Zarządu Powiatu Raciborskiego,

§ 1.

Zalicza się do kategorii dróg gminnych drogę położoną w miejscowości Jastrzębie, Gmina Rudnik, wymienioną w załączniku nr 1.

§ 2.

Szczegółowe położenie i przebieg drogi wymienionej w § 1 jest oznaczone na mapie stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Mirosław Golijasz


Uzasadnienie

Z zapisów ustawy o drogach publicznych wynika, że Rada Gminy po zasięgnięciu opinii właściwego Zarządu Powiatu może zaliczyć drogi służące miejscowym potrzebom do kategorii dróg gminnych. Propozycja Wójta Gminy Rudnik w sprawie zaliczenia ww. drogi do kategorii dróg gminnych została zaopiniowana pozytywnie przez Zarząd Powiatu raciborskiego. Zaliczenie drogi do kategorii drogi gminnej stanowi podstawę do nadania numeracji przez zarząd województwa śląskiego, zgodnie z cytowaną wyżej ustawą o drogach publicznych. Na terenie gminy Rudnik istnieje obecnie sieć dróg gminnych, będących drogami wewnętrznymi. Zarządzanie tymi drogami należy - zgodnie z ustawą zdnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych do zarządcy lub właściciela terenu. Tak więc koszty utrzymania dróg wewnętrznych ponosi Gmina Rudnik. Zaliczenie dróg wewnętrznych do sieci dróg publicznych nie wpłynie na zwiększenie kosztów utrzymania dróg gminnych. Ze względu na rozwój gminy, często zdarza się, że różni inwestorzy występują do Wójta Gminy Rudnik z wnioskami o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym drogi gminnej - zarówno publicznej w rozumieniu ustawy O drogach publicznych, jak i wewnętrznej - sieci infrastruktury technicznej (energetycznej, telefonicznej, kanalizacyjnej, wodociągowej itp.) lub z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót. Zarządca drogi zobowiązany jest wniosek taki rozpatrzyć i wydać stosowne zezwolenie. W przypadku dróg publicznych zezwolenie takie jest wydawane w formie decyzji i za te urządzenia Gmina pobiera opłaty. Wójt Gminy jest zobowiązany do naliczenia opłat zaumieszczenie urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym drogi publicznej i nie mamożliwości odstąpienia od naliczenia tej opłaty. W przypadku drogi wewnętrznej opłaty takie można naliczyć w oparciu o Kodeks Cywilny w formie umowy pprzesyłu lub umowy zezwalajacej na zajęcie pasa drogowego. Zawarcie umowy wymaga zgody dwóch stron co utrudnia pobór opłat. W przypadku opłat naliczanych w formie decyzji, a więc dotyczących dróg publicznych, opłata taka jest naliczona na wniosek strony bez mozliwosci prowadzenia negocjacji. Jest to więc przesłanka bardzo istotnie przemawiająca za koniecznością zaliczenia części dróg wewnętrznych do sieci dróg gminnych publicznych, ponieważ pozwoli na znaczne zwiększenie wpływów do budżetu gminy. Nadmienić należy, że w części dróg gminnych wewnętrznych są już umieszczone urządzenia niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Zostały one umieszczone na podstawie pisemnego zezwolenia zarządcy drogi, to jest Wójta Gminy, ale umieszczone bez zawarcia umowy służebności lub zgody na ich umieszczenie. Niestety - w odniesieniu do dróg wewnętrznych - nie można wszcząć postępowania o zajęcie pasa drogowego i naliczyć opłat, ponieważ zarządzanie drogami wewnętrznymi nie podlega przepisom ustawy o drogach publicznych. W przypadku zaliczenia takiej drogi do sieci dróg publicznych właściciel takiego urządzenia może wystąpić do Wójta Gminy Rudnik z wnioskiem o wyrażenie zgody na pozostawienie urządzenia w pasie drogowym drogi gminnej publicznej. Wówczas zostanie takiemu właścicielowi sieci ustalona opłata, którą będzie zobowiązany uiszczać corocznie, przez co zwiększą się wpływy do budżetugminy. Innym ważnym powodem zaliczenia dróg wewnętrznych do sieci drógpublicznych jest fakt umożliwienia przejmowania działek od prywatnych właścicieli z przeznaczeniem pod drogi publiczne. Tylko w takim przypadku, to jest pod drogę publiczną w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, przejęcie (ewentualnie z symboliczną opłatą) działki może nastąpić na podstawie decyzji Wójta Gminy Rudnik zatwierdzającej podział nieruchomości. Wówczas nie mapotrzeby sporządzania aktu notarialnego, co musi mieć miejsce w przypadku przejmowania nieruchomości pod drogi wewnętrzne. Zmniejsza to znacznie koszty takiego postepowania i przyśpiesza je oraz ułatwia ostateczne załatwienie wielu spraw.Kolejnym argumentem przemawiającym za podjęciem uchwały jest fakt, że w przeważającej większości przypadków można uzyskać dofinansowanie z funduszy zewnętrznych jedynie na drogi zaliczone do sieci dróg publicznych. Biorąc powyższe przesłanki pod uwagę, wyrażam przekonanie o słuszności i konieczności podjęcia uchwały.


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Wykaz dróg do zaliczenia do kategorii dróg gminnych w województwie Śląskim


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/24/2015
Rady Gminy Rudnik
z dnia 29 kwietnia 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Mapa poglądowa

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Wojciech Kliś

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawa handlowego - m.in rejestracje, szeroko pojęte zmiany w spółkach oraz zdarzenia restrukturyzacyjne - przekształcenia, podziały oraz połączenia spółek.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »