Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 9.70.2015 Rady Miasta Rydułtowy

z dnia 21 maja 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Rydułtowy na 2015 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.); art. 211 - 214, art. 235 - 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

RADA MIASTA RYDUŁTOWY
uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Zwiększyć planowane dochody budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 113 055,25 zł tj. do kwoty 64 115 805,05 z tytułu:

1) zwiększenia w dziale 700 "Gospodarka mieszkaniowa" w grupie dochodów majątkowych - dotacje z innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 119 770,00 zł;

2) zmniejszenia w dziale 900 "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" w grupie dochodów bieżących - dotacje na zadania realizowane z udziałem źródeł zagranicznych o kwotę 6 714,75 zł.

2. Zwiększyć limit wydatków budżetu miasta na 2015 r. o kwotę 176 752,62 zł tj. do kwoty 71 442 772,66 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 wprowadzić do § 1 ust. 1 oraz załączników nr 1, 8 i 9 do uchwały nr 3.12.2014 Rady Miasta Rydułtowy z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie budżetu miasta Rydułtowy na 2015 rok (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2014 r. poz. 6634) ze zm. zwanej dalej uchwałą budżetową.

4. Zmiany, o których mowa w ust. 2 wprowadzić do § 1 ust. 2 oraz załączników nr 2, 8 i 9 do uchwały budżetowej.

§ 2.

1. W § 6 ust. 1 kwoty 7 263 270,24 zł i 221 591,24 zł oznaczające odpowiednio wielkość deficytu oraz wskazane jako źródło jego pokrycia część wolnych środków zastąpić odpowiednio kwotami 7 326 967,61 i 285 288,61 zł.

2. W § 6 ust. 2 kwotę 8 509 658,24 zł, oznaczającą łączną kwotę planowanych przychodów, zastąpić kwotą 8 573 355,61 zł.

3. Zmiany, o których mowa w ust. 1 i 2 wprowadzić do załącznika nr 9 do uchwały budżetowej.

§ 3.

1. W załączniku nr 8 do uchwały budżetowej wprowadzić następujące zmiany:

1) dla zadania ujętego w poz. 5 pod nazwą "Modernizacja budynków mieszkalnych" zmniejszyć wartość kosztorysową i wydatki planowane w roku 2015 o kwotę 413 000,00 zł, zmniejszyć wkład własny z budżetu miasta o kwotę 285 500,00 zł oraz zmniejszyć dotacje i środki z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych o kwotę 127 500,00 zł;

2) wprowadzić nowe zadanie w poz. 41 pod nazwą "Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Ofiar Terroru 78 na lokale socjalne" z wartością kosztorysową na kwotę 618 181,81 zł, wydatkami planowanymi w roku 2015 na kwotę 597 962,32 zł, wkładem własnym z budżetu miasta na kwotę 350 692,32 zł oraz dotacjami i środkami z budżetów i innych jednostek sektora finansów publicznych na kwotę 247 270,00 zł.

2. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie inwestycji, zakupów inwestycyjnych oraz dotacji na zadania inwestycyjne planowanych w 2015 roku" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. W załączniku nr 9 do uchwały budżetowej kwotę 1 467 979,24 zł oznaczającą wielkość wykorzystanych do zrównoważenia budżetu tzw. wolnych środków zastąpić kwotą 1 531 676,61 zł oraz uaktualnić sumy kontrolne.

4. Załącznik nr 9 do uchwały budżetowej stanowiący "Zestawienie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem deficytu" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się przez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta Rydułtowy


Lucjan Szwan


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 9.70.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie wydatków


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9.70.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Inwestycje


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 9.70.2015
Rady Miasta Rydułtowy
z dnia 21 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Finansowanie deficytu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe