Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/55/15 Rady Miejskiej w Wilamowicach

z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2013 r. poz. 885)

Rada Miejska w Wilamowicach uchwala, co następuje:

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 11.070,- - załącznik nr 1.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 249.570,- zł - załącznik nr 2.

§ 3.

Dokonuje się przeniesienia środków na wydatkach budżetowych - załącznik nr 2.

§ 4.

Dokonuje się zmian w "Przychodach i Rozchodach Budżetu Gminy" i nadaje się treść jak w- załączniku nr 3.

§ 5.

Wykaz "Wydatki majątkowe Budżetu Gminy w 2015 roku" przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 4.

§ 6.

Wykaz "Dotacje z Budżetu Gminy na rok 2015" przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 5.

§ 7.

Wykaz "Zadania realizowane w drodze umów-porozumień miedzy jednostkami samorządu terytorialnego" przyjmuje brzmienie jak w - załączniku nr 6.

§ 8.

Po wprowadzeniu zmian objętych niniejszą uchwałą budżet Gminy Wilamowice wynosi:

- po stronie dochodów

-

45.882.141,19 zł

- po stronie wydatków

-

48.263.608,13 zł

- planowany deficyt

-

2.381.466,94 zł

§ 9.

Planowany deficyt w kwocie 2.381.466,94 zł zostanie pokryty z:

a) zaciągniętych na rynku krajowym kredytów - 1.327.793,94 zł

b) zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek - 1.053.673,- zł

§ 10.

Kwoty wykazane w §1, §2 wprowadzają zmiany do załączników:

- nr 1

-

dochody budżetu gminy na rok 2015,

- nr 2

-

wydatki budżetu gminy na rok 2015,

- nr 2a

-

wydatki majątkowe budżetu gminy na rok 2015,

- nr 3

-

przychody i rozchody budżetu gminy na rok 2015

- nr 9

-

dotacje z budżetu gminy na rok 2015

- nr 7

-

zadania realizowane w drodze umów-porozumień między jst

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wilamowic.

§ 12.

Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz poprzez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Wilamowicach i w miejscach publicznych na terenie gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Nycz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan przed zmianą

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach
(5+6+7)

1

2

3

4

5

6

7

8

bieżące

bieżące

razem:

43 162 546,19

0,00

0,00

43 162 546,19

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

399 869,50

0,00

0,00

399 869,50

majątkowe

600

Transport i łączność

785 856,00

0,00

11 070,00

796 926,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

85 856,00

0,00

0,00

85 856,00

60014

Drogi publiczne powiatowe

0,00

0,00

11 070,00

11 070,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

0,00

0,00

0,00

0,00

6620

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

0,00

0,00

11 070,00

11 070,00

majątkowe

razem:

2 708 525,00

0,00

11 070,00

2 719 595,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1 712 645,00

0,00

0,00

1 712 645,00

Ogółem:

45 871 071,19

0,00

11 070,00

45 882 141,19

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

2 112 514,50

0,00

0,00

2 112 514,50


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.

Dział

Rozdział

Nazwa

Plan

Z tego

Wydatki
bieżące

z tego:

Wydatki
majątkowe

z tego:

inwestycje i zakupy inwestycyjne

w tym:

zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

wydatki
jednostek
budżetowych,

z tego:

dotacje na zadania bieżące

świadczenia na rzecz osób fizycznych;

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

obsługa długu

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

600

Transport i łączność

przed zmianą

3780898,63

1796322

1378396

10000

1368396

417926

0

0

0

0

1984576,63

1984576,63

142576,63

0

zmniejszenie

-56000

-56000

-56000

0

-56000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

67070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

67070

67070

0

0

po zmianach

3791968,63

1740322

1322396

10000

1312396

417926

0

0

0

0

2051646,63

2051646,63

142576,63

0

60014

Drogi publiczne powiatowe

przed zmianą

987896

52896

52896

0

52896

0

0

0

0

0

935000

935000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

11070

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11070

11070

0

0

po zmianach

998966

52896

52896

0

52896

0

0

0

0

0

946070

946070

0

0

60016

Drogi publiczne gminne

przed zmianą

969500

784500

784500

10000

774500

0

0

0

0

0

185000

185000

0

0

zmniejszenie

-56000

-56000

-56000

0

-56000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

56000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

56000

56000

0

0

po zmianach

969500

728500

728500

10000

718500

0

0

0

0

0

241000

241000

0

0

801

Oświata i wychowanie

przed zmianą

20211475,61

19671475,61

17967681,5

14938934

3028747,5

713329

747668

242797,11

0

0

540000

540000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

210000

200000

200000

0

200000

0

0

0

0

0

10000

10000

0

0

po zmianach

20421475,61

19871475,61

18167681,5

14938934

3228747,5

713329

747668

242797,11

0

0

550000

550000

0

0

80101

Szkoły podstawowe

przed zmianą

7967950,5

7427950,5

7058246,5

6236053

822193,5

3000

342414

24290

0

0

540000

540000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

130000

120000

120000

0

120000

0

0

0

0

0

10000

10000

0

0

po zmianach

8097950,5

7547950,5

7178246,5

6236053

942193,5

3000

342414

24290

0

0

550000

550000

0

0

80104

Przedszkola

przed zmianą

4421705,53

4421705,53

3436206

3043743

392463

661946

156275

167278,53

0

0

0

0

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

80000

80000

80000

0

80000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

po zmianach

4501705,53

4501705,53

3516206

3043743

472463

661946

156275

167278,53

0

0

0

0

0

0

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

przed zmianą

1936550,06

1903450,06

138982,06

10432

128550,06

1668500

0

95968

0

0

33100

33100

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

28500

16000

0

0

0

16000

0

0

0

0

12500

12500

0

0

po zmianach

1965050,06

1919450,06

138982,06

10432

128550,06

1684500

0

95968

0

0

45600

45600

0

0

92109

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

przed zmianą

1225500

1194500

0

0

0

1194500

0

0

0

0

31000

31000

0

0

zmniejszenie

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

28500

16000

0

0

0

16000

0

0

0

0

12500

12500

0

0

po zmianach

1254000

1210500

0

0

0

1210500

0

0

0

0

43500

43500

0

0

Wydatki razem:

przed zmianą

48014038,13

40640162,83

31412250,06

20467901

10944349,06

3601571

4650751,51

441327,17

164870,09

369393

7373875,3

7373875,3

2828193,34

0

zmniejszenie

-56000

-56000

-56000

0

-56000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

zwiększenie

305570

216000

200000

0

200000

16000

0

0

0

0

89570

89570

0

0

po zmianach

48263608,13

40800162,83

31556250,06

20467901

11088349,06

3617571

4650751,51

441327,17

164870,09

369393

7463445,3

7463445,3

2828193,34

0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/55/15
Rady Miejskiej w Wilamowicach
z dnia 20 maja 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe