| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie nr 43 Wójta Gminy Lipowa; Zarządu Powiatu Żywieckiego

z dnia 10 października 2014r.

w sprawie przejęcia obowiązków w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Lipowa

Zawarte pomiędzy :

Powiatem Żywieckim w imieniu którego działa

Zarząd Powiatu w Żywcu reprezentowany przez:

Starostę Żywieckiego-Andrzeja Zielińskiego

Wicestarostę Żywieckiego-Andrzeja Kalata

przy kontrasygnacie

Skarbnika Powiatu w Żywcu-Elżbiety Wątroba

zwanym w dalszej części porozumienia "Przekazującym"

a

Gminą Lipowa , reprezentowaną przez

Wójta Gminy Lipowa- Stanisława Caputę

przy kontrasygnacie

Skarbnika Gminy Lipowa- Krystyny Piecuch

zwaną w dalszej części porozumienia "Przejmującym"

Na podstawie art. 4 ust. l pkt 6 i art.5 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1592 z późn. zmianami) oraz art. 10 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001r., poz. 1591, z późn. zmianami ) w związku z art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. Nr 19 z 2007 r., poz. 115 z późn. zmianami.) - zostaje zawarte porozumienie następującej treści:

§ 1.

1. Przekazujący powierza, a Przejmujący przejmuje obowiązki w zakresie zimowego utrzymania nawierzchni dróg powiatowych, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami powiatowymi na terenie Gminy Lipowa - według standardów nie niższych niż określone w załączniku nr 2, stanowiącym integralną część niniejszego porozumienia. Poprzez zimowe utrzymanie dróg rozumie się odśnieżanie, zwalczanie śliskości zimowej oraz usuwanie nadmiaru śniegu z pieszych ciągów komunikacyjnych.. Z zastrzeżeniem § 2 ust. 7 do zakresu przekazywanych i przejmowanych obowiązków nie wchodzą remonty dróg.

2. Wykaz dróg położonych w granicach Gminy Lipowa objętych akcją zimową, określa załącznik nr l stanowiący integralną część niniejszego porozumienia.

§ 2.

1. Na realizację zadań określonych w § l Przejmujący otrzyma od Przekazującego w każdym sezonie zimowym, którego porozumienie dotyczy środki finansowe w wysokości 216.987,51 zł (słownie złotych: dwieście szesnaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 51/100) za wyjątkiem sezonu 2014/2015, w którym przekazane środki wynosić będą 181.987,51 zł (słownie złotych: sto osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt siedem 51/100), wynikającej z iloczynu liczby 5,5, długości dróg objętych porozumieniem i kwoty przeznaczonej w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 na jednomiesięczne utrzymanie jednego kilometra dróg powiatowych w III i IV standardzie zimowego utrzymania na terenie Gminy Lipowa, która wynosi:

- dla III standardu - 1579,71 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),

- dla IV standardu - 1737,80 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych > 500 m n.p.m.),

- 1435,87 zł/km za jeden miesiąc (dla dróg położonych < 500 m n.p.m.),

W związku z powyższym suma przekazanych na podstawie mniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w III standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 82.079,36 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt dwa tysiące siedemdziesiąt dziewięć 36/100) według następującego wyliczenia:

9,447 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w III standardzie) x 1579,71 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., w IIl standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca = 82.079,36 zł,

zaś suma przekazanych na podstawie niniejszego porozumienia środków finansowych przeznaczonych na utrzymanie dróg powiatowych w IV standardzie zimowego utrzymania wynosić będzie: 134.908,15 zł (słownie złotych : sto trzydzieści cztery tysiące dziewięćset osiem 15/100 ) według następującego wyliczenia:

4,598 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1737,80 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych > 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca = 43.947,22 zł,

11,518 km (długość dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., utrzymywanych w IV standardzie) x 1435,87 zł (stawka za l-miesięczne utrzymanie l km dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem, położonych < 500 m n.p.m., w IV standardzie zimowego utrzymania ustalona dla Gminy Lipowa) x 5,5 miesiąca = 90.960,93 zł.

Ogółem kwota na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Gminy Lipowa, objętych niniejszym porozumieniem w każdym sezonie zimowym począwszy od sezonu 2014/2015 wynosić będzie 216.987,51zł.

2. Środki, o których mowa w ust. l będą przekazywane na konto Przejmującego w 5-ciu miesięcznych równych transzach po 39.452,27 zł każda do 15 dnia danego miesiąca po wykonaniu usługi oraz w postaci ostatniej szóstej transzy (1 /2 miesięcznej kwoty) w wysokości 19.726,16 zł do 30 kwietnia roku objętego porozumieniem, za wyjątkiem sezonu 2014/2015 w którym transze wynosić będą:

I transza - 19.452,27 zł

II transza - 24.452,27 zł

III transza - 39.452,27 zł

IV transza - 39.452,27 zł

V transza - 39.452,27 zł

VI transza - 19.726,16 zł

3. Celem udokumentowania wydatkowania środków Przejmujący zobowiązuje się do przedstawienia do dnia 7-go po upływie każdego miesiąca realizacji porozumienia raportu o przejezdności przyjętych do zimowego utrzymania dróg powiatowych określonych w niniejszym porozumieniu . Raport ten powinien być potwierdzony przez Pracownika Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu nadzorującego zimowe utrzymanie dróg .

4. PZD w Żywcu przekaże do Starostwa Powiatowego , do dnia 10-go po upływie każdego m-ca realizacji porozumienia raport , o którym mowa w ust.3 celem przekazania należnej dotacji dla Przejmującego .

5. W przypadku nie dotrzymania postanowień zawartych w ust. 3 i 4, Przekazujący wstrzymuje przekazanie środków finansowych .

6. Przejmujący zobowiązany jest przedłożyć do PZD, celem weryfikacji, szczegółowe rozliczenie wykorzystania przekazanych środków finansowych na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w terminie do 15 maja po zakończeniu sezonu zimowego. Rozliczenie powinno zawierać zestawienie wydatków oraz kserokopie faktur wystawionych przez Wykonawców, opisanych, zatwierdzonych do wypłaty oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

Zweryfikowane rozliczenie PZD przekaże Zarządowi Powiatu do 30 maja po zakończeniu sezonu zimowego.

7. W przypadku , gdy koszty zimowego utrzymania dróg powiatowych będą niższe od kwoty określonej w ust. 1 różnica zostanie wykorzystana na bieżące utrzymanie tych dróg w porozumieniu z Powiatowym Zarządem Dróg w Żywcu, z tym że w odbiorach tych robót będzie uczestniczył przedstawiciel PZD w Żywcu .(Przejmujący przekaże egzemplarz protokołu odbioru uczestnikom odbioru) .

Wykorzystanie i rozliczenie wykorzystania pozostałych środków na bieżące utrzymanie dróg powinno nastąpić do dnia 31 października każdego roku. W razie niewykorzystania w/w środków do dnia 31 października zostaną one zwrócone Przekazującemu w terminie do 15 listopada każdego roku po zakończeniu sezonu zimowego.

8. W razie nie wykonania w całości lub części zadań , o których mowa w § 1 Przejmujący będzie obowiązany zwrócić Przekazującemu otrzymane środki w zakresie nie znajdującym pokrycia w wykonanych zadaniach.

9. Od środków zwróconych po terminie Przejmujący zapłaci odsetki liczone jak dla zaległości podatkowych.

10. W przypadku, gdy warunki zimowe nie ustąpią do dnia 15 kwietnia roku budżetowego objętego porozumieniem, Przekazujący dopuszcza możliwość przedłużenia prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych porozumieniem, na których będą panowały trudne warunki drogowe, do dnia 30 kwietnia w ramach dodatkowych środków pod warunkiem zgłoszenia i pisemnego uzasadnienia potrzeby kontynuowania akcji zimowej. Sytuacja opisana powyżej ma również zastosowanie w przypadku konieczności rozpoczęcia akcji zimowej przed dniem 1 listopada roku budżetowego objętego porozumieniem - każdorazowo po akceptacji PZD w Żywcu.

W związku z tym zapłata za kontynuowanie akcji zimowej po 15 kwietnia będzie obliczana za każdy dzień wg stawek obowiązujących w porozumieniu podpisanym na każdy rok budżetowy. Środki zostaną przekazane do 31 maja roku objętego porozumieniem.

Jeżeli koszty ogólne za cały sezon zostaną przekroczone, strony uzgodnią formę wzajemnego rozliczenia.

Warunkiem przekazania dodatkowych środków będzie złożenie kserokopii faktur potwierdzonych za zgodność z oryginałem i uzasadnieniem prowadzenia akcji zimowej na odcinkach dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem do PZD w Żywcu w terminie do 20 maja danego roku. Rozliczenie to po zweryfikowaniu i zaakceptowaniu przez PZD winno być przekazane do Starostwa Powiatowego w terminie do 25 maja, celem zapłaty za wykonanie zadania.

11. W razie nienależytego wykonania zadań , o których mowa w § 1 Przekazujący może obciążyć Przejmującego karą umowną, której wysokość zostanie wyliczona według następującego wzoru:

- stawka miesięczna za utrzymanie 1 km drogi, o której mowa w ust 1 odpowiednia dla danej drogi x ilość dni nie wykonania zadań.

12. Przekazujący na zasadach ogólnych może ponadto dochodzić od Przejmującego odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

13. Przejmujący będzie obowiązany zwrócić Przekazującemu wszelkie koszty jakie Przekazujący będzie obowiązany ponieść na zaspokojenie roszczeń osób trzecich wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zadań, o których mowa w § 1.

14. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1, będą podlegały waloryzacji z dniem 1 stycznia roku objętego porozumieniem przy zastosowaniu średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem ogłoszonego na podstawie art.94 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Waloryzacja obejmować również będzie wzrost podatku VAT. Waloryzacja zostanie potwierdzona aneksem do niniejszego porozumienia, zawartego w terminie 1-go miesiąca od dnia ogłoszenia w/w wskaźnika.

§ 3.

1. Przekazujący zezwala na zawarcie pomiędzy sąsiadującymi gminami porozumienia, które określi sposób wykonywania i sprawy finansowe wykonywania odśnieżania odrębnie dla każdej drogi powiatowej.

2. PZD w Żywcu przysługuje prawo do kontroli akcji zimowej na terenie Gminy. Prowadzona przez PZD kontrola akcji zimowej na terenie Gminy odbywać się będzie każdorazowo z udziałem przedstawiciela Przejmującego.

3. Przejmujący będzie ponosić pełną odpowiedzialność za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z prowadzeniem przez Przejmującego akcji zimowego utrzymania dróg i ewentualnymi zaniedbaniami w tym zakresie.

§ 4.

1. Osobami wyznaczonymi do koordynowania współpracy między stronami porozumienia są:

- ze strony Przekazującego : Jerzy Jastrzębski - Kierownik Bazy Sprzętu i Transportu w PZD w Żywcu.

- ze strony Przejmującego : Piekielska Lucyna - inspektor

2. Strony zobowiązują się do monitoringu i kontroli stanu dróg, których zimowe utrzymanie zostało Przejmującemu powierzone.

3. Przejmujący zobowiązuje się do prowadzenia dokumentacji zimowego utrzymania dróg powiatowych objętych niniejszym porozumieniem w postaci:

- Książki raportów dziennych z wykonywania zadań zimowego utrzymania dróg.

§ 5.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas określony tj. od dnia 01.11.2014r. do dnia 15.11.2017r.

2. W razie istotnego naruszenia prawa lub postanowień niniejszego porozumienia przez którąkolwiek ze stron, druga strona może porozumienie to wypowiedzieć z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia z podaniem szczegółowego uzasadnienia pod warunkiem uprzedniego, bezskutecznego wyznaczenia odpowiedniego terminu do usunięcia skutków naruszenia prawa lub porozumienia.

3. Każda ze stron może rozwiązać niniejsze porozumienie bez podania przyczyn w drodze pisemnego wypowiedzenia z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

§ 6.

Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają zawarcia aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7.

Przekazujący upoważnia Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Żywcu do prowadzenia i załatwiania wszystkich spraw wynikających z treści niniejszego porozumienia.

§ 8.

W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszego porozumienia mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy o drogach publicznych.

§ 9.

Porozumienie zostaje zawarte w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i jeden egzemplarz dla Wojewody Śląskiego celem publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

§ 10.

Niniejsze porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Załączniki:

1. Wykaz dróg powiatowych

położonych w granicach Gminy Lipowa

objętych porozumieniem Nr 43 z dnia 10.10.2014r.

2. Zasady odśnieżania i usuwania gołoledzi

na drogach powiatowych Powiatu Żywieckiego


PRZEKAZUJĄCY

PRZEJMUJĄCY

Starosta


Andrzej Zieliński


Wicestarosta


Andrzej Kalata


Skarbnik Powiatu


Elżbieta Wątroba

Wójt


Stanisław Caputa


Skarbnik Gminy


Krystyna Piecuch


Załącznik Nr 1 do Porozumienia Nr 43
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Porozumienia Nr 43
Zarządu Powiatu Żywieckiego
z dnia 10 października 2014 r.
Zalacznik2.pdf

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Rozwodowa DIVORCED

Portal

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »