Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 36/VIII/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 lutego 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana I/

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm./, art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885- tekst jednolity z późn. zm./

- RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

1 745 467 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

1 463 277

dochody majątkowe

o kwotę

282 190

Dochody gminy

o kwotę

1 319 841

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

1 037 651 zł

dochody majątkowe

o kwotę

282 190

Dochody powiatu

o kwotę

425 626

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

425 626

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

24 393

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

24 393

Dochody gminy

o kwotę

19 018

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

19 018

Dochody gminy

o kwotę

5 375

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

5 375

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

11 769 599 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

3 924 019

wydatki majątkowe

o kwotę

7 845 580 zł

Wydatki gminy

o kwotę

10 673 960

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

2 828 380

wydatki majątkowe

o kwotę

7 845 580 zł

Wydatki powiatu

o kwotę

1 095 639

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

1 095 639

2. Zmniejszyć plan wydatków budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

5 108

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

5 108

Wydatki gminy

o kwotę

5 108

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

5 108

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

Zwiększyć przychody

o kwotę

10 043 417 zł

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

Dokonać przeniesień wydatków

- zwiększyć wydatki bieżące (per saldo)

o kwotę

60 000

- zmniejszyć wydatki majątkowe

o kwotę

60 000

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych (jednorocznych) na 2015 rok

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6.

Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Deficyt budżetu miasta w wysokości 8 120 336 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych

na rachunku bieżącym budżetu miasta

w wysokości

8 120 336 zł

§ 8.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Michał Potoczny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik1.pdf

dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik3.pdf

przychody


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik4.pdf

wydatki - przeniesienia


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik5.pdf

majątkowe jednoroczne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 36/VIII/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 lutego 2015 r.
Zalacznik6.pdf

dotacje

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe