Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 71/IX/2015 Rady Miejskiej w Sosnowcu

z dnia 26 marca 2015r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Sosnowca na 2015 rok /zmiana II/

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 r. poz. 594 - tekst jednolity z późn. zm./, art. 211, art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2013 r., poz. 885- tekst jednolity z późn. zm./

- RADA MIEJSKA w Sosnowcu
u c h w a l a:

§ 1.

1. Zwiększyć plan dochodów budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

33 257 321 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

33 257 321

Dochody gminy

o kwotę

31 429 762

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

31 429 762 zł

Dochody powiatu

o kwotę

1 827 559

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

1 827 559

2. Zmniejszyć plan dochodów budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

31 071 072 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

31 071 072 zł

Dochody gminy

o kwotę

31 018 647 zł

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

31 018 647 zł

Dochody powiatu

o kwotę

52 425

w tym:

dochody bieżące

o kwotę

52 425

zgodnie z załącznikiem nr 1

§ 2.

1. Zwiększyć plan wydatków budżetu miasta Sosnowca

o kwotę

2 186 249 zł

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

1 492 293

wydatki majątkowe

o kwotę

693 956

Wydatki gminy

o kwotę

2 112 650

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

1 438 620

wydatki majątkowe

o kwotę

674 030

Wydatki powiatu

o kwotę

73 599

w tym:

wydatki bieżące

o kwotę

53 673

wydatki majątkowe

o kwotę

19 926

zgodnie z załącznikiem nr 2

§ 3.

Dokonać przeniesień wydatków

- zmniejszyć wydatki bieżące (per saldo)

o kwotę

530 448

- zwiększyć wydatki majątkowe (per saldo)

o kwotę

530 448

zgodnie z załącznikiem nr 3

§ 4.

Dokonać zmian w planie wydatków majątkowych (jednorocznych) na 2015

zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5.

Dokonać zmian w planie dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2015 rok

zgodnie z załącznikiem nr 5

§ 6.

Dokonać zmian w zestawieniu planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Sosnowca na 2015 rok

zgodnie z załącznikiem nr 6

§ 7.

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydentowi Miasta Sosnowca

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sosnowcu


Michał Potoczny


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 71/IX/2015
Rady Miejskiej w Sosnowcu
z dnia 26 marca 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-05-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe